767943

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
1. Over dit document
WAARSCHUWING! Deze gebruiksaanwijzing maakt deel
uit van het product en draagt bij aan een veilig gebruik.
Het niet naleven kan ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg
hebben. Gebruik in geval van onduidelijkheden het product
niet en neem direct contact op met de speciaalzaak.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Bewaar bij het product voor toekomstig gebruik.
Als het product aan derden wordt doorgegeven, overhandig dan tevens de
gebruiksaanwijzing met het product.
Contactinformatie
U kunt in geval van vragen contact met ons opnemen.
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland +49 (0) 8221 3670 199
BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Groot-Brittannië +44 (0) 1264 386034
BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Zweden
?
2. Productbeschrijving
01
Schokbeugel
11
Steunpootknop
02
Verstelknop
12
Steunpoot
03
Stoen lus
13
Rode zwenkindicator
04
ISOFIX-bevestigingsarm
14
Ontgrendelingsknop
05
Rode veiligheidsknop
15
Opbergvak voor de gebruiksaanwijzing
06
Ontgrendelingsknop
16
Rode draai-indicator
07
Plaatsingshulp
17
Draaiknop
08
ISOFIX-bevestigingsbeugel
18
Draaibord
09
Rode steunindicator
19
Knop voor de hoekinstelling
10
Batterijdeksel
In- en uitstapfunctie
Deze functie maakt het in- en uitstappen gemakkelijker. Gebruik deze functie
alleen als het voertuig geparkeerd staat.
Bedienen 1
Druk op de draaiknop.
Zitmodule draaien.
Beveilig het kind en haal het eruit zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de zitmodule.
Zitmodule terugdraaien.
ªDraaibord klikt hoorbaar vast.
ªDe rode draai-indicator is niet meer zichtbaar.
Controleer of het draaibord goed vastzit. Probeer de zitmodule te draaien.
Als de zitmodule niet meer kan worden gedraaid, is het draaibord juist
vergrendeld.
Rijrichting
Met het basisstation kan een zitmodule tegen de rijrichting in (A) of met de
rijrichting mee worden vastgezet (B). Het zekeren met de rijrichting mee (B) is
alleen toegestaan met de zitmodules DUALFIX iSENSE En DUALFIX 3 i-SIZE.
Om deze zitmodule met de rijrichting mee te kunnen gebruiken, moet de
draaiblokkering worden losgemaakt. Deze bevindt zich aan de onderkant van
het basisstation.
Maak de draaiblokkering los 2
Duw de schuifregelaar naar het midden.
ªHet draaibord kan 360° worden gedraaid.
Bedienen 3
Druk op de draaiknop.
Draai de zitmodule in de gewenste richting.
WAARSCHUWING! Gebruik de BABY-SAFE iSENSE en BABY-SAFE
3 i-SIZE uitsluitend tegen de rijrichting in.
WAARSCHUWING! Gebruik de DUALFIX iSENSE en DUALFIX 3 i-SIZE
tegen de rijrichting in of vanaf 15 maanden met de rijrichting mee.
ªDraaibord klikt hoorbaar vast.
ªDe rode draai-indicator is niet meer zichtbaar.
Controleer of het draaibord goed vastzit.
)Als de zitmodule niet meer kan worden gedraaid, is het draaibord juist
vergrendeld.
Akoestische ondersteuning 4
De sensoren in de steunpoot ondersteunen bij de juiste montage.
Controleer de sensoren om te zien of de steunpoot volledig is uitgeklapt,
volledig is uitgeschoven en op de bodem staat.
Akoestische ondersteuning activeren
)Dit is alleen bij het eerste gebruik nodig.
Verwijder de folie.
ªControlegeluid is actief.
PAS OP! Controleer regelmatig de batterij. Als er geen signaal te horen is,
kan dit betekenen dat de batterij leeg is.
Batterij vervangen 5
Schroef losdraaien.
Druk de afdekking naar beneden en schuif hem weg.
WAARSCHUWING! Verwijder de lege batterij en voer deze af zoals
beschreven in het hoofdstuk ‘Afvoer’, zie pagina 2. Bewaar de batterij buiten
het bereik van kinderen. Gebruik uitsluitend een nieuwe batterij van het type
RC2032. Let op de juiste polen. Gebruik nooit een batterij die tekenen van
lekkende of gescheurde plekken vertoont. Stel de batterij niet bloot aan
overmatige hitte of vuur; de batterij kan barsten of exploderen. Gebruik geen
oplaadbare batterij. Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking van uw
batterij in acht.
Afdekking sluiten.
Schroef bevestigen.
3. Gebruiksdoeleinde
6
Dit product is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de
vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
UNECER129/03.
De FLEX BASE iSENSE is een basisstation. Deze is uitsluitend bedoeld
voor het zekeren van een van de volgende zitmodules in het voertuig.
Het is verboden, andere producten met dit basisstation te gebruiken.
BABY-SAFE iSENSE & BABY-SAFE 3 i-SIZE:
Tegen de rijrichting in Gebruik het product
nooit met de rijrichting
mee.
Lichaamslengte 40 - 83 cm
Lichaamsgewicht maximaal 13 kg
DUALFIX iSENSE & DUALFIX 3 i-SIZE:
Tegen de rijrichting in Met de rijrichting mee
Lichaamslengte 61 - 105 cm 76 - 105 cm
Lichaamsgewicht maximaal 18 kg
4. Veiligheidsinstructies
Gevaar voor letsel door een beschadigd kinderzitje
Bij een ongeluk waarbij de auto met een hogere snelheid dan 10 km/u
ergens tegenaan botst, kan het basisstation en de zitmodule onder bepaalde
omstandigheden beschadigd raken, zonder dat de schade direct zichtbaar is.
Bij nog een ongeval kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
Vervang het product na een ongeval.
Laat het beschadigde product controleren (ook als het op de grond is
gevallen).
Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadigingen.
Zorg ervoor dat alle mechanische componenten perfect functioneren.
Smeer of olie onderdelen van het product nooit.
Voer een beschadigd product op de juiste manier af.
Gevaar voor brandwonden als gevolg van hete
componenten
Componenten van het product kunnen als gevolg van zonnestraling
opwarmen. Kinderhuid is gevoelig en kan hierdoor gewond raken.
Bescherm het product, zolang het niet wordt gebruikt, tegen fel direct
zonlicht.
Gevaar voor letsel door een verkeerde installatie
Als het product anders dan in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt
geïnstalleerd of gebruikt, kan dit ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Alleen op een in de rijrichting gerichte voertuigstoel gebruiken.
Neem de instructies uit het voertuighandboek in acht en bevolg deze.
Gevaar voor letsel als gevolg van een front-airbag
Airbags zijn ontworpen om volwassenen op te vangen. Als het kinderzitje zich
te dicht bij de front-airbag bevindt, kan dit licht tot ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Bij een tegen de rijrichting in gericht gebruik moet de front-airbag worden
gedeactiveerd.
Als het kinderzitje wordt beveiligd op de passagiersstoel, moet de
passagiersstoel naar achteren worden geschoven.
Als het kinderzitje op de tweede of derde zitrij wordt beveiligd, moet de
betreende stoel ervoor naar voren worden geschoven.
Neem de instructies uit het voertuighandboek in acht en bevolg deze.
Gevaar voor letsel tijdens het gebruik
In een voertuig kan de temperatuur gevaarlijk snel stijgen. Bovendien kan het
gevaarlijk zijn om aan de wegzijde uit te stappen.
Laat een kind nooit zonder toezicht in het voertuig achter.
Bevestig of verwijder de zitmodule alleen vanaf de trottoirzijde.
Laat kinderen alleen aan de trottoirzijde in- en uitstappen.
Pauzeer regelmatig op lange ritten om het kind de kans te geven rond te
wandelen en te spelen.
Gevaar voor letsel door onbeveiligde voorwerpen
Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet beveiligde voorwerpen en
personen andere passagiers verwonden.
Het kind nooit op uw schoot door het vasthouden beveiligen.
De rugleuningen van de voertuigstoelen vastzetten (klik bijvoorbeeld de
neerklapbare rugleuning van de achterbank vast).
Alle zware of scherpe voorwerpen in het voertuig (bijv. op de hoedenplank)
beveiligen.
Plaats geen voorwerpen in de voetruimte.
Zorg ervoor dat alle personen in het voertuig een gordel om hebben.
Zorg ervoor dat het product in de auto altijd is vastgezet, ook als er geen
kind mee wordt getransporteerd.
2000035155 A6
06 04
05
08 07
03
14
01
02
18
17
1615
13
12
11
09
19
10
6
click
1
A
< 15 M
B
> 15 M
2
click
3
4
1
2
5
GEBRUIKSAANWIJZING
FLEX BASE iSENSE
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer FLEX BASE iSENSE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer FLEX BASE iSENSE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer FLEX BASE iSENSE

Britax-Romer FLEX BASE iSENSE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer FLEX BASE iSENSE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer FLEX BASE iSENSE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info