Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
36
De 640H kan nu worden bediend vanaf een PC waarop Windows XP
draait of vanaf een PDA (pocket PC) met Windows Mobile 2003 of
Windows Mobile 5.0. Deze software is ontworpen zodat u de 640H kan
bedienen vanuit een comfortabele stoel in uw huiskamer, vanaf uw bed
etc. zonder dat u een afstandsbediening of een toetsenbord nodig
heeft.
De bedieningssoftware stelt u niet alleen in staat om de
navigatiefuncties uit te voeren zoals u die vindt op uw
afstandsbediening, maar u kunt ook bladeren in de inhoud van uw
640H muziekdatabase en het stelt u in staat om een track, album of
zelfs een hele muziekcatalogus van een artiest af te spelen. Dit kan ook
worden gefilterd op alfabet wat u zou doen als u gebruik maakt van uw
afstandsbediening.
De bedieningssoftware heeft in hoofdzaak twee verschillende standen:
1.
Afstandsbedieningstand 2.
Bladerstand
De minimale PC eisen zijn Windows XP met service Pack 2 en een .net
2.0 geïnstalleerd. De minimale PDA eisen zijn Windows Mobile 2003 of
Windows Mobile 5.0 allebei met .net 2.0 geïnstalleerd. Uw 640H moet
software versie 02.01.77 of hoger hebben.
Voor installatie-instructies en software download links, klikt u op de Azur
640H link via:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Album management
Albumkunst kan worden overgezet op uw 640H vanaf compatibele
netwerkbronnen (bijv. PC of Mac). Albumkunst kan worden gevonden op
diverse websites en gekopieerd naar bestanden op uw PC als
JPEG/JPG/GIF/BMP-bestand.
Om dit te doen hoeft u alleen de albumkunst te slepen en te plakken in
de juiste album directory op de 640H vanaf uw PC/Mac. U kunt zelfs uw
eigen afbeeldingen gebruiken in plaats van afbeeldingen die zijn
gedownload, maar ze moeten allemaal worden opgeslagen als 'user.jpg'
en in de directory zoals hierboven worden geplaatst.
Als u iTunes gebruikt moet uw albumkunst opgeslagen worden in het
individuele albumtrack lijstbestand als een JPEG voor succesvolle
overdracht en relatie met de inhoud van de muziek. Het eenvoudigweg
knippen en plakken van de albumkunst in de 'Albumkunst-locatie' op de
iTunes-scherm is niet voldoende voor de AudioFile software om het te
herkennen als albumkunst.
Voor gedetailleerde instructies klikt u op de Azur 640H link via:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Let
op:
Na het toevoegen van de albumkunst aan de 640H is het
opnieuw scannen van de 640H nodig om de database bij te werken.
PC/PDA bediening
6. Als de Dynamische DHCP-adressen uitgeschakeld zijn, selecteert u
het ETHERNET-menu item:
7. Hierdoor verschijnen 4 tekstvelden die u kunt wijzigen: IP-adres,
Subnet maks, Gateway en Naamserver. Net als bij de installatie van
uw computer moet uw IP-adres 192.168.0.X zijn waarbij X een
nummer is tussen de 1 en 254 dat uniek is voor de 640H. Het Subnet
mask moet ingesteld worden op 255.255.255.0. De Gateway en
Naamserver moeten worden ingesteld op het IP-adres van het
apparaat dat uw internetverbinding regelt (d.w.z. de router). Als u een
netwerk gebruikt zonder internetverbinding, moeten de Gateway en
de Naamserver worden ingesteld op het IP-adres van het
netwerkapparaat waar u verbinding mee maakt (d.w.z. PC/Mac of een
andere 640H etc.):
8. Nadat u de juiste informatie heeft ingevoerd klikt u op APPLY om de
instellingen op te slaan. Dit kan een paar seconden duren voordat het
effect heeft:
Het proces is nu voltooid.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio azur 640h wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio azur 640h in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info