767964

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
2. INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van ons Kinderzitje : de juiste keuze om uw kind
veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
Het kinderzitje moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo wor-
den gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven!
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com
Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op ernstig persoonlijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de bei-
de autogordels van verschillende kleu-
ren voorzien. De dwarsgordel 16 is
donkerrood en het heupgedeelte van
de gordel 15 is lichtrood. De kleuren
van de gordelgeleiders in het kinderzitje
komen hier mee overeen.
16
15
3. GOEDKEURING
BRITAX RÖMER
Kinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
KIDFIX² R
KIDFIX² S II+III 15 t/m 36 kg
* ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de
vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
(ECE R 44/04). Het keurmerk E (omcirkelt) en het goedkeuringsnummer bevin-
den zich op het goedkeuringslabel (sticker op - het voertuigkinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt aan het
kinderzitje. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Het
kinderzitje is zowel voor gebruik met als zonder SecureGuard toegelaten.
WAARSCHUWING! De KIDFIX² SL / KIDFIX² SL SICT mag uitsluitend wor-
den gebruikt voor het vastzetten van uw kind in het voertuig. Het is niet ge-
schikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-
gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepuntsgordel is vastge-
zet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar gewond raken of zelfs overlijden.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de
handleiding van uw auto. Het zitje kan gebruikt worden in auto's met een ISO-
FIX-vastzetsysteem (zie typenlijst) en in auto's met driepuntsgordels.
In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toege-
laten voor kinderzitjes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.
De KIDFIX² SL / KIDFIX² SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende
soorten inbouw:
Symbool Inbouwsoort Type goedkeuring
Met de ISOFIT-bevestigingsarmen aan de ISO-
FIX-bevestigingspunten in de auto. Let op de
autotypelijst.
semi-universal a)
Met de driepuntsgordel van de auto universeel
a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde au-
totypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie
kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax-roemer.com
U kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning) ja
op de passagiersstoel ja3)
op de buitenste zitplaatsen van de
achterbank ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank
(met driepuntsgordel)
ja4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen toegestaan
als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag
aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is
bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het hand-
boek van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
15 – 36 kg
www.britax-roemer.com
2000031236 18/09
NL
Gebruiksaanwijzing
KIDFIX² R
KIDFIX² S
15 kg – 36 kg
(~4 Y – 12 Y)
Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en be-
waar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak op het kinderzitje zodat u ze al-
tijd kunt terugvinden! De handleiding moet bij overdracht aan derden met
het kinderzitje worden meegegeven!
GEVAAR! Ter bescherming van uw kind:
Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u,
kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken, zon-
der dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het kinderzitje worden
vervangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
Laat het kinderzitje controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als
het op de grond is gevallen).
Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadiging. Controleer
met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
Smeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht, zolang deze
niet wordt gebruikt. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet wor-
den. De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veilig-
heid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.
Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te wan-
delen en te spelen.
GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:
Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en perso-
nen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...
de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (klik bijvoorbeeld de neer-
klapbare rugleuning van de achterbank vast).
alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn
vastgezet.
alle personen in de auto de gordel om hebben.
het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:
Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
Als de rugleuning 12 wordt opgeklapt, mag zich in de buurt van de schar-
nieras niets tussen rugleuning 12 en zitkussen 09 bevinden. Uw vingers of die
van uw kind kunnen klem komen te zitten en gewond raken.
Om beschadigingen te voorkomen, moet u erop letten dat het kinderzitje niet
tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg
geen zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet vlak naast warmte-
bronnen of in direct zonlicht.
VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:
Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals
velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplo-
pen. Voor optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik
aan van het BRITAX RÖMER-onderdek voor kinderzitjes uit ons toebehore-
nassortiment.
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
Zorg ervoor dat u uitsluitend originele vervangende stoelbekledingen van BRITAX
RÖMER gebruikt, omdat de stoelbekleding een vast onderdeel is van het autokin-
derzitje en belangrijke functies heeft ten aanzien van een probleemloze werking
van het systeem. Reserve-stoelovertrekken kunt u krijgen bij uw dealer.
De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewas-
sen met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwij-
zingen op het wasetiket van de bekleding.
De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende
schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
GEVAAR! Het kinderzitje mag niet zonder de stoelovertrek worden gebruikt.
De bekleding verwijderen
1. Schuif de hoofdsteun van de voertuigstoel in de hoogste
stand.
2. Maak de bekledingshaken 19 aan de achterkant van de
rugleuning los.
3. Trek het bovendeel van de bekleding los en vouw deze
naar voren op de zitting.
4. Maak de bekledingshaken 19 aan de voorzijde van de
rugleuning en de zitting aan beide zijden los en maak de
kunststof kaart aan de voorzijde van de zitting los.
5. Verwijder de bekleding van de zitting.
De bekleding van de hoofdsteun verwijderen
1. Maak de bekledingshaken 20 op de achterkant van de
rugleuning los.
2. Maak de bekledingshaken 19 van de voorkant van de
rugleuning los
3. Trek de bekleding van de hoofdsteun 22 los, maak daar-
voor de beide haken aan de onderkant van de hoofdsteun
los.
Nu kunt u de bekleding wassen. Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding.
De bekleding bevestigen
Voor het aanbrengen van de overtrek gaat u in de omgekeer-
de volgorde te werk.
19
19
20
6. HOOFDSTEUN AFSTELLEN
22
1. Pak de verstelgreep 10 aan de achterkant van de hoofd-
steun 22 vast en trek deze iets naar boven. Nu is de
hoofdsteun ontgrendeld.
2. U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun 22 op de ge-
wenste hoogte instellen. Zodra u de verstelgreep 10 lo-
slaat, klikt de hoofdsteun 22 vast.
3. Plaats het kinderzitje op de autostoel.
4. Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en contro-
leer de hoogte. Herhaal deze procedure tot de hoofd-
steun 22 de juiste hoogte heeft.
DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:
Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de
voertuiggordel.
06 07
7. DEMONTAGE EN AFVOER EN VERWERKING NA AFDANKING
GEVAAR! Het autokinderzitje moet in het voertuig altijd vastgezet zijn, ook als
er geen kind wordt vervoerd.
OPNIEUW MONTEREN VAN DE RUGLEUNING:
4. Volg stappen 1 – 7 in hoofdstuk 9.1 „Verwijderen van de rugleuning“ in om-
gekeerde volgorde.
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Stoelbekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststof delen Overeenkomstig de aanduiding op de
betreende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
8. Installatie met rugleuning
Het kinderzitje wordt met behulp van de ISOFIX-bevestigingsarmen 05 vast in de
auto ingebouwd. Uw kind wordt vervolgens met de driepuntsgordel van de auto
in het kinderzitje vastgegespt.
1. Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de
twee kliksystemen 02 , die met het stoeltje zijn meegeleverd*, met de uitsnede
omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten 01 van uw auto.
TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rug-
leuning van de voertuigstoel.
* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspun-
ten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als ze niet gebruikt worden,
verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige locatie. Verwijder de kliksystemen bij auto's waarvan
de rugleuning platgelegd kan worden, voordat u deze platlegt. Eventuele problemen zijn meestal het
gevolg van vuil of vreemde materialen op het klemsysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde
materialen om dergelijke problemen op te lossen.
Met ISOFIT + RUGLEUNING
8.1
01 02
07
06
05
08
5. Druk aan beide zijden van het zitje de groene vergrende-
lingsknop 07 en de rode ontgrendelingsknop 06 tegen el-
kaar. Op die manier zorgt u ervoor dat beide haken van
de ISOFOT-bevestigingsarmen 05 geopend en gebruiks-
klaar zijn.
4. Houd de ISOFIT-instelknop 08 ingedrukt en schuif de
ISOFIT-bevestigingsarmen 05 volledig naar buiten.
6. Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het ge-
bruik toegelaten autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning
12 vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
02 05
08
07
7. Plaats de beide ISOFIT-bevestigingsarmen 05 vlak voor
de beide klemsystemen 02 .
8. Schuif de beide ISOFIT-bevestigingsarmen 05 in de
kliksystemen 02 totdat de ISOFIT-bevestigingsarmen 05
aan beide zijden met een „klik“ geluid vastklikken.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop 07 moet aan
beide kanten zichtbaar zijn als het kinderzitje goed be-
vestigd is.
9. Hou de ISOFIT-instelknop 08 ingedrukt en schuif het kin-
derzitje zo ver mogelijk naar achteren.
10. Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed
vast zit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen
07 , om er zeker van te zijn dat ze allebei groen zijn.
11. Volg de stappen in hoofdstuk 8.3 "KIND IN KINDERZIT-
HE MET RUGLEUNING VASTZETTEN".
22
19
03 16
10 22
05
02
07
Een goed afgestelde hoofdsteun 22 waarborgt de optimale positie van het schou-
dergedeelte van de gordel 16 en biedt uw kind optimale beveiliging. De hoofd-
steun 22 moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de
hoofdsteun 22 nog twee vingers ruimte is.
Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgrootte van
uw kind afstellen:
2. Schuif de hoofdsteun van de voertuigstoel in de hoogste stand.
3. Volg de stappen in hoofdstuk 6„HOOFDSTEUN INSTELLEN“.
1. Druk de ontgrendelknop van de voertuiggordel in.
2. Open de donkerrode riemhouder 03 door de knop op de
riemhouder 03 naar achteren te drukken en trek het schou-
dergedeelte 16 er uit.
Alleen bij installatietype A (ISOFIT):
3. Druk om de ISOFIT-bevestiging los te maken op de groene
beveiligingsknop 07 en de rode ontgrendelknop 06 eerst op
de ene en daarna op de andere kant tegen elkaar aan.
Nu kan het kinderzitje worden uitgenomen.
DEMONTAGE:
nl-NL_180926_H29_KIDFIXR_KIDFIX S.indd 1 11.10.2018 13:04:44
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KIDFIX 2 R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KIDFIX 2 R in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KIDFIX 2 R

Britax-Romer KIDFIX 2 R Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX 2 R Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX 2 R Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info