Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
NL Gebruiksaanwijzing
Accuboormachine 18V
Art. Nr. 17510 - 17520
BA-17510-BM/06-2016
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  Gebruiksaanwijzing
  Accuboormachine 18V

  Art. Nr. 17510 - 17520
  BA-17510-BM/06-2016 • Page 2

  Accuboormachine
  artikelnummer 17510

  Handleiding
  Lees de bijgevoegde veiligheidsinstructie voor u elektrisch werktuig
  gebruikt en pas die toe!

  Gebruik volgens bestemming
  De accuboormachine wordt gebruikt om te:  boren in hout, metaal en kunststof
  en voor het in- en uitdraaien van moeren en schroeven

  Extra veiligheidsinstructie voor de accuboormachine
  Voor het bewerken van werkstukken s.v.p. een bankschroef of schroefklem
  gebruiken om het werkstuk vast te zetten.
  Werk niet met te grote druk maar kies een aangepaste snelheid. Een te grote druk
  verhoogt de boorprestatie niet, maar beschadigt wel uw machine.
  Als u het apparaat niet gebruikt zet u de draairichtingschakelaar in de middelste
  positie om onbedoeld inschakelen te vermijden.
  Gebruik het oplaadapparaat alleen in gesloten ruimtes en stel het niet bloot aan
  regen of vochtigheid.
  Let er bij het inzetten van de accu’ s in het oplaadapparaat op dat de polen juist zijn.
  Gebruik geen oplaadapparatuur waarvan de netleiding beschadigd is, maar laat die
  repareren resp. vervangen.
  Mocht u op de kast van het oplaadapparaat beschadigingen constateren, laat het
  dan door een gespecialiseerd bedrijf controleren en eventueel repareren.
  • Draag bij het werken altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Draag
  bij werk dat stof veroorzaakt altijd stofmasker.

  Beschrijving van het apparaat
  1. Snelwisselkop boormachine
  2. Instelring draaimoment / boren
  3. Schakelaar rechts- / linksloop
  4. Bedrijfsschakelaar
  5. Accuset
  6. Accu bevestigingsclip
  7. Werklicht
  8. Adapter

  2 • Page 3

  Technische gegevens
  Accuboormachine:
  Spanning
  18 V, 800 mA
  Toerental
  0 - 650 min-1
  Boorhouder
  10 mm
  Geluidsdrukniveau
  79 dB(A)
  (onzekerheid K = 3 dB)
  Niveau geluidsvermogen 90 dB(A)
  (onzekerheid K = 3 dB)
  Vibratieboren
  1,339 m/s²
  (onzekerheid K = 1,5 m/s²)
  Aangeraden wordt om bij het boren een veiligheidsbril, goedgekeurde
  gehoorbescherming en een stofmasker te dragen!
  Accu:

  spanning
  oplaadtijd

  18 volt =
  ca. 3-4 uur

  Oplaadstation

  Pri: 100-240 V~/ 50-60Hz
  Sec: 22V / 260 mA

  Informatie over geluid en trillingen
  Meetwaarden bepaald volgens EN 60745
  -

  -

  De aangegeven trillingsemissiewaarde is volgens een genormeerd controleprocedé
  gemeten en kan ter vergelijking van het ene elektrawerktuig met het andere worden
  gebruikt.
  De trillingsemissiewaarde kan tijdens het feitelijke gebruik van het gereedschap
  verschillen van de aangegeven waarde, al naar gelang de manier waarop het
  gereedschap wordt gebruikt;
  Probeer om de belasting door vibraties zo gering mogelijk te houden. Voorbeelden
  van maatregelen om de vibratiebelasting te verminderen zijn het dragen van handschoenen bij het gebruik van het werktuig en het begrenzen van de werktijd. Daarbij
  moet rekening worden gehouden met alle onderdelen van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld tijden, waarin het gereedschap is uitgeschakeld, en tijden, waarin het werktuig
  wel is ingeschakeld maar zonder belasting loopt).

  Het opladen
  Voor het eerste gebruik moet de accuset (5) worden opgeladen.
  Gebruik voor het opladen van de accuset alleen het meegeleverde oplaadapparaat
  (8).
  Laad de accuset alleen dan op als de omgevingstemperatuur 10° - 40° C bedraagt.
  Sluit het oplaadapparaat (8) uitsluitend op 230V-wisselspanning aan.
  De accuset (5) mag onder geen enkele voorwaarde uit elkaar worden gehaald.
  Om de accuset er uit te nemen drukt u op de bevestigingsclip (6) van de accuset,
  dan trekt u de accuset (5) er naar voren uit.
  Schuif de stopcontact van de oplaadapparaat in de bus van het accuset.
  3 • Page 4
  Als de accuset op de juiste manier is verbonden licht de rode en groene diode op,
  wat laat zien dat de accuset geladen wordt.
  Zodra uitsluitend de groene diode blijvend oplicht, is de accuset volledig opgeladen
  en bedrijfsklaar.
  Defecte of verbruikte accu’s moeten als bijzonder afval worden verwijderd, ze mogen niet in het huisafval terecht komen.

  Snelwisselkop
  De snelwisselkop (1) zorgt ervoor dat u de boor of ander werktuig kunt inspannen
  zonder een boorsleutel te hoeven gebruiken.


  Voor het inzetten van de boren of van ander werktuig moet de
  draairichtingschakelaar (3) in de middelste positie worden gebracht.
  Draai het voorste gedeelte van de boorhouder (1) naar rechts om de klemmen zover
  te openen dat het werktuig er in kan worden gestoken.
  Steek de boor of het werktuig tot aan de aanslag in de boorhouder.
  Om de houder te sluiten draait u het voorste gedeelte naar links om de klemmen te
  sluiten.
  Let er bij het sluiten van de boorhouder op dat de boor of het werktuig op de juiste
  wijze en in het midden is aangebracht.

  Belichting van het werkpunt  Door de schakelaar (4) te drukken wordt de werklicht (7) ingeschakeld.
  Zodra u de schakelaar (4) loslaat wordt het werklicht uitgeschakeld.

  Rechts- / linksloop
  Met de draairichtingschakelaar (3) kunt u de draairichting van de boorhouder (1)
  veranderen.

  Om de draairichting te veranderen zet u de machine even stil en brengt u de
  schakelaar (3) in de gewenste positie.
  Als de schakelaar (3) in de middelste positie staat wordt de bedrijfsschakelaar (4)
  geblokkeerd.
  Schakel de draairichting niet om als de machine nog loopt!
  Controleer voor u met het werk begint of de draairichtingschakelaar (3) in de
  gewenste positie staat, omdat anders het werktuig of de accuboormachine
  beschadigd kunnen worden.

  Boren


  Om in metaal, hout of kunststof te boren moet de instelring (2) zo worden ingesteld
  dat het boorsymbool overeenkomt met de markering op de kast.

  4 • Page 5

  Het instellen van het draaimoment
  De accuslagboormachine is voorzien van een mogelijkheid om het draaimoment in te
  stellen.
  Door het draaien van de ring (2) kan het draaimoment worden versteld om
  verschillende inschroefdieptes van schroeven mogelijk te maken. Het draaimoment
  is des te hoger, al naar gelang het ingestelde getal groter is.
  Om te boren stelt u de ring (2) op het boor- symbool, waardoor het hoogst mogelijke
  draaimoment bereikt wordt.

  In-/ uitschakelaar  Door op de bedrijfsschakelaar (4) te drukken wordt de machine ingeschakeld.
  Zodra u de schakelaar (4) loslaat wordt de machine uitgeschakeld.

  Schoonmaken en Onderhoud
  De accuboormachine vergt geen onderhoud.
  Maak de kast af en toe schoon met een droge doek. Gebruik geen
  schoonmaakmiddelen, omdat die het materiaal van de kast kunnen beschadigen.

  2 jaar volledige garantie
  Deze garantieperiode voor dit apparaat begint met de dag waarop u het koopt. De
  datum van koop toont u aan door het meesturen van de originele kassabon.
  Wij garanderen tijdens de garantieperiode:
  kostenloze reparatie van eventuele storingen.
  kostenloze vervanging van alle delen die kapot gaan.
  met inbegrip van kostenloze, deskundige service (dat houdt in: kostenloze montage
  door onze vakmensen).

  Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot een onjuiste behandeling.
  Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. altijd direct aan de producent:
  Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH
  Abt. Reparatur-Service
  Lempstr. 24
  D-42859 Remscheid
  Telefoon:
  Telefax:
  Email:

  + 49 2191/37 14 71
  + 49 2191/38 64 77
  service@br-mannesmann.de

  5 • Page 6

  Uitgerangeerde elektrisch werktuigen en milieubescherming  Mocht uw elektrische werktuig op een dag zo intensief gebruikt zijn dat het moet
  worden vervangen of mocht u het niet meer nodig hebben, dan bent u verplicht om
  deze elektrische apparatuur bij een centrale plek af te leveren.
  Informatie over plekken waar uw elektrische apparatuur wordt ingezameld krijgt u via
  uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf resp. bij de plaatselijke overheid.
  Elektrische apparatuur bevat waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen
  worden. U levert een bijdrage aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen, als
  u uw verouderde apparatuur bij een centrale vuilstortplaats inlevert.
  Elektrische apparatuur bevat ook stoffen die bij ondeskundige afvalverwijdering tot
  schade voor mens en milieu kunnen bijdragen.
  • Het symbool van de doorgestreepte afvalton staat voor de verplichting om
  zodanig gekenmerkte apparatuur met het oog op hergebruik in te leveren bij
  een gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur.

  Raadpleeg bij vragen uw BRÜDER-MANNESMANN-leverancier.

  6 • Page 7

  1

  2

  3

  4
  7

  6
  5

  6

  8
  5

  7


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bruder Mannesmann 17520 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bruder Mannesmann 17520 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info