536067

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
08
01 02
03
04
10
12
14
13
07
KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT
15 – 36 kg
(~4 - 12 j.)
Gebruiksaanwijzing
NL
www.britax.eu
EDV-nr. 2000010039 13/07
05
06
11
Gordelgeleider (lichtrood)
Ontgrendelknop
XP-SICT (alleen KIDFIX XP SICT)
Gordelhouder (donkerrood)
ISOFIX-invoerhulpen
ISOFIX-bevestigingspunten (auto)
ISOFIX-bevestigingsarmen
01
02
03
04
05
06
07
Rugleuning
Zitkussen
ISOFIT-instelknop
Beveiligingsknop
Opbergvak
08
09
10
XP-PAD
11
Instelling voor de hoofdsteun
12
13
14
De bekleding verwijderen
1. Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste
stand.
2. Maak de bekledingshaken
19
van de rugleuning los.
3. Trek het bovendeel van de bekleding los en vouw deze
naar voren op de zitting.
4. Maak de bekledingshaken
19
van de voorkant van de
rugleuning los.
5. Verwijder de bekleding van de zitting.
De bekleding van de hoofdsteun verwijderen
6.
Maak de bekledingshaken
20
op de achterkant van de
rugleuning los.
7. Maak de bekledingshaken
19
van de voorkant van de
rugleuning los.
8.
Verwijder de bekleding van de hoofdsteun
03
.
Nu kunt u de bekleding wassen.
Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de bekleding:
De bekleding bevestigen
Voor het bevestigen van de bekleding gaat u in de omge-
keerde volgorde te werk.
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
19
20
19
19
03
09
2. INLEIDING
Het doet ons genoegen dat onze
KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT
uw kind veilig
door een
nieuwe levensfase mag begeleiden.
De
KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT
moet voor een juiste bescherming van
uw kind altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiks-
aanwijzing beschreven.
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Duitsland
Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.:
helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op zwaar persoonlijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht persoonlijk letsel
LET OP! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
16
15
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de beide
autogordels van verschillende kleuren voor-
zien. De dwarsgordel
16
is donkerrood en de
bekkengordel
15
is lichtrood. De kleuren van
de gordelgeleiders in het kinderzitje komen hier
mee overeen.
4. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeschermsystemen in de handleiding van
uw auto. Het zitje kan gebruikt worden in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie typenlijst)
en in auto's met driepuntsgordels.
In de handlelding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor auto-kin
-
derzitjes in de gewichtsklasse 15 tot 36 kg.
De KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten inbouw
Symbool Inbouwsoort Type goedkeuring Hoofdstuk
met de ISOFIT-bevestigingsarmen
op de ISOFIX-bevestigingspunten
in de auto. Let op de autotypelijst.
semi-univer-
seel
a)
9A
Met de driepuntsgordel van de auto
universeel
9B
a)
Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegele-
verde autotypelijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest
actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.eu / www.roemer.eu.
Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:
in de rijrichting ja
tegen de rijrichting in nee
1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel
2)
ja
met ISOFIX-bevestigingspunten
(tussen zitting en rugleuning)
ja
op de passagiersstoel ja
3)
op de buitenste zitplaatsen van
de achterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel)
ja
4)
1) Gebruik alleen op een naar achteren gerichte autostoel (bijvoorbeeld bestelauto, minibus) toegestaan, die
ook is toegelaten voor het vervoer van volwassenen. Er mag op deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv.
herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek
van uw auto.
4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
15 - 36 kg
3. GOEDKEURING
BRITAX RÖMER
Autokinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 44/04
Groep Lichaamsgewicht
KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT
II+III 15 t/m 36 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeen-
komstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzienin-
gen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het
goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het
autokinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokin-
derzitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door
de fabrikant worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING! De KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT mag uitsluitend
ter bescherming van uw kind in de auto worden
gebruikt. Het is niet geschikt om in huis als stoeltje
of speelgoed te worden gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een
tweepuntsgordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met
een tweepuntsgordel is vastgezet, kan het daardoor bij een
ongeval zwaar gewond worden of zelfs overlijden.
PAGINA I
6. DEMONTAGE EN VERWIJDERING
Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende zitbekleding van BRITAX RÖ-
MER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinder-
zitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking
van het systeem. Vervangende zitbekleding is verkrijgbaar bij uw vakhandel of bij
een ADAC-winkel.
• De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewas-
sen met het jnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwij-
zingen op het wasetiket van de bekleding.
• De kunststofdelen en de XP-PAD kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik
geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
1. PRODUCTOVERZICHT
1. Druk de ontgrendelknop van de autogordel in.
2. Open de XP-PAD
11
op de klittensluiting en verwij-
der deze van de dwarsgordel
16
.
3. Open de donkerrode riemhouder
03
door de knop op
de riemhouder
03
naar achteren te drukken en trek
het schoudergedeelte
16
er uit.
Alleen bij installatietype A (ISOFIT):
4. Druk om de ISOFIT-bevestiging los te maken op de
groene beveiligingsknop
08
en de rode ontgrendel-
knop
07
eerst op de ene en daarna op de andere
kant tegen elkaar aan.
Nu kan het kinderzitje worden uitgenomen.
GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd
zijn vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
03
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding op
de betreffende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
16
11
0807
DEMONTAGE:
DE GORDEL BIJ UW KIND AFDOEN:
1. Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendeltoets van de
autogordel.
TIP! Het XP-PAD kan voor eenvoudig gebruik bevestigd blijven op het
schoudergedeelte van de auto; het schoudergedeelte moet voor elke rit
worden nagespannen. Zie: Hoofdstuk 10 stap 12 [pagina II].
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KIDFIX XP SICT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KIDFIX XP SICT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KIDFIX XP SICT

Britax-Romer KIDFIX XP SICT Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info