Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
640Hazur
21
U heeft een "APPARAAT" aangeschaft waarin "SOFTWARE" is verwerkt,
waarvoor aan Cambridge Audio door "SOFTWARE-LEVERANCIERS"
vergunning is verleend om te gebruiken.
Dergelijke software-producten, de apparatuur waarmee die worden gebruikt,
het gedrukt of ook van het internet gehaald materiaal of andersoortige
elektronische documentatie, die over deze software-producten handelen,
staan onder bescherming van internationale wetten en overeenkomsten
betreffende intellectueel eigendom. De genoemde software is ter
beschikking gesteld en dus niet aan u verkocht. Alle rechten zijn
voorbehouden.
ALS U NIET ACCOORD GAAT MET DEZE EINDVERBRUIKERSOVEREENKOMST
("EULA"), GEBRUIK HET APPARAAT DAN NIET, MAAR NEEM DAN, VOOR
INSTRUCTIES VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING VAN HET NIET
GEBRUIKTE APPARAAT, METEEN CONTACT OP MET DE
VERTEGENWOORDIGING VAN CAMBRIDGE AUDIO VOOR UW LAND.
MET
DE
AANWENDING
VAN
DE
SOFTWARE,
INCLUSIEF,
MAAR
NIET
BEPERKT
TOT,
DAT
VAN
HET
BETR
EFFENDE
APPARAAT
GAAT
U
ACCOORD
MET
DEZE
OVEREENKOMST
(OF
BEKRACHTIGT
U
IEDERE
VOORGAANDE
INSTEMMING).
VERGUNNING
VAN
DE
SOFTWARE-LLICENSIE.
De bovengenoemde
overeenkomst staat u toe:
HET
GEBRUIK.
U mag de SOFTWARE alleen gebruiken met dit APPARAAT
FOUTBESTENDIGHEID.
Deze SOFTWARE is niet foutbestendig. Cambridge
Audio heeft voor zichzelf bepaald hoe de SOFTWARE in dit apparaat te
gebruiken. De SOFTWARE-LEVERANCIERS vertrouwen er op dat Cambridge
Audio voldoende testwerk heeft verricht om te kunnen vaststellen dat de
software inzetbaar is voor het onderhavige gebruik.
GEEN
GARAN
TIE
OP
DE
SOFTWARE.
De SOFTWARE wordt geleverd "ZOALS
HET IS" met al zijn fouten. Ieder risico betreffende niet bevredigende
kwaliteit, de graad van nauwkeurigheid en de prestaties in het algemeen
(of het ontbreken daarvan), is geheel voor u. Ook is er geen garantie of het
tot plezier voor u zal werken of tegen iedere andere soort persoonlijke
inbreuk. Heeft u ooit garantie gekregen op dit betreffende APPARAAT of de
SOFTWARE, dan komen deze garanties niet van, of zijn niet bindend voor,
de SOFTWARE-LEVERANCIERS.
GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR
ZEKERE
SCHADES.
Behalve
wanneer bepaalt door de wet, dragen de SOFTWARE-LEVERANCIERS geen
verantwoordelijkheid voor elke indirecte, speciale, vervolg of incidentele
schade voortvloeiende uit of in verbinding staand met het gebruik of de
prestatie van de SOFTWARE. Deze beperking is zelfs van toepassing als
iedere remedie om zijn essentiële doel te bereiken, faalt. In geen geval
zullen de SOFTWARE-LEVERANCIERS voor een hoger bedrag dan $ 250.00
verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
BEPERKINGEN OP NAMAKE
N, DECOMPILATIE EN VERWIJDERING.
De
SOFTWARE mag niet nagemaakt, gedecompileerd of verwijderd worden,
tenzij een dergelijke activiteit nadrukkelijk door geëigende wet is
toegestaan ondanks de genoemde beperkingen.
HET
OVERZETTEN
VAN
SOFTWARE
IS
BEPERKT
TOEGESTAAN.
Het
permanent overzetten is onder deze EULA alleen toegestaan als er sprake
is van een definitieve verkoop, of omruiling van het APPARAAT en alleen
dan wanneer ook de ontvangende partij deze EULO volledig onderschrijft.
Wanneer er SOFTWARE ter verbetering (upgrade) van het APPARAAT
beschikbaar is, moeten de voorgaande versies van de SOFTWARE bij het
implementeren pertinent aanwezig zijn.
EXPO
RT
BEPERKINGEN.
U erkent dat de SOFTWARE onder de wetgeving
valt van die van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat akkoord
dat u zult handelen overeenkomstig de internationale en nationale wetten,
die van toepassing zijn op de SOFTWARE en ook die van de "Export
Administration Regulations" van de Verenigde Staten, zowel als de
beperkingen voor de eindgebruiker, het eindgebruik en de betreffende
bestemming, opgelegd door de Verenigde Staten en andere regeringen.
BEPERKINGEN
VAN
HET
GEBRUIK.
Dit APPARAAT is niet bedoeld gebruikt
te worden voor medische, levensreddende of levenverbeterende
doeleinden, er wordt dus wat dat betreft geen enkele verantwoordelijkheid
genomen wanneer het APPARAAT daarvoor wordt gebruikt, noch door
Cambridge Audio, noch door de SOFTWARE-LEVERANCIERS.
Licentieovereenkomst eindgebruiker
(“EULA”)
Harde
schijf
160GB harde schijf
Processor
VIA C3 1GHz
Digtaal/analoogomzetter
Wolfson WM 8740
(in staat tot) 24-bit/192kHz
Frequentiebereik
20Hz - 20 kHz +/- 1dB (PCM)
Totale
harmonische
vervorming
<0.008% bij 1kHz 0dB (PCM)
Signaal/stoorverhouding
>104dB "A" gewogen (PCM)
Weergavevorm
• Ongecomprimeerd PCM
44.1kHz/16-Bit
48kHz/16-Bit
• Windows Audio Media (.wma)
32, 48, 64, 96, 128, 160, 192 kbps
CBR of VBR, Voice
• Fraunhofer MPEG-1 Layer 3 (.mp3)
48, 96, 128, 160, 192VBR,
192CBR en 320CBR
• Apple Audio Codec (.aac)
• Microsoft MPEG-1 Layer 1
• Microsoft MPEG-1 Layer 2
• Waveform Audio (.wav)
• Sound File (.snd)
• Unix Audio (.au)
• Audio Interchange File Format
(.aif, .aiff en .aifc)
Werkvoltages
UK/EU/AU 230V ~ 50Hz.
CU 115V ~ 50-60Hz.
Maximale
vermogensopname
70W
Afmetingen
(HxBxD)
80 x 430 x 315mm
Gewicht
8.0kg
Aansluitingen
1 x Ethernet
3 x USB V2.0/1.1
1 x PS/2 toetsenbord
1 x RS232C
1 x Infraroodsignaal in- en uitgang
(gemoduleerde pulsen)
1 x Controle Bus in- en uitgang
(ongemoduleerd pulsen)
1 x Composiet Video
1 x S-Video
1 x VGA
1 x IEC lichtnetaansluiting
1 x SPDIF coaxiaal digitaal uit
1 x Optisch digitaal uit
Technische specificaties
Ga naar www.cambridge-audio.com en registreer u om bericht te ontvangen over
toekomstige nieuwe hardware en software.
Deze handleiding is geschreven om u het installeren en het gebruik van de 640H
zo eenvoudig mogelijk te maken. De informatie in dit boekje is zorgvuldig op
nauwkeurigheid gecontroleerd voordat het gedrukt werd. Het beleid van
Cambridge Audio is er echter één van continu verbeteren, dus kunnen ontwerp en
specificaties veranderen en zonder mededeling vooraf.
Voor informatie over de laatste uitvoering van deze gebruiksaanwijzing verwijzen
wij u naar onze website: www.cambridgeaudio.com/support.php
Komt u fouten tegen in deze handleiding, laat het ons dan a.u.b. weten. Ons adres
is: support@cambridgeaudio.com.
Dit document bevat informatie die beschermd wordt door auteursrecht, alle
rechten zijn dus voorbehouden. Geen deel van deze gebruiksaanwijzing mag
gereproduceerd worden op wat voor wijze dan ook, zonder dat geschreven
toestemming is verleend door de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
AudioFile is een geregistreerd handelsmerk van Cambridge Audio Ltd. ©
Auteursrecht Cambridge Audio Ltd. 2007.
iPod en iTunes zijn auteursrechten van Apple Computer Inc©. Alle rechten
voorbehouden.
NEDERLANDS
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio azur 640h wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio azur 640h in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info