767965

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
01 02
03
10
15
16
08
15 – 36 kg
(~4 - 12 j.)
Gebruiksaanwijzing
06
07
SICT bevestigingspunten
ISOFIT bevestigingsarmen
SICT ongrendelingsknop
SICT (alleen KIDFIX SL SICT)
ISOFIX-invoerhulpen
ISOFIX-bevestigingspunten (auto)
Gordelgeleider (lichtrood)
01
02
03
04
05
06
07
Hoofdsteun
Zitkussen
Riemhouder
ISOFIT vergrendelingsknop
Vak gebruiksaanwijzing
08
09
10
ISOFIT instelknop
11
Verstelgordel
12
13
14
05
11
09
04
12
13
14
Rugleuning
Verstelgreep hoofdsteun
15
16
www.britax.eu
2000010049 14/08
NL
KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT
2. INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van de
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT
: de juiste
keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT
moet voor een juiste bescherming van
uw kind altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiks-
aanwijzing beschreven.
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.:
service.uk@britax.com
www.britax.eu
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op zwaar persoonlijk letsel
WAARSCHU-
WING!
Kans op licht persoonlijk letsel
LET OP! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
18
17
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de beide
autogordels van verschillende kleuren voor-
zien. De dwarsgordel 18 is donkerrood en de
bekkengordel 17 is lichtrood. De kleuren van
de gordelgeleiders in het kinderzitje komen hier
mee overeen.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeschermsystemen in de handleiding van uw auto.
Het zitje kan gebruikt worden in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie typenlijst) en in auto's met
driepuntsgordels.
In de handlelding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor auto-kinderzit-
jes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.
De KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten
inbouw:
Symbool Inbouwsoort Type goedkeuring Hoofdstuk
Met de ISOFIT-bevestigingsarmen
aan de ISOFIX-bevestigingspunten in
de auto. Let op de autotypelijst.
semi-universeel
a)
9A
Met de driepuntsgordel van de auto universeel 9B
a) Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde au-
totypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie
kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.eu / www.roemer.eu.
Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning)
ja
op de passagiersstoel ja 3)
op de buitenste zitplaatsen van de
achterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel)
ja 4)
1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen toege-
staan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen
airbag aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is
bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het
handboek van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
15 - 36 kg
3. GOEDKEURING
BRITAX RÖMER
Autokinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT
II+III 15 t/m 36 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeen-
komstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzienin-
gen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het
goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op
het autokinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinder-
zitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING! De
KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT
mag uitsluitend
worden gebruikt voor het vastzetten van uw kind
in het voertuig. Het is niet geschikt om in huis als
stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een
tweepuntsgordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met
een tweepuntsgordel is vastgezet, kan het daardoor bij een
ongeval zwaar gewond worden of zelfs overlijden.
PAGINA I
6. DEMONTAGE EN VERWIJDERING
1. PRODUCTOVERZICHT
1. Druk de ontgrendelingsknop van de autogordel in.
2. Leid het schoudergedeelte van de gordel uit de don-
kerrode gordelhouder 09 van de hoofdsteun 14 .
Alleen bij installatietype A (ISOFIT):
3. Druk voor het losmaken van de ISOFIT-bevestiging
op de rode ISOFIT ontgrendelingsknop 08 en trek
de ISOFIT-bevestigingsarm 07 naar buiten. Herhaal
deze stappen met de andere ISOFIT-bevestigings-
arm 07 .
4. Trek aan de verstelgordel 12 tot de beide ISO-
FIT-bevestigingsarmen 07 zich in de bewaarposities
bevinden.
Nu kan het kinderzitje worden uitgenomen.
GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd
zijn vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding op de
betreffende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
06
12
DEMONTAGE:
DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:
1. Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop
van de autogordel.
08
06
08
06
De bekleding verwijderen
1. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste
stand.
2. Maak de bekledingshaken 20 aan de achterzijde van
de rugleuning 16 los.
3. Verwijder het bovenste deel van de bekleding.
4. Maak de bekledingslussen 21 onder aan de achterzij-
de van de rugleuning 16 los
5. Verwijder de bekleding van het zitkussen 10 .
De bekleding van de hoofdsteun verwijderen
6.
Maak de bekledingshaken
21
op de achterkant van de
hoofdsteun
14
los.
7. Maak de bekledingshaken 20 van de voorkant van de
rugleuning 16 los.
8.
Verwijder de bekleding van de hoofdsteun
14
.
Nu kunt u de bekleding wassen.
Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding:
De bekleding bevestigen
Voor het bevestigen van de bekleding gaat u in de omge-
keerde volgorde te werk.
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
20
14
20
21
21
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende zitbekleding van BRITAX RÖ-
MER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinder-
zitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking
van het systeem. Vervangende zitbekleding is verkrijgbaar bij uw vakhandel of bij
een ADAC-winkel.
• De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewas-
sen met het jnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwij-
zingen op het wasetiket van de bekleding.
• De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende
schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
Druk voor het losmaken van de SICT 03 op de SICT
ontgrendelingsknop 04 en verwijder de SICT 03 .
03
04
140827_KIDFIX_SL_KIDFIX_SL_SICT_NL.indd 1 28.08.2014 10:57:18
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KIDFIX SL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KIDFIX SL in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,05 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KIDFIX SL

Britax-Romer KIDFIX SL Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX SL Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer KIDFIX SL Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info