Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
3
AXA25
Złącza na tylnej ścianie obudowy
Elementy przedniej ściany obudowy
USB 5V 500mA
Designed & Engineered in Great Britain
Assembled in China
Power AC
Left
Loudspeaker
Right
Loudspeaker
Left
Loudspeaker
Right
Loudspeaker
Power Rating: 220–230V AC ~ 50/60Hz
Max Power Consumption: 180W
AXA25
Integrated Amplifier
A4 A3 A2 A1
A4A3A2A1
Rec Out
Loudspeaker Terminals
Impedance 8 ohms
1 2 4
3 5
1
WEJŚCIA (A1-A4)
Wejścia A1-A4 przeznaczone są do połączenia z wyjściami dowolnych źródeł o liniowym
poziomie sygnału, w tym odtwarzacza CD, odtwarzacza strumieniowego (np. Chromecast
Audio, z użyciem przejściówki mini jack - RCA) itp.
2
WYJŚCIE REC OUT
Wyjście REC przeznaczone do połączenia z wejściem nagrywarki CD, magnetofonu
kasetowego bądź innego kompatybilnego urządzenia rejestrującego.
Poziom sygnału na wyjściu REC jest stały, niezależny od pozycji potencjometru głośności
i potencjometrów: balansu i korekcji tonalnej dlatego też AXA25 nie może być stosowany
w roli przedwzmacniacza.
3
PORT ZASILANIA USB (5V, 500MA)
Port USB w AXA25 służyć może do zasilania urządzenia, takiego jak odtwarzacz
strumieniowy bądź odbiornik Bluetooth.
Uwaga: Port USB w AXA25 nie umożliwia przesyłania danych i tym samym odtwarzania
zawartości urządzeń pamięci masowej.
1
ĄCZNIK ZASILANIA
Przełącza pomiędzy trybem uśpienia (sygnalizowanym przez przygaszone świecenie diody
LED), a trybem pracy (sygnalizowanym przez jasne świecenie diody LED). W trybie uśpienia
pobór mocy wynosi mniej niż 0.5W.
Urządzenie ma domyślnie włączoną funkcję samoczynnego wyłączania. Po okresie 20
minut bezczynności (i braku sygnału wejściowego) urządzenie samoczynnie przełącza sie
do trybu uśpienia.
Funkcja samoczynnego wyłączania (APD)
Funkcję samoczynnego wyłączania możesz włączyć lub wyłączyć samodzielnie. W tym
celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włącznika zasilania aż dioda LED zacznie
migać. Dwie opcje poniżej pokazują który wybór zostal zaakceptowany
Gdy dioda miga 5 razy oznacza to, że funkcja została wyłączona, a 10 razy - włączona.
Zmiany dokonać można gdy urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie pracy.
2
POTENCJOMETRY KOREKCJI TONALNEJ
Potencjometry korekcji tonalnej umożliwiają niewielką zmianę balansu tonalnego.
Pozycja środkowa to pozycja neutralna. Korekcja tonalna działa wyłącznie na wyjściu
głośnikowym i nie ma wpływu na sygnał na wyjściu REC. Kompensacja poprzez korekcję
tonalną może być niezbędna w przypadku niskiej jakości nagrania lub innego czynnika
mającego wpływ na jakość dźwięku.
3
POTENCJOMETR REGULACJI GŁOŚNOŚCI
Potencjometr regulacji głośności umożliwia zmniejszenie/zwiększenie głośności na
wyjściu głośnikowym.
Uwaga: Regulacja głośności nie ma wpływu na poziom sygnału na wyjściu REC, który jest
stały.
4
ĄCZA GŁOŚNIKOWE
Połącz zacisk Left+ wzmacniacza z oznaczonym czerwonym kolorem dodatnim zaciskiem
lewej kolumny głośnikowej. Podobnie zacisk Left- wzmacniacza z oznaczonym kolorem
czarnym ujemnym zaciskiem lewej kolumny głośnikowej. Analogicznie z Right+ i Right- i
prawą kolumną głośnikową.
Kolorem czerwonym oznacza się dodatni (+) zacisk kolumny głośnikowej, a czarnym
ujemny (-).
Upewnij się, że żaden z odsłoniętych fragmentów przewodów nie powoduje zwarcia.
Upewnij się, że zaciski zostały odpowiednio dokręcone by zapewnić poprawne połączenie
elektryczne. Poluzowane zaciski głośnikowe mogą powodować degradację ogólnej jakości
dźwięku.
5
ĄCZE ZASILANIA
Kabel zasilający podłącz najpierw po stronie urządzenia (do gniazda AC na tylnej ścianie
obudowy), następnie po stronie gniazda zasilającego w ścianie i dopiero później włącz
urządzenie.
Stosuj wyłącznie kabel zasilający dołączony do urządzenia.
TREBLEBASS
A2
A1
A4 / AUX
A3
BALANCE
VOLUME
AUX IN
A25AX
4
POTENCJOMETR REGULACJI BALANSU
Regulacja balansu umożliwia dostosowanie poziomu głośności w kanale lewym w
stosunku do kanału prawego. Pozycja środkowa to pozycja neutralna. Korekcja balansu
działa wyłącznie na wyjściu głośnikowym i nie ma wpływu na sygnał na wyjściu REC.
5
PRZEŁĄCZNIK WYBORU WECIA (ŹRÓDŁA)
(A1,A2, A3 AND A4/AUX)
Przełącznik umożliwia wybór wejścia (źródła). Sygnał z wybranego źródła jest także
przekierowywany na wyjście REC dlatego nie powinno się zmieniać wejścia podczas
nagrywania.
6
WEJŚCIE AUX
Wejście AUX przeznaczone jest do podłączenia urządzenia przenośnego, takiego jak
odtwarzacz plików MP3 z użyciem kabla zakończonego wtykiem mini jack.
Podłączenie źródła sygnału do wejścia AUX powoduje samoczynne przełączenie wejścia
(źródła) na A4/AUX we wzmacniaczu, ale wciąż istnieje możliwość zmiany wejścia (źródła)
na inne (za wyjątkiem A4) gdy do wejścia AUX pozostaje podłączone urządzenie źródłowe.
Wybór A4/AUX gdy do wejścia AUX pozostaje podłączone urządzenie źródłowe przełącza
na wejście AUX.
Uwaga:
Podłączenie źródła sygnału do wejścia AUX uniemożliwia korzystanie z wejścia A4. By
skorzystać z wejścia A4 trzeba odłączyć źródło sygnału od wejścia AUX.
1 2 3 4 5 6
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio AXA25 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio AXA25 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,82 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info