678420
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
4
3
5
21
1. Power/Loop -merkkivalo
Päällä (vihreä): Virta on päällä.
Välkkyy sekunnin välein (punainen): Silmukka tunnistettu.
2. Link/Act/Speed -merkkivalot
Päällä (vihreä): 1 000 Mb/s -linkki.
Päällä (keltainen): 100 tai 10 Mb/s -linkki.
Välkkyvä (vihreä tai keltainen): Siirtää tietoja.
Välkkyy sekunnin välein (vihreä tai keltainen): Silmukka tunnistettu.
3. Silmukan tunnistuskytkin
Kytke silmukan tunnistuskytkin päälle ja pois päältä.
4. LAN-portit
Nämä ovat portteja 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T -laitteiden
yhdistämistä varten.
5. Virtaliitin
Yhdistä mukana tuleva virtajohto tähän liittimeen.
Paketin sisältö
Diagrammit ja layout
- Pidä takuutodistus tallessa sen kattamien korjausten varalle.
- Ellei sitä ole selvästi sallittu tuotekuvauksessa, älä käytä muita
lisävarusteita (esim. johtoja) kuin niitä, jotka tulevat tuotteen mukana
tässä pakkauksessa.
Tekniset ominaisuudetSilmukan tunnistus
Tämä yksikkö pystyy tunnistamaan verkon silmukoita, jotka voivat
aiheuttaa verkon häiriöitä.
Mikä on silmukka?
Mikäli Ethernet-kaapelin molemmat päät on yhdistetty samaan
keskittimeen, tai kun on olemassa useita yhteyksiä kahden keskittimen
välillä, tietoa voidaan lähettää silmukassa verkon sisällä, jolloin se ei
koskaan päädy kohteeseensa ja kuluttaa siten verkon kapasiteettia.
Tällainen jatkuvasti kiertävä tieto saattaa häiritä muuta verkkoviestintää.
Silmukan tunnistus
Pois päältä : Silmukoita ei tunnisteta.
Päällä : Mikäli verkon silmukka tunnistetaan, power/loop ja
link/act/speed -merkkivalot tunnistetussa portissa
välkkyvät sekunnin välein.
Silmukan tunnistuksen kytkeminen päälle ja pois päältä
1. Käytä kytkimen etuosassa olevaa katkaisinta laittaaksesi silmukan
tunnistuksen päälle ja pois päältä.
2. Irrota virtajohto, kytke se sitten uudelleen.
Asennus seinään
Asentaaksesi yksikön suoraan seinään, käytä kahta ruuvia (ei sisällytetty)
alla osoitettujen mittojen mukaisesti. Asenna ruuvit 78 mm:n (3.07
tuuman) päähän toisistaan ja liu’uta asennusaukot kytkimen pohjaan
niiden yli.
Kun silmukka tunnistetaan
Yhdistä johdot uudelleen varmistaen, että mitkään johdoista eivät ole
yhdistyneitä silmukassa.
Tutustu Buffalo-verkkosivuun tai tuotekuvastoon saadaksesi tietoa
uusimmista tuotteista tai yhteensopivista malleista.
Vianmääritys
Mikäli et saa yhteyttä verkkoon, tarkista seuraavat:
• Onko virtajohto yhdistetty kunnolla? Onko virtajohto yhdistetty
pistorasiaan vai ylijännitesuojaan?
• Onko Ethernet-kaapeli yhdistetty kunnolla? Onko kaapeleita irrallaan
tai ovatko ne vahingoituneita?
• Onko Link/Act/Speed -merkkivalo päällä? Mikäli ei, aseta siihen
yhdistetyn keskittimen viestintämoodi tai LAN-adapteri manuaalisesti
100M puoli-duplex tai 10M puoli-duplex.
* Tämä yksikkö tunnistaa ja mukautuu automaattisesti suoriin ja
ristikytkentä Ethernet-kaapeleihin, joten kumpaa tahansa kaapelia
voidaan käyttää.
** Site-päätteisiä Ethernet-kaapeleita ei suositella. Käytä aina valmiiksi
koottuja kaapeleita.
*** Tämä toiminto tunnistaa automaattisesti portin yhteystilan ja
ethernet-kaapeleiden pituuden, mukauttaen käyttövirran sen
mukaan.
This also adjusts the power when data is being not transmitted (the
device connected to this switch should be compatible with IEEE
802.3az EEE:n kanssa).
Varotoimenpiteet:
- Silmukan tunnistuksen ollessa päällä, kytkin lähettää
silmukantunnistuspaketin verkossa kahden sekunnin välein. Mikäli nämä
paketit häiritsevät verkkoasi millään lailla, kytke silmukan tunnistus pois
päältä.
- Silmukan tunnistus ei pysty tunnistamaan kaikenlaisia silmukoita.
Varotoimenpiteet:
- Älä laita levykkeitä, magneettikortteja, tai muita magneettisia
tallennusvälineitä magneettien läheisyyteen. Tämä saattaa poistaa tai
vahingoittaa tietoja.
- Mikäli kytkin on varmistettu ainoastaan magneettisarjan avulla, sen tulisi
olla enintään 75 cm:n (29.5 tuuman) korkeudella lattiasta.
• Kytkin (pääyksikkö)................................................................................................... 1
• Virtajohto..................................................................................................................... 2
• Kumitassut................................................................................................................... 4
• Sarjanumerotarrat.................................................................................................... 2
• Pika-aloitusopas (tämä dokumentti)................................................................. 2
• Takuutodistus............................................................................................................. 1
• Rajoitettu elinikäinen takuu.................................................................................. 1
Asennus
Asennukseen liittyvät varotoimet
• Älä asenna laitetta epävakaaseen paikkaan, kuten horjuvalle pöydälle
tai kaltevalle tasolle.
• Älä sijoita toista keskitintä tai esinettä, joka kehittää lämpöä, tämän
laitteen päälle.
• Reititä kaikki johdot kunnolla estääksesi ihmisiä kompastumasta niihin.
Varmista, etteivät muut välineet tai seinät aiheuta tuotteen
ilma-aukkojen tukkiutumista.
• Käytä ainoastaan tuotteen mukana tullutta virtajohtoa. Muiden
virtajohtojen käyttö saattaa aiheuttaa vaurioitumisen tai tulipalon
Asennus lattialle tai hyllylle
Liitä toimitetut kumitassut yksikön alakulmiin ennen käyttöä.
Asennus metallipinnalle
Käytä teräspöydän metallipinnalle asentamiseen ”BS-MGK-A Magnet
Kit, jota myydään erikseen (koko: φ17×H3 mm, 4 kpl).
Liitä toimitetut kumitassut yksikön alakulmiin ennen magneettisarjan
käyttöä.
Standardit
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3 (10BASE-T)
Virtauksen ohjaus
IEEE 802.3x (kun toiminnassa kahdensuuntainen duplex)
Vastapaine (kun toiminnassa puoli-duplex)
Portit
5 Porttia (kaikki portit tukevat toimintoa auto-MDI-X)
Yhteensopivat
kaapelit (*)(**)
1000BASE-T: Tehostetun kategorian 5 tai
korkeammat UTP/STP-kaapelit
100BASE-TX: Kategorian 5 tai korkeammat
UTP/STP-kaapelit
10BASE-T: Kategorian 3 tai korkeammat
UTP/STP-kaapelit
Liitin RJ-45 8-nastainen liitin (Shield-tyyppi)
Virransyöttö AC 100-240 V 50/60 Hz
Virrankulutus Maks. 2,9 W
Ulkoiset mitat
180 x 102 x 30 mm; 7.09 x 4.02 x 1.18 in
(Poisluettuna ulkonevat osat)
Paino 460 g (16.23 oz.)
Käyttöympäristö
Käyttölämpötila: 0–50 °C (32-122 °F)
Ympäristön kosteus: 10-85 % (ei tiivistymistä)
Saavutetut standardit
CE
Siirtonopeudet
1000 Mbps (1000BASE-T)
100 Mbps (100BASE-TX)
10 Mbps (10BASE-T)
Vaihtomenetelmä Varastoi ja välitä
Jumbo-kehykset
9.216 tavuun saakka
(sisältää 14 tavun otsikkotiedot + 4 tavun
kehyksentarkistussekvenssin)
Lähetyksen
koodausmenetelmä
8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)
4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)
Manchester -koodaus (10BASE-T)
Käyttötapa CSMA/CD
Tiedonsiirtonopeus
(Throughput)
1.488.095 pakettia sekunnissa (1000BASE-T)
148.810 pakettia sekunnissa (100BASE-T)
14.881 pakettia sekunnissa (10BASE-T)
Kytkentäkenttä 10 Gbps
MAC-osoitetaulukko Noin 2000 (itseopiskelu)
Puskurimuisti 128 Kbytes
Vanhenemisaika N. 300 sekuntia
Muut toiminnat
Silmukan tunnistus
Virransäästö (***)
Siirtoetäisyys
Maks. 100 m
Pika-aloitusopas
BS-GU2005
φ6 mm (0.24 in) 3mm (0.12 in)
Käytä ruuveja, joiden tämä osa on 2 mm
(0.08 tuumaa) tai vähemmän.
2 mm (0.08 in)
- Ruuvinpään tulisi olla 3 mm (0.12 tuumaa)
seinästä ulkoneva , kuten oikealla näkyy.
- ÄLÄ käytä tuotteen mukana tulleita ruuveja.
Mukana tulleita ruuveja ei ole suunniteltu
seinäasennusta varten.
Seinä
Maks. 3 mm
Suomi
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Buffalo BS-GU2005 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Buffalo BS-GU2005

Buffalo BS-GU2005 Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info