Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Bij een andere afstand of na het vervangen van het
zaagblad is misschien een nieuwe instelling vereist.
Verwijder de bladbescherming (2) en het
tafelelement (6).
Draai de bouten (23) los en stel de spie zodanig
in dat de vereiste afstand tot het zaagblad is
bereikt.
Bevestig de spie met de bout (23).
Monteer het tafelelement en de
bladbescherming.
Denk erom dat u de spie na het vervangen van het
zaagblad opnieuw moet instellen.
Montage van de bladbescherming
Plaats de bladbescherming (2) op de spie en lijn
hem uit.
Bevestig de bladbescherming (2) met behulp van
bout en moer zodanig op de spie dat de
bladbescherming niet klemt, maar zelfstandig het
zaagblad afdekt.
Onderhoud en verzorging
De zaagtafel is onderhoudsvrij. Hij is robuust en
storingsongevoelig. Met behulp van een kwast en
een lap reinigt u de zaag overal van zaagmeel.
Gebruik geen reinigingsmiddelen, omdat deze de
behuizing kunnen aantasten. Haal altijd de stekker uit
het stopcontact voordat u reinigingswerkzaamheden
verricht. Olie van tijd tot tijd de schroefdraad van de
zaagbladbout.
Stofafzuiging
De spaanuitwerper van de zaagtafel kan een adapter
voor een stofafzuiging opnemen. We adviseren altijd
een industriestofzuiger aan te sluiten wanneer u de
zaag gebruikt.
Bij het langer bewerken van hout of bij industrieel
gebruik moet u dit elektrische gereedschap
aansluiten op een geschikte externe afzuiginrichting.
Voor houtstof zijn in Duitsland afzuiginrichtingen
verplicht die zijn goedgekeurd volgens TRGS 553.
Voor andere materialen moet de industriële exploitant
bij de betreffende wettelijke ongevallenverzekering
inlichtingen inwinnen over de speciale eisen.
2 jaar volledige garantie
De garantietermijn voor dit apparaat begint op de dag
van de aankoop. U levert een bewijs van de
aankoopdatum door de originele aankoopbon aan
ons op te sturen.
1. Brüder Mannesmann geeft voor alle
optredende materiaal- en fabricagefouten 24
maanden garantie na aankoop. Wij garanderen dan
de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van
het hele apparaat.
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen
contact op met onderstaand telefoonnummer.
2. UW RECHT OP GARANTIE GELDT
ALLEEN INDIEN:
- een bewijs van aankoopdatum in de vorm van een
AANKOOPBON getoond kan worden;
- aan het apparaat geen reparaties of veranderingen
door derden zijn aangebracht, of niet originele
onderdelen zijn gemonteerd;
- het apparaat volgens de bedieningsvoorschriften is
behandeld;
- er geen sprake is van overmacht van onze kant.
3. Door een reparatie of vervanging van
onderdelen binnen de garantietermijn, wordt
de garantietermijn niet verlengd.
4. Normale slijtage valt niet onder de garantie.
5. De garantiebepalingen gelden in combinatie
met onze leverings- en verkoopvoorwaarden.
6. Slecht verpakte artikelen worden geweigerd.
Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen
onmiddellijk contact op met de producent:
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abteilung Reparatur-Service
Lempstraße 24
D-42859 Remscheid
Duitsland
Telefoon: +49 2191 371471
Telefax: +49 2191 385477
Afgedankte elektrische apparaten en
milieubescherming
Wanneer het elektrische apparaat op een gegeven
moment zo intensief is gebruikt, dat het moet worden
vervangen, of wanneer u het niet meer nodig hebt,
denk dan a.u.b. om het milieu.
Elektrische apparaten behoren niet in het normale
huisafval terecht, maar kunnen op milieuvriendelijke
manier worden verwerkt.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bruder Mannesmann 12850 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bruder Mannesmann 12850 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info