767967

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Gordelgeleider (lichtrood)
01 Hoofdsteun
Zitkussen
Riemhouder Vak gebruiksaanwijzing
02
03
04
05 Rugleuning
Verstelgreep hoofdsteun
06
07
03
06
07
01
02
04
05
2. INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van de
KID II
: de juiste keuze om uw kind veilig
door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De
KID II
moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo worden
gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven.
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.:
service.uk@britax.com
www.britax.eu
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op zwaar persoonlijk letsel
WAARSCHU-
WING!
Kans op licht persoonlijk letsel
LET OP! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
18
17
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de beide
autogordels van verschillende kleuren voor-
zien. De dwarsgordel 18 is donkerrood en de
bekkengordel 17 is lichtrood. De kleuren van
de gordelgeleiders in het kinderzitje komen hier
mee overeen.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeschermsystemen in de handleiding van uw auto.
Het kinderzitje kan in auto´s met een driepuntsgordel worden gebruikt.
In de handlelding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor auto-kinderzit-
jes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.
De KID II is goedgekeurd voor een inbouwwijze:
Symbool Inbouwsoort Type goedkeuring
Met de driepuntsgordel van de auto universeel
Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
op de passagiersstoel ja 3)
op de buitenste zitplaatsen van de
achterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel)
ja 4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen toege-
staan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen
airbag aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is
bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het
handboek van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
15 - 36 kg
3. GOEDKEURING
BRITAX RÖMER
Autokinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
KID II
II+III 15 t/m 36 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeen-
komstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzienin-
gen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het
goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op
het autokinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinder-
zitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING! De
KID II
mag uitsluitend worden gebruikt voor
het vastzetten van uw kind in het voertuig. Het is
niet geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te
worden gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een
tweepuntsgordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met
een tweepuntsgordel is vastgezet, kan het daardoor bij een
ongeval zwaar gewond worden of zelfs overlijden.
PAGINA I
6. DEMONTAGE EN VERWIJDERING
1. PRODUCTOVERZICHT
1. Druk de ontgrendelingsknop van de autogordel in.
2. Leid het schoudergedeelte van de gordel 18 uit de
donkerrode gordelhouder 02 van de hoofdsteun 05 .
Nu kan het kinderzitje worden uitgenomen.
GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd
zijn vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding op de
betreffende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
DEMONTAGE:
DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:
1. Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop
van de autogordel.
De bekleding verwijderen
1. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste
stand.
2. Maak de bekledingshaken 20 aan de achterzijde van
de rugleuning 07 los.
3. Verwijder het bovenste deel van de bekleding.
4. Maak de bekledingslussen 21 onder aan de achterzij-
de van de rugleuning 07 los.
5. Verwijder de bekleding van het zitkussen 03 .
De bekleding van de hoofdsteun verwijderen
6.
Maak de bekledingshaken
21
op de achterkant van de
hoofdsteun
05
los.
7. Maak de bekledingshaken 20 van de voorkant van de
rugleuning 07 los.
8.
Verwijder de bekleding van de hoofdsteun
05
.
Nu kunt u de bekleding wassen.
Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding:
De bekleding bevestigen
Voor het bevestigen van de bekleding gaat u in de omge-
keerde volgorde te werk.
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende zitbekleding van BRITAX RÖ-
MER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinder-
zitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking
van het systeem. Vervangende zitbekleding is verkrijgbaar bij uw vakhandel of bij
een ADAC-winkel.
• De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewas-
sen met het jnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwij-
zingen op het wasetiket van de bekleding.
• De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende
schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
20
05
20
21
21
19
18
02
05
15 – 36 kg
(~4 – 12 j.)
www.britax.eu
2000010059 14/12
NL
KID II
141210_KID_II_NL.indd 1 10.12.2014 11:17:38
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KID II wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KID II in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KID II

Britax-Romer KID II Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer KID II Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer KID II Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info