Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
4
P
ower A
C
Power Ratin
g
: 220–230V A
C
~ 50
/
60H
z
M
ax Power
C
onsum
p
tion: 180W
US
B 5
V
500
m
A
4
A3
R
ec
O
ut
D
esi
g
ned & En
g
ineered in Great Britain
A
ssembled in
C
hina
Lef
t
Louds
p
eake
r
Ri
g
h
t
L
ouds
p
eake
r
Le
ft
L
ou
d
spea
k
e
r
Righ
t
L
ou
d
spea
k
e
r
AXA
25
I
ntegrated Amplifier
Loudspeaker Terminals
Power A
C
D
esigned & Engineered in Great Britain
A
ssembled in
C
hina
P
ower
R
at
i
ng
:
100–240V A
C
~ 50
/
60H
z
Rated Power Consum
p
tion: 15
W
Line Out
p
u
t
Line Output
Line Output
L
L
R
R
AXC25
C
ompact Disc Player
A
1
A
2
I
m
p
e
d
ance 8 o
h
ms
KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
Sprawdź impedancję kolumn głośnikowych. Możesz podłączyć kolumny głośnikowe o
nominalnej impedancji 8 omów.
Kolorem czerwonym oznacza się dodatni (+) zacisk kolumny głośnikowej, a czarnym ujemny
(-). Upewnij się, że polaryzacja zostaje zachowana dla każdej z kolumn głośnikowych,
inaczej dźwięk może być znacznie cichszy, a niższe częstotliwości wyraźnie osłabione w
stosunku do reszty pasma.
PODŁĄCZENIE Z UŻYCIEM "GOŁYCH” PRZEWODÓW
Przygotuj kabel zdejmując około 10 mm izolacji z każdej z dwóch żył kabla. Więcej niż 10
mm może powodować ryzyko zwarcia. Skręć druty przewodu tak by żaden nie odstawał.
Odkręć zacisk, włóż przewód i zakręć zacisk do oporu.
Uwaga: Wszystkich połączeń należy dokonać przy użyciu standardowego kabla
głośnikowego.
Prawa kolumna
głośnikowa
AXA25
Odtwarzacz CD serii
AX
Lewa kolumna
głośnikowa
Podłączanie kolumn gło-
śnikowych
PODŁĄCZENIE Z UŻYCIEM KABLI ZAKOŃCZONYCH
WTYKAMI BANANOWYMI
Wtyki bananowe zapewniają pewne połączenie wzmacniacza i kolumn głośnikowych bez
odstających żył drutu, co może mieć wpływ na ogólną jakość dźwięku.
Po zdjęciu izolacji i skręceniu żył przewodu zamocuj wtyki bananowe w odpowiedni sposób.
Przed podłączeniem zakończonego wtykami bananowymi kabla do zacisków głośnikowych
zdemontuj zaślepki.
SCHEMAT POŁĄCZENIA
Poniższy rysunek obrazuje podstawowy sposób połączenia wzmacniacza z odtwarzaczem
CD i parą kolumn głośnikowych.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio AXA25 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio AXA25 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,82 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info