Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
Persluchtratel
artikelnummer 1500 - 1531
Handleiding
Voor en tijdens het gebruik van persluchtwerktuig moeten de volgende veilig-
heidsvoorschriften en bedieningsinstructies worden gelezen en opgevolgd .
Bewaar deze handleiding goed.
Algemene veiligheidsinstructie
Houd uw werkplek op orde.
Een gebrek aan orde op de werkplek verhoogt de kans op ongevallen.
Houd rekening met invloed van de omgeving. Zorg ervoor dat uw werktuig niet wordt
blootgesteld aan regen. Gebruik uw werktuig niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg
voor goede belichting.
Houd kinderen op afstand. Laat andere personen het werktuig of de persslang niet aanra-
ken, maar houd hen verre van uw werkplek.
Bewaar uw werktuig op een veilige plaats. Niet gebruikt werktuig moet in droge en
afgesloten ruimtes en voor kinderen ontoegankelijk worden opgeslagen.
Vermijd overbelasting van uw werktuig. U werkt beter en veiliger, met het aangegeven
prestatievermogen.
Gebruik het juiste werktuig. Gebruik geen te zwak werktuig voor zwaar werk. Gebruik
werktuig niet voor werkzaamheden waar ze niet voor bedoeld zijn.
Draag de juiste werkkleding. Draag geen ruimzittende kleding of sieraden, die kunnen
worden gegrepen door bewegende onderdelen. Bij werk in de buitenlucht is werkhand-
schoenen en slipvrij schoeisel aan te raden. Draag een haarnet als u lang haar hebt.
Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik een stofmasker bij werkzaamheden die stof veroorza-
ken en gehoorbescherming.
Gebruik de slang niet voor andere doeleinden. Draag het werktuig niet aan de persslang.
Bescherm de drukslang tegen hitte, olie en scherpe kanten.
Zorg voor een veilige stand. Vermijd niet-normale lichaamshoudingen en blijf te allen tijde
in evenwicht.
Onderhoud uw werktuig zorgvuldig. Houd uw werktuig schoon om goed en veilig te kun-
nen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de instructie voor het wisselen van het
werktuig.
Controleer de aansluitingen en de persslag regelmatig en wissel die bij beschadigingen.
Houd handgrepen droog en vrij van olie en vet.
Verwijder de persleiding na gebruik, voor het schoonmaken of het onderhoud van het
persluchtwerktuig en voor het wisselen van toebehoor.
Laat nooit een werktuigsleutel steken.
Vermijd onbedoeld aanspringen. Draag geen op een compressor aangesloten werktuig
met de vinger aan de schakelaar.
Wees altijd attent. Let op bij uw werk. Ga verstandig te werk. Gebruik het werktuig niet als
u niet geconcentreerd bent.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Persluchtratel
  artikelnummer 1500 - 1531

  Handleiding
  Voor en tijdens het gebruik van persluchtwerktuig moeten de volgende veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies worden gelezen en opgevolgd .
  Bewaar deze handleiding goed.
  Algemene veiligheidsinstructie
  Houd uw werkplek op orde.
  Een gebrek aan orde op de werkplek verhoogt de kans op ongevallen.
  Houd rekening met invloed van de omgeving. Zorg ervoor dat uw werktuig niet wordt
  blootgesteld aan regen. Gebruik uw werktuig niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg
  voor goede belichting.
  Houd kinderen op afstand. Laat andere personen het werktuig of de persslang niet aanraken, maar houd hen verre van uw werkplek.
  Bewaar uw werktuig op een veilige plaats. Niet gebruikt werktuig moet in droge en
  afgesloten ruimtes en voor kinderen ontoegankelijk worden opgeslagen.
  Vermijd overbelasting van uw werktuig. U werkt beter en veiliger, met het aangegeven
  prestatievermogen.
  Gebruik het juiste werktuig. Gebruik geen te zwak werktuig voor zwaar werk. Gebruik
  werktuig niet voor werkzaamheden waar ze niet voor bedoeld zijn.
  Draag de juiste werkkleding. Draag geen ruimzittende kleding of sieraden, die kunnen
  worden gegrepen door bewegende onderdelen. Bij werk in de buitenlucht is werkhandschoenen en slipvrij schoeisel aan te raden. Draag een haarnet als u lang haar hebt.
  Gebruik een veiligheidsbril. Gebruik een stofmasker bij werkzaamheden die stof veroorzaken en gehoorbescherming.
  Gebruik de slang niet voor andere doeleinden. Draag het werktuig niet aan de persslang.
  Bescherm de drukslang tegen hitte, olie en scherpe kanten.
  Zorg voor een veilige stand. Vermijd niet-normale lichaamshoudingen en blijf te allen tijde
  in evenwicht.
  Onderhoud uw werktuig zorgvuldig. Houd uw werktuig schoon om goed en veilig te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de instructie voor het wisselen van het
  werktuig.
  Controleer de aansluitingen en de persslag regelmatig en wissel die bij beschadigingen.
  Houd handgrepen droog en vrij van olie en vet.
  Verwijder de persleiding na gebruik, voor het schoonmaken of het onderhoud van het
  persluchtwerktuig en voor het wisselen van toebehoor.
  Laat nooit een werktuigsleutel steken.
  Vermijd onbedoeld aanspringen. Draag geen op een compressor aangesloten werktuig
  met de vinger aan de schakelaar.
  Wees altijd attent. Let op bij uw werk. Ga verstandig te werk. Gebruik het werktuig niet als
  u niet geconcentreerd bent. • Page 2  Controleer uw apparaat op beschadigingen. Voor u het werktuig gebruikt moeten veiligheidsvoorzieningen of makkelijk te beschadigen onderdelen zorgvuldig worden gecontroleerd op hun goed functioneren volgens de voorschriften. Controleer of de functie van beweeglijke delen in orde is, of ze niet klemmen en of onderdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn en voldoen aan alle voorwaarden om zeker
  te zijn dat u goed met het apparaat kunt werken.
  Beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen moeten vakkundig worden gerepareerd of vervangen door een klantendienst, voor zover er niets anders in de handleiding is
  aangegeven. Beschadigde schakelaars moeten in een bevoegde werkplaats met klantendienst worden vervangen.
  LET OP! Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen toebehoor en bijkomende apparatuur die in
  de handleiding zijn genoemd of door de producent worden aanbevolen. Het gebruik van andere als in de handleiding of catalogus aanbevolen werktuig of toebehoor kan voor u het risico op verwondingen betekenen.
  Laat uw apparaat repareren door erkende vakmensen. Het persluchtwerktuig voldoet
  aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Reparaties moeten alleen door gekwalificeerd
  personeel worden uitgevoerd omdat niet vakkundige reparaties gevaar voor verwondingen
  voor de gebruiker ten gevolg kunnen hebben.

  Speciale veiligheidsinstructies en waarschuwingen in verband met persluchtwerktuig:  Gebruik elk van de persluchtwerktuigen uitsluitend waar het voor bedoeld is.
  Gebruik geen persluchtwerktuig zonder gehoorbescherming en veiligheidsbril
  Geen van de persluchtwerktuig is geïsoleerd, vermijd het aanraken van elektrische leidingen.
  Vermijd het gebruik van persluchtwerktuigen in zones waar gevaar voor explosie bestaat.
  Bij het werken met een draaiend en slaand persluchtwerktuig ontstaat stof die schadelijk kan
  zijn voor de gezondheid.
  Bij het werken met een slaand persluchtwerktuig kunnen er brokstukken afspringen, ook is
  een vernietiging van het werkstuk bij het beitelen mogelijk.
  Het bij een draaiend en slaand persluchtwerktuig gebruikte werktuig is op den duur aan
  sterke belastingen onderhevig en kan breken ten gevolge van materiaalmoeheid.
  Door onverwachte bewegingen van het persluchtwerktuig en het daarbij gebruikte werktuig
  kunnen er ongevallen bij de onderste ledematen optreden.
  Een ongeschikte werkhouding kan het reageren op abnormale of onverwachte bewegingen
  onmogelijk maken.
  Neem een werkhouding in die u ook bij een mogelijke breuk van het gebruikte werktuig kunt
  handhaven.
  Het vasthouden van de persluchtwerktuig met de vrije hand kan de oorzaak voor een
  beschadiging door vibratie zijn.
  Haal het werktuig van de energieverzorging als u het bijkomende werktuig wisselt.
  Vermijd ongecontroleerd uitslaande persluchtslangen!
  Bij het beitelen kunnen er deeltjes worden weggeslingerd; er moeten passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
  Er mogen alleen door de producent aanbevolen smeermiddelen worden gebruikt.
  Vermijd het aanraken van het bijbehorend werktuig tijdens het werken met het
  desbetreffende persluchtwerktuig.
  Vermijd het dragen van loszittende kleding en haren. Die kunnen worden gegrepen door de
  draaiende en bewegende delen, dat kan tot verwondingen leiden.
  Het tussen werkstuk en druklager optredende draaimoment kan leiden tot beknelling van
  ledematen. • Page 3
  Kijk voor elk gebruik van het bijbehorend werktuig of het niet beschadigd is en in goede
  toestand, en let op of het bijbehorende werktuig geschikt is voor de machine.
  De druk mag niet afvallen nadat de koppeling tot stand is gekomen.
  Gebruik alleen toegelaten slijpwerktuig en steeksleutels.
  Gebruik geen doorslijpschijven en freeswerktuig.
  Let erop dat de toegestane werksnelheid van het bijbehorend werktuig hoger is dan het
  aangegeven toerental van de slijpmachine.
  Let op het reduceren van de hoogste werksnelheid bij de kleinste slijpkorrels met grotere
  inspanlengte tussen klauwplaat en slijpkorrels. Die minimale inspanlengte van 10 mm moet
  veilig zijn gesteld.
  Bij het bewerken van bepaalde werkstoffen kunnen stof en dampen ontstaan die een
  atmosfeer kunnen laten veroorzaken met gevaar voor explosies.
  Verkeerd bevestigd of beschadigd bijkomend werktuig kan leiden tot sterke vibratie.
  Als de kleine slijpkorrels en de klauwplaat verkeerd zijn aangepast kan daardoor sprake zijn
  van een risico.
  Let erop dat de maximaal toegestane pers niet wordt overschreden.
  Houd rekening met het nalopen van het slijpwerktuig na het loslaten van de bedrijfsschakelaar. Het slijpwerktuig kan een nalooptijd van meerdere seconden hebben.
  Gebruik veiligheidshandschoenen en beschermende kleding.
  Zorg al naar gelang de te bewerken materialen voor stofafzuiging en veiligheidsuitrusting.

  Bewaar deze veiligheidsinstructies goed.
  Gebruik volgens de voorschriften
  De persluchtratel wordt gebruikt voor het losdraaien en vasttrekken van zeskantige
  schroeven en moeren op moeilijk toegankelijke plekken.
  Het persluchtwerktuig is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de huishouding en bij hobby´s.

  Om uw persluchtwerktuig altijd bedrijfsklaar te laten zijn moet u op de volgende punten letten:

  Voor inbedrijfstelling de machine in elk geval met een paar druppels dunvloeibare, hars- en
  zuurvrije spilolie (SAE 5-10) bij de slangaansluiting oliën.
  Slang voor aansluiting aan het werktuig grondig doorblazen. De werklucht moet schoon en
  droog zijn.
  Wij raden het voorschakelen van onderhoudseenheden aan, maar minstens het
  voorschakelen van een juist geproportioneerde smeerpot.
  Bij een bedrijfsdruk van 6-6,5 bar wordt het aangegeven prestatieniveau gerealiseerd.
  Draag bij alle werkzaamheden met persluchtwerktuigen een veiligheidsbril en
  gehoorbescherming.

  Als er geen onderhoudseenheden voorhanden zijn moet de volgende onderhoudsinstructie in
  acht worden genomen:

  Machines zonder smeerpot moeten alle 2-3 bedrijfsuren worden gesmeerd met een paar
  druppels spilolie (SAE 5) aan de slangaansluiting.
  Alle 8 bedrijfsuren evt. ingebouwde smeerpot opvullen.
  De luchtleiding moet dagelijks worden gedehydreerd.
  Alle 60 bedrijfsuren smering van het slagwerk bij de slagschroever controleren en evtl. met
  vloeibaar vet smeren. • Page 4
  Voor een langere bedrijfspauze de machine grondig reinigen en smeren.
  Na langere bedrijfspauze bij geopend inlaatventiel wat petroleum in de slangaansluiting van
  het apparaat gieten en kort laten lopen. Daarna apparaat normaal smeren.
  De stromingsdruk van de bedrijfslucht moet bij het werktuig 6-7 bar bedragen.
  Om de aangegeven prestaties te realiseren is het gebruik van voldoende gedimensioneerde
  slangen vereist.
  Veranderingen die de technische vooruitgang dienen zijn voorbehouden.
  Voor schade die ontstaat door het niet rekening houden met deze bedrijfshandleiding, door
  niet vakkundige reparatie of door het gebruik van niet originele reserveonderdelen kunnen
  wij geen garantie geven.

  Persluchtratel
  Technische gegevens
  Luchtverbruik
  Bedrijfsdruk
  Draaimoment
  Toerental
  Geluidsdrukniveau (LPA)
  Geluidsvermogensniveau (LWA)
  Vibratie

  ca. 180 l/min
  max. 6 - 8 bar
  70 Nm
  160 min-1
  87 dB(A)
  98 dB(A)
  1,67 m/s²

  Beschrijving van het apparaat
  1. 1/2““-Vierkantaandrijving
  2. Bedrijfsschakelaar
  3. Luchtslangaansluiting

  1

  2

  3

  a. Verwijder de beschermkap en schroef de luchtslangaansluiting in het apparaat. Dicht daarbij
  das schroefdraad van de aansluiting af met het bijgesloten PTFE–band.
  b. Steek een van de steeksleutels op het 12,5 mm (½“) - vierkant van de persluchtratel. Let
  daarbij op de overeenstemming van de kogel aan het vierkant van de ratel met het gat in de
  steeksleutel.
  c. Sluit de persluchtslang aan op de luchtslangaansluiting.
  d. Stel de draairichting in bij de omschakelaar aan de kop van het apparaat ( F = voor & R =
  terug ).
  e. Schakel het apparaat in met de bedrijfschakelaar
  f. Voeg op de aangegeven plek in regelmatige afstanden met de bijgevoegde oliekan 1 – 2
  druppels olie toe.
  g. Maak het apparaat en de steeksleutels in regelmatige afstanden schoon met een droge
  doek.
  Om de functie en het prestatievermogen van uw persluchtwerktuig te waarborgen, moet u in elk
  geval op de volgende punten letten:
  1. Persluchtwerktuig altijd schoon houden en voldoende smeren. Aan het eind van elke
  werkdag met een paar druppels spilolie bij de luchtaansluiting oliën en kort laten lopen om
  de olie gelijkmatig in de aandrijving te verdelen. Daardoor wordt roestvorming in het werktuig
  tot het volgende gebruik vermeden. • Page 5

  2. Voor het probleemloze bedrijf van persluchtwerktuigen is schone lucht nodig.
  Corrosieresten, stof en vuil uit de verzorgingsleiding reduceren de prestatie en zorgen voor
  technische problemen.
  3. Een voor het werktuig geschakelde onderhoudseenheid met filter, reductieventiel en
  smeerpot onttrekt vochtigheid en vuil aan de lucht, regelt de bedrijfsdruk en verzorgt het
  werktuig met olie.
  4. Een te lage bedrijfsdruk reduceert het prestatievermogen en het toerental van uw werktuig.
  Zorg altijd voor de juiste bedrijfsdruk van max. 6,2 bar en een voldoende sterke compressor
  met een bijbehorende grote voorraadcontainer.
  5. Let op persafval (verlies) in de verzorgingsleiding.
  6. Die bedraagt bijvoorbeeld bij een bestaande hoeveelheid lucht van 1 m³ en een slang van
  10m lengte en 10mm inwendige diameter ca. 1,4 bar. Om over een bedrijfsdruk van 6 bar
  aan het werktuig te beschikken moet de ingestelde pers dus ca. 7,4 bar bedragen om het
  persverlies in de slang te compenseren.
  7. Zorg in regelmatige intervallen voor onderhoud van uw persluchtwerktuig.
  8. Verzorgingsleidingen, aansluitingen en koppelingen moeten voldoende dimensioneert sein,
  omdat ze doorslaggevend zijn voor slagaantal en prestatievermogen.
  9. Vermijd een te hoge bedrijfsdruk. Afgezien van de daarmee gepaard gaande overbelasting
  van het werktuig en verkorting van de levensduur ervan wordt het toebehoor overbelast.
  Twee jaar volledige garantie
  De garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De datum van
  koop toont u aan door het meesturen van de originele kassabon.
  Wij garanderen tijdens de garantieperiode:
  • kostenloze reparatie van eventuele storingen.
  • kostenloze vervanging van alle delen die kapot gaan.
  • met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze montage door
  onze vakmensen).
  Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling.
  Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent:
  Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH
  Abt. Reparatur-Service
  Lempstr. 24
  D-42859 Remscheid
  Telefoon:
  Telefax:
  Email:

  + 49 2191/37 14 71
  + 49 2191/38 64 77
  service@br-mannesmann.de

  Uitgerangeerd werktuig en milieubescherming
  Mocht uw persluchtwerktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet worden
  vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, denkt u dan a.u.b. aan de
  milieubescherming. Persluchtwerktuig hoort niet in het normale huisvuil maar kan in
  milieuvriendelijke wijze worden verwertet.
  Vraag uw BRÜDER MANNESMANN-distributeur daarnaar.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bruder Mannesmann 1531 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bruder Mannesmann 1531 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info