767938

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
De gespdelen 29 kunnen niet meer worden vastgeklikt (d.w.z. ze worden weer
uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
De gespdelen 29 worden zonder duidelij k hoorbaar klikgeluid vastgeklikt.
De gespdelen 29 kunnen enkel met moeite worden ingedrukt ( u voelt weer-
stand).
Hetgordelslot 04 kan alleen met grote krachtsinspanning worden geopend.
Oplossing: Reinig het gordelslot 04 zodat deze weer correct functioneert:
Het gordelslot reinigen
04
29
24
25
24
25
1. Verwij der de overtrek van de zitting zoals onder „De overtrek verwij deren“ staat
beschreven.
2. Draai de kruisriem met de metalen plaat 24 , die het gordelslot 04 in de zitkuip
18 houdt met 90° in de lengtegleuf.
3. Schuif de metalen plaat 24 met de smalle kant naar voren door de gordelsleuf
25 .
4. Laat het gordelslot 04 minstens een uur in warm water met afwasmiddel we-
ken. Spoel het slot daarna grondig af en droog het af.
5. Schuif de metalen plaat 24 van voren volledig in de lengtegleuf.
6. Draai de kruisriem met de metalen plaat 24 90° tot hij dwars op de rij richting in
de gordelsleuf 25 van de zitkuip 18 is ingehaakt.
GEVAAR! Controleer of het gordelslot 04 goed vastzit door er hard aan te
trekken 17 .
7. Trek het gordelslot 04 door de gordelslothoes 23 op de overtrek en bevestig
nu de klittenbandsluiting en overtrek weer.
De overtrek verwij deren
17
03
32
33
09
32
04
03
23
1. Zet de zitkuip 17 in de meest vlakke stand.
2. Maak de schoudergordels los 09 en open het gordelslot 04 .
3. Schuif de hoofdsteun 03 in die hoogste stand.
4. Haak bij de hoofdsteun 03 eerst de rubberen lussen 33 aan de onderkant en
vervolgens de haken 32 de bovenste rand los en verwij der daarna de overtrek.
5. Schuif de hoofdsteun 03 in de laagste stand.
6. Open de drukknoppen aan de linker-en rechterkant van het achterste gedeelte
van de overtrek en trek de schoudergordels 09 door de uitsnede.
7. Open de klittenbandsluiting op de gordelslothoes 23 .
8. Haak bij de beenruimte zowel de rubberen lussen 33 als de kunststofdelenlos.
9. Haak de elastische naad van de overtrek onder de rand van de zitkuip los.
10. Trek de overtrek van onderen over de verstelknop 13 met verstelgordel, het
gordelslot 04 en daarna met de uitsnede over de hoofdsteun 03 .
GEVAAR! Het kinderzitje mag niet zonder de stoelovertrek worden gebruikt.
De overtrek opnieuw aanbrengen:
Voor het aanbrengen van de overtrek gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.
Let op: De gordels mogen niet gedraaid zij n en moeten juist in de gordelsleu-
ven van de overtrek liggen.
De schouderkussens verwij deren
08
18
09
17
08
30
1. Draai de zitkuip 18 in de achteruit gerichte positie.
2. Maak de schoudergordels 09 zo ver mogelij k los.
3. Open de schouderkussens 08 aan de zij delings klittenbandsluitingen.
4. Open het vak van de gebruiksaanwij zing 17 .
5. Trek de schoudergordels 09 lichtjes uit en haak de onderliggende riemlussen van
de schouderkussens 08 uit de kunststofdelen 30 van de hoogteversteller los.
6. Trek de schouderkussens 08 naar voren uit de gordelsleuven.
De schouderkussens opnieuw aanbrengen:
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om de overtrek te verwij deren.
Let op: De schouderkussens 08 en de gordels mogen niet gedraaid of verwis-
seld zij n. De schoudergordels 09 moeten in de schouderkussens 08 onder de
zwarte afdekband liggen.
1. Druk op de rotatieknop 20 aan de zij kant van het
onderdeel 19 en draai tegelij kertij d de zitkuip 18
90° richting de voertuigdeur.
2. Nu kunt u uw kind gemakkelij k neerzetten resp.
eruit halen.
3. Zeker uw kind (zie hoofdstuk 8. GEBRUIK VAN
HET KINDERZITJE ).
4. Draai de zitkuip 18 90° terug in de rij richting die
overeenstemt met de leeftij d van het kind, tot deze
met een „klik“-geluid wordt vergrendeld.
5. Waarborg dat beide indicatoren 27 zwart zij n.
Indien een van de indicatoren rood is, dan is de
zitkuip 18 niet correct vergrendeld.
4. IN- / UITSTAPFUNCTIE
Reinigen
Gebruik uitsluitend originele BRITAX RÖMER stoelovertrekken. De stoelovertrek is
een integraal bestanddeel van het kinderzitje en vervult belangrij ke functies om het
correct functioneren van het systeem te garanderen. Reserve-stoelovertrekken kunt
u krij gen bij uw dealer.
De overtrek is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen
met het fij nwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwij zingen
op het wasetiket van de overtrek.
Het baby-inzetstuk kan net zoals de overtrek worden gewassen. Verwij der voor
het wassen alle schuimdelen uit het boven- en onderdeel. Deze mogen niet
worden meegewassen.
De schouderkussens kunnen verwij derd worden en met lauwwarm zeepsop
gewassen worden.
De kunststof delen en de gordels kunnen met zeepsop gereinigd worden. Ge-
bruik geen bij tende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
Het gordelslot onderhouden
Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot 04 correct
functioneert. Functiestoringen van het gordelslot 04 worden doorgaans veroor-
zaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen:
De gespdelen 29 worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrende-
lingsknop wordt gedrukt.
Let op: Waarborg voor elke rit dat de draaibare zitkuip 18 volledig is vergren-
deld en dat beide indicatoren zwart zij n.
20
18
19
06
05
Rotatieknop
Kombodem
Zitkuip
Vak gebruiksaanwij zing
Verstelhendel schokbeugel
Hoekverstelhendel
Verstelgordel
Verstelknop
Schokbeugel
Schoudergordels
Beveiligingsknop
Ontgrendelknop
Gordelslot
Hoofdsteun
ISOFIX-kliksystemen
Ontgrendelingsknop hoofdsteun
07
06
05
04
03
02
14
13
12
11
10
09
20
19
18
17
04
03
17
18
19
01 02
07
08
11
13
14
20
Schouderkussen
08
Sto en lus
15
Verstelknop steunpoot
Steunpoot
22
21
ISOFIX-bevestigingspunten (voertuig)
01
09
12
10
15
16
ISOFIX bevestigingsarmen
16
21
22
18
27
27
1. PRODUCTOVERZICHT
2. GOEDKEURING
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op ernstig persoonlijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
3. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwij zingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de hand-
leiding van uw auto. Neem eventuele beperkingen bij het gebruik door airbags in
acht.
Raadpleeg de handleiding van uw auto voor informatie over de autostoelen die
conform ECE R16 zij n goedgekeurd voor gebruik in combinatie met kinderbeveiligings-
systemen.
Gebruiksmogelij kheden DUALFIX i-SIZE:
BRITAX RÖMER
Kinderzitje
Stoelpositie voertuig met ISOFIX
i-Size Niet i-Size
DUALFIX i-SIZE
Zie typelij st
U kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:
in de rij richting Ja 1)
tegen de rij richting in Ja 1)
Met 2-punts of 3-punts
veiligheidsgordel
Nee
op stoelen met:
ISOFIX-bevestigingen
Ja 2)
(Neem de in uw land geldende voorschriften in acht)
1)
In de rijrichting 76-105 cm / tegen de rijrichting in 40-105 cm
2)
In de rijrichting 76-105 cm: Als er een bijrijdersairbag aanwezig is: schuif de bijrijdersstoel ver naar
achteren en volg eventuele instructies in de gebruikershandleiding van uw voertuig. Tegen de rijrichting
in 40-105 cm: Niet op een passagiersstoel met voorairbag gebruiken!
Gefeliciteerd met de aankoop van onze
DUALFIX i-SIZE
: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De
DUALFIX i-SIZE
moet voor een juiste bescherming van uw kind altij d zo worden gebruikt en gemonteerd als beschreven in deze gebruiksaan-
zing!
De
DUALFIX i-SIZE
is uitsluitend bedoeld ter beveiliging van uw kind
BRITAX RÖMER
Kinderzitje
Controle en goedkeuring conform
ECE* R 129/01
Lichaamslengte Lichaamsgewicht
DUALFIX i-SIZE
40-105 cm ≤ 18 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinde-
ren (ECE R 129/01). Het keurmerk “E” (omcirkeld) en het goedkeuringsnum-
mer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het kinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra u zelf wij zigingen aanbrengt aan
het kinderzitje. Wij zigingen mogen alleen door de fabrikant wor-
den uitgevoerd. Door zelf aangebrachte technische wij zigingen
kan de beveiligingsfunctie van het zitje nadelig worden beïnvloed
of geheel teniet worden gedaan. Breng geen technische wij zigin-
gen aan het kinderzitje aan.
GEVAAR! De
DUALFIX i-SIZE
mag uitsluitend worden gebruikt ter beveili-
ging van uw kind in de auto. Het is niet geschikt om in huis als
stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
PAGINA I
40-105 cm
≤18 kg
76-105 cm
≤18 kg
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.:
service.uk@britax.com
www.britax.com
Contact:
40 - 105 cm
≤ 18 kg
DUALFIX i-SIZE
Handleiding
www.britax.com
2000028756 17/09
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer DUALFIXi-SIZE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer DUALFIXi-SIZE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer DUALFIXi-SIZE

Britax-Romer DUALFIXi-SIZE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIXi-SIZE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIXi-SIZE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info