Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/144
Nächste Seite
Index
A-22
M
Marge, evenwijdig ...................................................................... S-3
Markering op de steekplaat
......................................................... S-3
meldingen op display
............................................................... A-17
MY CUSTOM STITCH
............................................................. D-12
N
Naaisteken .................................................................... B-34, B-46
Naald
inrijgen
................................................................................ B-23
soorten, maten en het gebruik
.............................................. B-28
staat
..................................................................................... B-29
stand
....................................................................................... S-7
verwisselen
.......................................................................... B-29
Naald controleren
.................................................................... B-29
Naald wisselen
........................................................................ B-29
Naaldinrijger
............................................................................ B-23
Naaldinrijgerhendel
........................................................ B-2, B-23
Naaldstandtoets
......................................................................... B-3
Namen en functies van onderdelen
............................................ B-2
Non-stickvoet
............................................................................. S-5
O
Onderdraad
naar boven halen
................................................................. B-24
opwinden
............................................................................. B-15
Onderhoud
................................................................................ A-2
Ontwerpvoorbeelden
............................................................... D-14
Oogje stikken
............................................................................ S-38
Optionele accessoires
................................................................ B-7
Opwinden spoel
...................................................................... B-15
P
Parallelle steken ....................................................................... B-25
Passepoil plaatsen
..................................................................... S-24
Patchwork
...................................................................... S-26, S-27
Patronen combineren
................................................................. D-5
Patronen opslaan
....................................................................... D-9
Patroon
combinatie
............................................................................. D-5
controle
................................................................................. D-6
dichtheid
................................................................................ D-6
formaat
.................................................................................. D-6
hergroepering
....................................................................... D-10
herhaling
................................................................................ D-5
lengte
..................................................................................... D-7
ophalen
................................................................................ D-10
opslag
.................................................................................... D-9
spiegelen
................................................................................ D-8
Patroon opnieuw uitlijnen
........................................................ D-10
Persvoet
druk
..................................................................................... B-43
soorten
................................................................................. B-46
verwisselen
.......................................................................... B-31
Persvoet verwisselen
................................................................ B-31
Persvoethendel
.......................................................................... B-2
Persvoethouder
installeren
............................................................................ B-32
verwijderen
.......................................................................... B-32
Persvoethouder bevestigen
....................................................... B-32
Persvoethouder verwijderen
..................................................... B-32
Persvoethouderschroef
............................................................... B-3
Persvoettoets
.............................................................................. B-3
Pieptoon
.................................................................................. A-20
Platte naald
............................................................................... S-44
Probleemoplossing
..................................................................... A-4
Proefnaaien
................................................................................. S-2
Q
Quilten ..................................................................................... S-29
Quiltgeleider
............................................................................ S-30
R
Rafelen voorkomen .................................................................. S-11
Rechte steek
.......................................................... S-6, S-19, S-27
Reinigen
Display
................................................................................... A-2
grijper
..................................................................................... A-2
reinigen, buitenkant machine
................................................. A-2
Rijgsteek
..................................................................................... S-6
Rits inzetten
in het midden
............................................................. S-19, S-23
opzij
..................................................................................... S-20
S
Satijnsteken ..................................................................... S-34, D-2
Schelprijgsteken naaien
............................................................ S-43
Schelpsteken
............................................................................ S-42
Schuifknop voor snelheidsregeling
.................................. B-3, S-34
Signaal
..................................................................................... A-20
Smocksteken naaien
................................................................. S-42
Soorten steken
.......................................................................... B-33
Spatiëring tussen letters
............................................................. D-7
Spiegelen
....................................................................... B-42, D-8
Spilfunctie
................................................................................ B-43
Spoel installeren
....................................................................... B-18
Spoel opwinden
....................................................................... B-15
Spoelhuis
................................................................................... B-3
spoelhuis verwijderen
............................................................. A-2
Spoelhuisdeksel
............................................................... B-3, B-18
Spoelopwinder
........................................................................... B-2
Standaardnaaiwerkzaamheden
....................................... B-33, D-4
Stappatroon
............................................................................... D-7
"Start/Stop"-toets
......................................................................... B-3
Steek selecteren
........................................................................ B-34
Steekbreedte aanpassen
............................................................ B-39
Steekgeleidervoet
....................................................................... S-3
Steekinstellingen
...................................................................... B-46
Steekinstellingen opslaan
......................................................... B-41
Steeklengte aanpassen
.............................................................. B-39
Steekpatronen ontwerpen
........................................................ D-12
Steekplaat
................................................................................... B-3
Steekplaatdeksel
......................................................................... B-3
Steken spiegelen
....................................................................... B-42
Stippelsteken
............................................................................ S-26
Stoppen
.................................................................................... S-36
Stopsteek
.................................................................................. S-35
Stretchstof
.................................................................................. S-5
T
Tips ............................................................................................ S-2
Tornmesje
................................................................................ S-16
Transporteur
............................................................................... B-3
Transporteurstandschakelaar
...................................................... B-2
Trenssteek
................................................................................ S-35
Tweelingnaald
.......................................................................... B-25
V
Van naairichting veranderen ...................................................... S-2
Ventilatieopening
....................................................................... B-2
Veranderen naairichting
............................................................. S-2
Verbindingssteken naaien
......................................................... S-43
Verborgen naden
...................................................................... S-19
Verstelbare ritsvoet / paspelvoet
............................................... S-23
Verstevigingssteek
.................................................................... S-35
Verstevigingssteektoets
.................................................... B-3, B-37
Voedingsaansluiting
........................................................ B-2, B-10
142

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Brother F72 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Brother F72 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info