Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Na he installeren van een software upgrade herkent het
apparaat niet langer alle informatie in de database
Om de software upgrade te synchroniseren met de inhoud van de harde
schijf kan het nodig zijn dat u de database opnieuw scant. Als dit het
probleem niet oplost, moet u de database resetten en opnieuw scannen
(kijk naar de informatie over Datamanagement in het onderdeel
'Instellen menu's' van deze handleiding). Deze procedure zal niet de
inhoud op de harde schijf verwijderen of veranderen.
Ik heb een grote hoeveelheid muziek op mijn PC die de
640H niet kan herkennen of scannen
Kijk voor grotere muziekcollecties bij het onderdeel
'Inhoudmanagement'' in de 640H Netwerk richtlijnen" die u kunt
downloaden vanaf de Cambridge Audio website.
Mijn 640H maakt nog steeds geluiden nadat ik hem op
stand-by heb gezet
Het toestel voert taken uit op de achtergrond zoals comprimeren,
bestand - en databasemanagement en zelfcontroles. Dit hoort bij de
normale werking en zal vaak een paar minuten voor of nadat het
apparaat in stand-by is gezet plaatsvinden. Als er een grote hoeveelheid
muziek op de harde schijf wacht op compressie, zal deze procedure
langer duren dan normaal.
Voor meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie
over hoe u het beste uit uw 640H haalt, kunt u kijken op de Cambridge
Audio website:
www.cambridgeaudio.com/support.php
640Hazur
37
Ondanks dat de beste onderdelen zijn gebruikt en een bijna
allesomvattend testprogramma is toegepast, kan de 640H en alle
apparaten, die uitgerust zijn met een hardeschijf, zo nu en dan feilen
vertonen. In het onverhoopte geval van een hardeschijf-crash, kan een
gedeelte of alle informatie op deze hardeschijf verloren gaan. Wij raden
u dan ook ten sterkste aan, om het overnieuw moeten samenstellen van
uw gehele of gedeeltelijke muziekbibliotheek te voorkomen, op regulaire
basis de inhoud van de hardeschijf over te schrijven op een extern
opslagmedium. Cambridge Audio kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de gevolgen die voort kunnen komen uit
hardeschijfproblemen.
Het apparaat gaat niet aan
Overtuig uzelf ervan dat de lichtnetkabel correct is aangesloten.
Staat de lichtnetschakelaar "POWER" op de achterkant wel op "ON".
De speler leest het geladen schijfje niet
Zit het schijfje er wel correct in?
Controleer het schijfje op beschadigingen en vervuiling.
Geen geluid
Staat de aangesloten versterker aan en is hij correct ingesteld?
Controleer de aansluitingen op de versterker.
Het schijfje slaat over
Controleer het schijfje op beschadigingen en vervuiling.
Staat de speler wel op een stevige plek en is hij niet onderhevig aan
trillingen?
Er is een brom door de luidsprekers hoorbaar
Check de verbindingen tussen speler en versterker.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer de staat van de batterijen.
Staat het zicht van het infraroodoog niets in de weg.
Controleer of de correcte functie - 640H, Amp of AV - van de
afstandsbediening wel is ingeschakeld. Zie hiervoor het hoofdstuk over
de afstandsbediening elders in deze gebruiksaanwijzing.
Geen beeld op het aangesloten beeldscherm
Het beeldscherm moet worden aangesloten voordat u de 640H aanzet
middels de schakelaar "POWER" op de achterkant.
Er kunnen geen schijfjes geschreven worden
Controleer het schijfje op beschadigingen en vervuiling, ook moet het
schijfje nog beschrijfbaar zijn en het correcte schrijf-format zijn ingesteld
(CD-R en CD-RW)
De 640H krijgt geen entree in een aangesloten apparaat
Check of de USB-kabel goed op het apparaat en de 640H is aangesloten
en of de USB-aansluiting wel energie levert.
De 640H staat vast
Gun de 640H enige tijd voordat u hem uitzet middels de schakelaar op
de achterkant, hij kan nog bezig zijn met een bepaald proces.
De 640H heeft geen verbinding met het netwerk
Controleer nog eens de instellingen, herstart de computers en de 640H
in het netwerk.
Problemen oplossen
NEDERLANDS
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio azur 640h wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio azur 640h in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info