767953

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
01
10
18
04
Instelhendel
Hoofdsteuninsteller (KING II ATS/LS)
Geleider voor de onderste gordel
Ontgrendelingsknoppen
Zitkuip
Bovenste gordelgeleider Basis
01
02
03
04
05
06
07
Indicatielampje (KING II LS)
Schouderkussentjes
Hoofdsteun
Hoofdsteuninsteller (KING II) Instelknop
08
09
10
Schoudergordels
11
Gordelslot
12
13
14
Instelgordel
Indicatielampje (KING II ATS)
15
16
Instelhendel
17
Vakje voor gebruiksaanwijzing
18
02
03
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
17 16
KING II / ATS / LS
Gebruiksaanwijzing
www.britax.com
2000021398 02/17
NL
9 kg - 18 kg
~9 M tot 4 J
2. INLEIDING
We zijn erg blij dat onze
KING II / ATS / LS
uw kind op een veilige manier kan
vergezellen in een nieuwe fase van zijn leven.
Om uw kind optimaal te kunnen beschermen, moet de
KING II / ATS / LS
altijd volgens deze instructies gebruikt en geïnstalleerd worden.
Als u nog meer vragen heeft over het gebruik, neem dan gerust contact met
ons op:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland
Tel.: +49 (0) 8221 3670 -199
Fax: +49 (0) 8221 3670 -210
E-mail: service.de@britax.com
www.britax.com
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
Fax: +44 (0) 1264 334146
E-mail: service.uk@britax.com
www.britax.com
In deze handleiding worden de volgende, hieronder weergegeven, sym-
bolen gebruikt:
Symbool Trefwoord Uitleg
LET OP! Kans op ernstig lichamelijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht lichamelijk letsel
LET OP! Kans op materiële schade
TIP: Handige opmerkingen
Instructies met een bepaalde volgorde zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop...
21
22
Kleuren gordelgeleider
De twee verschillende autogordels zijn met
verschillende kleuren gemarkeerd om ze uit
elkaar te kunnen houden. De diagonale gordel
21 heeft een donkerrode kleur en de horizon-
tale gordel 22 een fel rode kleur. Voor de kleur
van de gordelgeleiders op het autokinderzitje is
hetzelfde kleurenschema aangehouden.
4. VERZORGING EN ONDERHOUD
3. CERTIFICERING
/ GEBRUIK
PAGINA I
5. DEMONTEREN EN VERWIJDEREN
1. PRODUCTOVERZICHT
WEGGOOIEN:
Houd u aan de afvalverwerkingsvoorschriften in uw land.
Weggooien van de verpakking Papiercontainer
Bekleding Restafval, thermische verwerking
Kunststof delen Conform het label in de daarvoor
bedoelde container
Metalen delen Container voor metalen
Gordels Container voor polyester
Gesp en sluittong Restafval
Batterijen Container voor batterijen
VERWIJDEREN:
LOSMAKEN VAN UW KIND:
1. Druk om uw kind los te maken op de rode knop van de sluiting van de
vijfpuntsgordel 12 .
1. Maak de gordel in het voertuig los 20 en maak de gordels van het tuigje los.
2. Haal het diagonale gordelgedeelte uit 21 de bovenste gordelgeleider 01 .
3. Om de kuip los te maken: druk op een van de grijze ontgrendelingsknoppen
03 en trek tegelijkertijd de zitkuip 02 zo ver mogelijk naar voren.
4. Haal de diagonale gordel 21 en 22 de heupgordel 04 uit de lichtrode gelei-
ders voor de onderste gordel.
5. Houd de zitkuip 02 met één hand vast, terwijl u degrijze instelhendel 05 met
uw andere hand naar voren trekt.
6. Om de kuip te vast te zetten: plaats de zitkuip 02 op de basis 06 over beide
vergrendelingsvoorzieningen.
WAARSCHUWING! Haal uw hand, om letsel te voorkomen, van de gri-
jzeinstelhendel 05 af zodra u de beide vergrendelvoorzieningen hebt bereikt.
7. Duw de zitkuip 02 met beide handen tegen de basis 06 totdat hij stevig
vastzit.
BRITAX RÖMER
Autokinderzitje
Getest en gecerticeerd
conform ECE* R 44/04
*ECE = Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor
kinderen
Groep Lichaamsgewicht
KING II / ATS / LS
I 9 tot 18 kg
Het autokinderzitje is ontworpen, getest en gecerticeerd conform de eisen van de
Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/04). Het
keurmerk E (in een cirkel) en het certicaatnummer staan op de oranje certice-
ringssticker (sticker op het autokinderzitje).
LET OP! Deze certicering komt te vervallen wanneer u wijzigingen aan het
autokinderzitje aanbrengt. Alleen de fabrikant mag wijzigingen aan
het autokinderzitje aanbrengen.
LET OP! Zet uw kind of het autokinderzitje nooit vast met een tweepuntsgor-
del. Als u uw kind met alleen een tweepuntsgordel in het autokinder-
zitje vastzet, kan dit in het geval van een ongeluk ernstig letsel voor
uw kind tot gevolg hebben, met mogelijk de dood tot gevolg.
Volg de instructies voor het gebruik van kinderzitjes in de gebruikershandleiding van uw
voertuig op. Het zitje mag worden gebruikt in voertuigen met een driepuntsgordel.
Raadpleeg voor meer informatie over de goedgekeurde autokinderzitjes in de gewichtsklasse van
9 tot 18 kg de gebruikershandleiding van uw voertuig.
U kunt uw autokinderzitje als volgt gebruiken:
In de rijrichting ja
Tegen de rijrichting in nee 1)
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel2) ja
op de bijrijdersstoel ja 3)
op de achterbank bij het
raam
ja
op de achterbank in het mid-
den (met driepuntsgordel) ja 4)
1) Gebruik is alleen toegestaan in een achterwaarts gerichte autostoel (bijv. in een minibus)
wanneer de autostoel ook is goedgekeurd voor gebruik door volwassenen. Het zitje mag niet in het
werkgebied van een airbag worden geplaatst.
2) De veiligheidsgordel moet voldoen aan ECE R 16 of een vergelijkbare standaard (zie testlabel op
gordel met een 'E' of 'e' in een cirkel).
3) Bij een front-airbag: Schuif de stoel ver terug en houd de instructies in de gebruikershandleiding
van het voertuig aan.
4) Mag niet worden gebruikt als het voertuig is uitgerust met alleen een tweepuntsgordel.
9 - 18 kg
Verwijderen van de bekleding
Maak de gordels van het tuigje zo ver mogelijk los.
1. Open de sluiting van het tuigje 12 (druk op de rode
knop).
2. Verwijder de bekleding van de hoofdsteun 09 .
3. Open de drukknopen 29 aan de linker- en rechterkant
van het achterdeel van de bekleding.
4. Haak de elastische zoom van de bekleding los onder de
rand van de zitkuip.
TIP: Begin aan de zijkanten van de zitkuip.
5. Trek de bekleding omhoog en over de schuine kant van
de gordelinsteller.
6. Haal de sluiting van het tuigje 12 en het uiteinde van de
gordel door de bekleding.
7. Trek de bekleding omhoog en verwijder hem over de
hoofdsteun 09 .
De bekleding kan nu worden gewassen. Neem het
wasvoorschrift voor de bekleding in acht:
De bekleding plaatsen
Ga in omgekeerde volgorde te werk om de bekleding weer
aan te brengen.
09
29
12
Gebruik uitsluitend de originele vervangende bekleding van BRITAX RÖMER
aangezien de bekleding een belangrijk onderdeel vormt van het autokinderzitje en
een belangrijke functie vervult voor een goede werking van het systeem. Vervan-
gende stoelhoezen zijn te koop bij uw handelaar.
De bekleding kan worden verwijderd en gewassen met een wasprogramma voor
kwetsbaar wasgoed (30°C). Let op de instructies op het wasvoorschrift van de
bekleding.
De kunststof delen kunt u met een vochtige doek afnemen. Gebruik geen bijten-
de reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).
LET OP! Het kinderzitje mag niet zonder de stoelbekleding worden gebruikt.
Onderhoud van de sluiting van het tuigje
Het is essentieel voor de veiligheid van uw kind dat de gesp van het tuigje correct werkt.
Problemen met de gesp van het tuigje worden over het algemeen veroorzaakt door
vervuiling of vreemde objecten. De volgende problemen kunnen zich voordoen:
• De gespen van de sluiting komen maar langzaam los wanneer de ontgrendelingsknop
wordt ingedrukt.
• De gespen vallen niet meer in de vergrendelingsstand (bijv. ze schieten terug wanneer u
ze probeert in te drukken).
• Bij het vastzetten van de gespen is geen duidelijke 'klik' hoorbaar.
• De gespen zijn moeilijk te plaatsen (u voelt weerstand).
• De gesp opent alleen door extreme kracht uit te oefenen.
Oplossing: reinig de gesp van het tuigje zodat deze weer naar behoren functio-
neert.
25
12
12
27
26
De gesp van het tuigje reinigen
1. Open de gesp van het tuigje 12 (druk op de rode
knop).
2. Zet de zitkuip in 02 rechtop.
3. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothoes
25 en verwijder en bewaar deze.
4. Pak de metalen plaat onder het zitgedeelte vast,
26 die de sluiting 12 op de basis houdt, en zet
deze in een verticale stand.
5. Schuif de metalen plaat 26 door de sleuf 27 .
6. Leg de gesp van het tuigje 12 tenminste een uur
lang in warm water met afwasmiddel.
7. Spoel de gesp van het tuigje grondig af 12 en
droog hem zorgvuldig.
8. Schuif de metalen plaat 26 met de zijkant door de
sleuf 27 in de bekleding en de basis.
9. Draai de metalen plaat 26 90°
LET OP! Trek stevig aan de gesp van het tuigje 12
om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit.
10. Schuif de gordelslothoes 25 door de sleuf 27 en
maak de klittenbandsluiting vast.
De passagiersensor reinigen
1. Vouw het onderste gedeelte van de bekleding omhoog.
2. Verwijder vuil en stof in de buurt van de passagiersensor
28 met een stofzuiger.
LET OP! De passagiersensor 28 mag niet in aanra-
king komen met water.
28
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer KING II - ATS - LS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer KING II - ATS - LS in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer KING II - ATS - LS

Britax-Romer KING II - ATS - LS Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer KING II - ATS - LS Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer KING II - ATS - LS Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info