Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Wij
feliciteren
u
met
de
aanschaf
van
onze
Azur
640H
audio-sserver,
een
bijzonder
apparaat,
dat
de
audiowereld
en
de
internet/computerwereld
een
grote
stap
nader
tot
elkaar
brengt.
In
de
laatste
jaren
hebben
de
hardeschijftechnologie
en
de
gecomprimeerde
audiotechnieken
z
oals
MP3
en
AAC
onze
wijze
van
luisteren
naar
muziek
danig
op
zijn
kop
gezet.
Er
is
echter,
ondanks
deze
technische
voordelen
nog
steeds
geen
manier
gevonden
om
op
een
betaalbare
wijze
efficiënte
opslag
met
audiofiele
geluidskwaliteit
te
combineren.
Hier,
en
we
hopen
echt
dat
u
het
daarmee
eens
bent,
wordt
nu
verandering
in
gebracht
door
de
lancering
van
de
640H
met
AudioFile
-
een
pakket
gepatenteerde
software
ontwikkeld
voor
het
beheren
van
opslag,
overdracht
en
weergave
van
digitaal
geregistreerde
muziek
binnen
een
echte
hifi-oomg
eving.
Over dit apparaat
AudioFile wordt voor het eerst toegepast in de 640H muziekserver, een
soort schaap met vijf poten waarmee u van muziek kunt genieten op
een kwaliteitsniveau die u van Cambridge Audio gewend bent en waarin
o.a. een hardeschijf met een opslagruimte van 160 gigabite en een
hogesnelheidscd-brander zijn ingebouwd. Met een hardeschijf van een
dergelijke capaciteit kunt u driehonderd cd-schijfjes opslaan in zijn
originele ongecomprimeerde digitale vorm, dus zonder enig
kwaliteitsverlies.
Andere in het oog springende eigenschappen zijn: een hifi
digitaal/analoogomzetter uitgerust met dezelfde Wolfsen
omzettechniek en gepatenteerde virtuele aardpunttechniekfiltering als
gebruikt in onze Azur cd-spelers, een ingebouwde overmaatse
audiofiele ringkerntransformator waar anderen een extern pc-voedinkje
gebruiken en de toepassing van niet minder dan zeven lineairgeregelde
voedingen t.b.v. alle kritische stadia van de audio-weg, zoals de d/a-
omzetting, klok enz.
Als (al) uw muziek eenmaal op niet gecomprimeerde of op MP3
gecomprimeerde (waarvan het kwaliteitsniveau door uzelf is in te
stellen) wijze is opgeslagen, kunt u uit deze discotheek muziekbundels
samenstellen voor thuisgebruik, cd-schijfjes branden of muziek
overzetten naar een draagbare mediaspeler. Deel met anderen
ongecomprimeerde of gecomprimeerde muziekstukken via een al dan
niet draadloos netwerk of geef muziek weer van uw pc, Mac (opgeslagen
in programma's als iTunes en Windows Media Player) of ander
netwerkapparaat, via de 640H.
De 640H kan ook data van en naar andere AudioFile gebaseerde
apparaten laten stromen of zelfs van en naar uw pc/Mac via kabel of
draadloos, met gebruikmaking van Ethernet/Wi-Fi adapters. Ook is de
640H uitgerust met een ingebouwde internetradio, die u ingang biedt
tot vele radiozenders uit de gehele wereld en dat niet zoals bij een pc,
maar vrijwel direct vanuit de uitpositie.
Om optimaal van de ruim informatie biedende weergavemenu's te
kunnen profiteren, raden wij u aan de 640H via de composiet, S-Video
of VGA OSD uitgang aan te sluiten op een tv of monitor. Ook hebben wij
bij de 640H een afstandsbediening gedaan, die u op eenvoudige en
attractieve wijze, volledige controle biedt over uw "music-server".
Tenslotte hebben we, t.b.v. een naadloze integratie met een
meerkamersysteem, voor een "besturingsbus" in- en uitgang gezorgd,
alsmede een infraroodingang en een RS232C toetsenbordaansluiting.
Uw 640H kan natuurlijk nooit beter presteren dan de installatie waarvan
hij deel uit maakt. Sluit a.u.b. geen compromissen bij de aanschaf van uw
versterker, luidsprekers en bekabeling. Het spreekt vanzelf dat wij u
apparatuur adviseren uit onze "Azur"serie. Een reeks componenten,
ontworpen om aan dezelfde hoge standaards te voldoen als dit apparaat.
Ook heeft uw leverancier om uw gehele muziekinstallatie nog meer tot
zijn recht te laten komen, ongetwijfeld Cambridge Audio's meer dan
voortreffelijke verbindingskabels in huis. Ons advies: probeer ze eens!
Wij danken u voor de tijd die u wilt besteden voor het lezen van deze
gebruiksaanwijzing. Bewaar hem op een voor de hand liggende plek om
hem er later nog eens op na te kunnen slaan.
Matthew Bramble
technisch directeur
20
Inhoud Introductie
Introductie .................................................................................................20
Licentieovereenkomst eindgebruiker......................................................21
Technische specificaties ..........................................................................21
Beperkte garantie.....................................................................................22
Veiligheidsmaatregelen............................................................................22
Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................................23
Achterpaneel aansluitingen .....................................................................24
Voorpaneel besturing ...............................................................................25
Afstandbesturing.......................................................................................26
Afstandsbediening van bijbehorende producten ...................................26
Introductie van AudioFile..........................................................................27
Aan de slag met uw 640H..................................................................27-30
Extra functies van de 640H ...............................................................31-33
Normaal installatiegebruik (C.I.)..............................................................33
Product upgrades .....................................................................................33
Netwerken met uw 640H.........................................................................34
Het instellen van IP-adressen voor uw netwerk .....................................35
PC/PDA bediening ....................................................................................36
Album management .................................................................................36
Problemen oplossen.................................................................................37
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio azur 640h wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio azur 640h in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info