Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
74 azur 540R AV receiver
Dank u
u
v
v
oor d
d
e a
a
ankoop v
v
an d
d
eze C
C
ambridge A
A
udio 5
5
40R A
A
V r
r
eceiver.
Dit i
i
s d
d
e e
e
erste s
s
tap v
v
an C
C
ambridge A
A
udio i
i
n d
d
e o
o
pwindende w
w
ereld v
v
an
meerkanaalsgeluid. H
H
ij k
k
omt v
v
oort u
u
it e
e
en t
t
raditie w
w
aar m
m
eer d
d
an 3
3
0
jaar s
s
tereoversterkers w
w
orden g
g
eproduceerd e
e
n k
k
omt t
t
egemoet a
a
an d
d
e
Cambridge-f
f
ilosofie t
t
en a
a
anzien v
v
an e
e
en u
u
itstekende p
p
restatie v
v
oor d
d
e
best m
m
ogelijke p
p
rijs. W
W
ij h
h
open d
d
at u
u
l
l
ang z
z
ult g
g
enieten v
v
an u
u
w n
n
ieuwe
aanwinst.
Over d
d
eze A
A
V-r
r
eceiver
De 540R is ontworpen om de meerkanaalsprestatie te maximaliseren
zonder dat dit ten koste gaat van de stereoreproductie. Om die reden
worden de zes discrete versterkers van 80W zo veel mogelijk
afgescheiden van de verwerkings- en invoerfasen. Een bovenmaatse
stroomvoorziening zorgt ervoor dat de 540R een hoge vermogenuitvoer
kan behouden in moeilijke elektrische ladingen, zodat een krachtig en
ongedwongen geluid kan worden gegarandeerd.
Er is een volledig assortiment digitale en analoge ingangen aangebracht
op de 540R. De vier digitale ingangen maken het mogelijk correct
uitgeruste DVD-spelers, satellietboxen en gamesconsoles aan te sluiten
voor het decoderen naar de digitale surround-formats. Bovendien zijn er
conventionele stereo-ingangen voor CD-spelers etc. om de best
mogelijke stereoreproductie te garanderen. De 540R is ook in staat uw
stereobronnen te decoderen in Dolby Pro Logic
®
II (Pro Logic is een
geregistreerd handelsmerk van Dolby Laboratories), voor een
overtuigende en effectieve surround-ervaring bij een stereobron. Dit
zorgt ervoor dat bronnen als analoge televisies en VCR's volledig gebruik
kunnen maken van de surroundmogelijkheden van de 540R.
Naast de stereo analoge ingang, beschikt de 540R ook over een
zevenkanaals analoge ingang. Dit element maakt het mogelijk een met
DVD Audio of SACD uitgeruste speler op de 540R aan te sluiten. Dit
betekent dat de 540R volledig is uitgerust om het beste uit deze
opwindende nieuwe muziekformats te halen.
Naast het volledige assortiment audio-ingangen, kan de 540R ook
schakelen tussen Composiet, S-Video en Component Video. Dit
betekent dat de 540R kan worden gebruikt als een centrum voor het
vervoer van videosignalen naast audiosignalen. Hierdoor is het
bijvoorbeeld mogelijk twee met Component Video uitgeruste artikelen
aan te sluiten op een enkele component-ingang op uw televisie of
monitor, wat betekent dat er meer artikelen kunnen worden aangesloten
op minder ingangen van hoge kwaliteit op uw televisie.
Tenslotte is er nog de installatie van pre-outs op de 540R. Dit betekent
dat een bestaande stereoversterker kan worden behouden om de
voorkanalen aan te sturen of zelfs iedere kanaal kan worden
aangestuurd door een afzonderlijke versterker en de 540R eenvoudig
kan worden gebruikt als een processor en voorversterker.
Deze eigenschap zorgt ervoor dat bestaande kwaliteitsversterkers
kunnen worden behouden en zorgt voor een zekere mate aan extra
upgrading.
Nu n
n
odigen w
w
e u
u
u
u
it o
o
m a
a
chteruit t
t
e l
l
eunen, t
t
e o
o
ntspannen e
e
n t
t
e
genieten!
Matthew Bramble
Technisch directeur
INLEIDING
Inleiding..................................................................................................... 74
Inhoud........................................................................................................74
Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid................... 75
Aansluitingen op de achterkant…………………………………………………...... 76
Aansluiting en plaatsing van de luidsprekers………………………………… 77
Video- en audiobronnen aansluiten………….…........................................ 78
Knoppen aan de voorkant……………………………………………………….……..80
Afstandsbediening…………………………………………………….........................81
Bediening…………………………………………………………………………...............82
Problemen oplossen…………………………………………………………………...…84
Technische specificaties…………………………………………..…………………....84
Beperkte garantie.....................................................................................85
INHOUD
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 540 R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 540 R in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info