767962

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
08
01 02
03
04
10
12
14
13
07
05
06
Gordelgeleider (lichtrood)
Ontgrendelknop
SICT
Gordelhouder (donkerrood)
ISOFIX-kliksystemen
ISOFIX-bevestigingspunten (auto)
ISOFIT-bevestigingsarmen
01
02
03
04
05
06
07
Rugleuning
SecureGuard
ISOFIT-instelknop
Beveiligingsknop
Opbergvak
08
09
10
Instelling voor de hoofdsteun
12
13
14
De bekleding verwijderen
1. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste
stand.
2. Maak de bekledingshaken 19 van de rugleuning los.
3. Trek het bovendeel van de bekleding los en vouw deze
naar voren op de zitting.
4. Maak de bekledingshaken 19 van de voorkant van de
rugleuning los.
5. Verwijder de bekleding van de zitting.
De bekleding van de hoofdsteun verwijderen
6.
Maak de bekledingshaken
20
op de achterkant van de
rugleuning los.
7. Maak de bekledingshaken 19 van de voorkant van de
rugleuning los.
8.
Verwijder de bekleding van de hoofdsteun
22
.
Nu kunt u de bekleding wassen.
Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding:
De bekleding bevestigen
Voor het bevestigen van de bekleding gaat u in de
omgekeerde volgorde te werk.
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
Zitkussen
15
15
09
19
20
19
19
22
03
0807
2. INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van de
KIDFIX III M: de juiste keuze om uw kind
veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De
KIDFIX III M
moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo
worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing beschre-
ven!
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op zwaar persoonlijk letsel
WAARSCHUWING!
Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
17
16
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de beide
autogordels van verschillende kleuren voorzien.
De dwarsgordel
17
is donkerrood en de
bekkengordel
16
is lichtrood. De kleuren van de
gordelgeleiders in het kinderzitje komen hier mee
overeen.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeschermsystemen in de handleiding van uw
auto. Het zitje kan gebruikt worden in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie typenlijst) en in
auto's met driepuntsgordels.
In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor auto-kinder-
zitjes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.
De KIDFIX III M is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw:
Symbool Inbouwsoort Type
goedkeuring
Hoofdstuk
met de ISOFIT-bevestigingsarmen op
de ISOFIX-bevestigingspunten in de
auto. Let op de autotypelijst.
semi-
universal
a)
9A
Met de driepuntsgordel van de auto universeel 9B
a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde
autotypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele
versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com
Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning)
ja
op de passagiersstoel ja 3)
op de buitenste zitplaatsen van
de achterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel) ja 4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen
toegestaan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze
zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn.
Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het
handboek van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
15 - 36 kg
3. INLEIDING
BRITAX RÖMER
Auto-kinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
KIDFIX III M
II+III 15 t/m 36 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
(ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer
bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het autokinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje
worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant
worden uitgevoerd. Het kinderzitje is goedgekeurd voor gebruik
met en zonder
SecureGuard
.
WAARSCHUWING! De
KIDFIX III M
mag uitsluitend worden gebruikt voor
het vastzetten van uw kind in het voertuig. Het is niet
geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden
gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-
gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepunts-
gordel is vastgezet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar
gewond worden of zelfs overlijden.
PAGINA I
6. DEMONTAGE EN VERWIJDERING
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende zitbekleding van BRITAX RÖMER
gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinderzitje en
belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking van het
systeem. Reservezitbekleding kunt u krijgen bij uw dealer.
• De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen
met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding.
• De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende
schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
1. PRODUCTOVERZICHT
1. Druk de ontgrendelknop van de autogordel in.
2. Open de donkerrode riemhouder 03 door de knop
op de riemhouder 03 naar achteren te drukken en
trek het schoudergedeelte 17 er uit.
Alleen bij installatietype A (ISOFIT):
3. Druk om de ISOFIT-bevestiging los te maken op de
groene beveiligingsknop 08 en de rode ontgrendel-
knop 07 eerst op de ene en daarna op de andere
kant tegen elkaar aan.
Nu kan het kinderzitje worden uitgenomen.
GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd zijn
vastgezet, ook als er geen kind wordt
vervoerd.
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding op
de betreende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
DEMONTAGE:
DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:
1. Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van
de autogordel.
KIDFIX III M
Gebruiksaanwijzing
www.britax.com
NL
15 kg - 36 kg
(~4 jaar - 12 jaar)
Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com
Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.:
service.uk@britax.com
www.britax.com
2000030979 - 04/18
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KIDFIX III M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KIDFIX III M in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KIDFIX III M

Britax-Romer KIDFIX III M Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX III M Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX III M Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info