Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
azur 540P/640P
Phono-voorversterker
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur 540P/640PPhono-voorversterkerGebruikershandleiding
 • Page 2

  INLEIDINGDank u voor de aankoop van deze Cambridge Audio phonovoorversterker uit de azur-serie. Dit apparaat is het resultaat van eenvoortdurend onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma in de meer dandertig jaar waarin we audioproducten van hoge kwaliteit fabriceren. Wehopen dat u de resultaten zult kunnen waarderen en vele jarenluisterplezier zult hebben.De 640P maakt gebruik van minder gebruikelijke versterkingscircuitsom voor een nog lagere vervorming en ruis te zorgen, alsmede eenbetere versterking van MC-elementen. Bovendien maakt de 640Pgebruik van multi-parallelle condensatoren om een uitzonderlijke RIAAnauwkeurigheid te bereiken van slechts 0,3dB tot en met 50kHz enbeschikt hij over een uitschakelbaar subsonisch filter.Over deze phono-voorversterkerWe nodigen u uit achterover te leunen, te ontspannen en te genietenvan uw vinyl!Het is een enorme uitdaging om een phono-voorversterker te ontwerpendie zowel over een zeer goede kwaliteit beschikt als over eenaantrekkelijke prijs. Een uitstekende prestatie op basis van eenonbeperkt budget is n ding; een zelfde prestatie binnen strengeprijslimieten is iets heel anders en vereist alle deskundigheid enervaring waar Cambridge Audio tijdens het productontwerpproces overbeschikt. Wij zijn ervan overtuigd dat we geslaagd zijn in onzedoelstelling om een eersteklas betaalbaar product te ontwikkelen.De 540P beschikt over een MM-trap (bewegende magneet), terwijl de640 zowel een MM- als een MC-trap (bewegende spoel) biedt. Voor dezeer belangrijke ingangstrappen maken zij beide gebruik van discretecomponenten in plaats van de meer gebruikelijke gentegreerde circuits.Beide zijn zodanig ontwikkeld dat zij een hoge versterking en lineariteitgenereren, zonder dat er enorm veel negatieve terugkoppeling nodig isom een lage vervorming te realiseren. Deze nieuwe modellen makentevens gebruik van een single-ended 'Class A' gain-fase met RIAAcompensatie.Er is alleen gebruik gemaakt van onderdelen van hoge kwaliteit, zoalsweerstanden met een filmlaag bestaande uit 1% metaal encondensatoren van polypropyleen met nauwe tolerantie.32 Azur phono-voorversterkerMatthew BrambleTechnisch directeur
 • Page 3

  540P/640P Phono-voorversterkerINHOUDBELANGRIJKE AANWIJZINGEN METBETREKKING TOT DE VEILIGHEIDInleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Neem even de tijd om deze informatie door te lezen voordat u uw Azurphono-voorversterker installeert. U bent dan verzekerd van optimaleprestaties en kunt de levensduur van het product verlengen. Wijadviseren u alle aanwijzingen te volgen, alle waarschuwingen in acht tenemen en de handleiding zorgvuldig te bewaren zodat deze in detoekomst kan worden geraadpleegd.Belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid . . . . . . . . . . .33Aansluitingen op de achterkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Beperkte garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of spatten of andere vloeistoffen. Er mogen geen objecten gevuld metwater, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. Mocht een vanbeide gevallen zich toch voordoen, schakel het apparaat danonmiddellijk uit, schakel de stroomvoorziening uit en neem contact opmet uw leverancier voor advies.Leid het netsnoer niet zodanig dat iemand erop kan gaan staan of dathet kan worden beschadigd door andere voorwerpen in de buurt ervan.Elektronische audiocomponenten hebben een inwerkperiode vanongeveer een week (indien meerdere uren per dag gebruikt). Hierdoorkrijgen de nieuwe componenten de kans zich te stabiliseren, desonische eigenschappen zullen gedurende deze tijd verbeteren.Haal, als u van plan bent dit apparaat langere tijd niet te gebruiken, destekker uit het stopcontact.Om het apparaat schoon te maken, veegt u de behuizing af met eenvochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen diealcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met eenspuitbus op of bij de versterker.Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden.Probeer nooit het apparaat te repareren, te demonteren of tereconstrueren als er een probleem lijkt te zijn. Als dezevoorzorgsmaatregel wordt genegeerd, kan een ernstige elektrischeschok het gevolg zijn. Neem in geval van een probleem of storingcontact op met uw leverancier.Azur phono-voorversterker 33
 • Page 4

  AANSLUITINGEN OP DE ACHTERKANTazur 640PMM/MC Phono Pre-Amplifierwww.cambridge-audio.co.ukLRL12VDesigned in London, EnglandRLROn0.5 AUse supplied PSU only!R Output LThis device complies with part 15 of FCC rulesMMRLPhono Input0.5 AManufactured in anISO9002 approved facilityUse supplied PSU only!540P640PR Output LOffSubsonic FilterRTurntableGroundMMTurntableGroundLwww.cambridge-audio.co.ukDesigned in London, EnglandR12VLRLazur 540PMM Phono Pre-AmplifierMCCartridge TypeThis device complies with part 15 of FCC rulesRMMMCLManufactured in an ISO9002 approved facilityMC-ingangen (alleen 640P)Subsonisch Filter (alleen 640P)Indien uw draaitafel gebruik maakt van een MC-element (bewegendespoel), moet u de uitgangen hier aansluiten (0,5-1mV, met 100 ohm220pF belasting).Het subsonisch filter haalt de 'rumble' uit lage frequenties, die wordtveroorzaakt door gebreken in het vinyl die de prestatie van uw systeemnadelig kunnen benvloeden.MM-ingangenUitgangenIndien uw draaitafel gebruik maakt van een MM-element (bewegendemagneet), moet u de uitgangen hier aansluiten (3-5mV, met 47k ohm220pF belasting).Maak gebruik van phono-kabels voor de aansluiting op een willekeurigelijningang op uw versterker, zoals Aux.Aarde draaitafelStroomaansluitingIndien uw draaitafel over een afzonderlijke aardleiding beschikt, moet udeze hier aansluiten. Op deze manier worden de arm en de gevoeligecircuits in de draaitafel beschermd.Als alle aansluitingen naar de versterker en de draaitafel gereed zijn,sluit u het netsnoer aan op een stopcontact. De blauwe LED aan devoorkant geeft aan dat de stroom is ingeschakeld. Het apparaat iszodanig ontworpen dat dit altijd onder stroom staat.Type element selecteren met keuzeschakelaar CartridgeType (alleen 640P)Stel deze schakelaar in op het type element dat uw draaitafel gebruikt.MM voor een element met bewegende magneet of MC voor een elementmet bewegende spoel.34 Azur phono-voorversterkerNB. Niet aansluiten op een phono-ingang.Belangrijk: de 640P is voorzien van een uitgangsrelais dat, nadat hetapparaat is aangezet, ongeveer 15 seconden nodig heeft om geluidweer te geven.NB. Maak alleen gebruik van de geleverde stroomvoorziening.
 • Page 5

  540P/640P Phono-voorversterkeralleen n van dezeaansluitingenLRLR540PTurntableGroundazur 640PMM/MC Phono Pre-Amplifier12Vwww.cambridge-audio.co.ukR0.5 AUse supplied PSU only!www.cambridge-audio.co.ukDesigned in London, EnglandL12VDesigned in London, EnglandOnR Output LThis device complies with part 15 of FCC rulesMMRLPhono Input0.5 AManufactured in anISO9002 approved facilityUse supplied PSU only!R Output LOffSubsonic FilterThis device complies with part 15 of FCC rulesRazur 540PMM Phono Pre-AmplifierMag niet wordenaangesloten opeen phonoingang.MMVanafeendraaitafelmet eenMC-elementdoormiddel vaneenphono-kabel(2RCA-2RCA)TurntableGroundLMag niet wordenaangesloten opeen phonoingang.Vanafeendraaitafelmet eenMM-elementdoormiddel vaneenphono-kabel(2RCA-2RCA)Naar eenwillekeurigelijningang op uwversterker meteen phono-kabel(2RCA-2RCA)RVanaf eendraaitafelmet eenMM-elementdoormiddelvan eenphonokabel(2RCA-2RCA)LRLNaar eenwillekeurigelijningang op uwversterker meteen phono-kabel(2RCA-2RCA)MCCartridge TypeRMMMCLManufactured in an ISO9002 approved facility640PAzur phono-voorversterker 35
 • Page 6

  PROBLEMEN OPLOSSENSPECIFICATIES540PMax stroomverbruik5W640P(MM)5WVersterking bij 1kHz39dB39dB55dBEr is geen stroomControleer of het netsnoer stevig is aangesloten.Controleer of de stekker volledig is ingebracht en is ingeschakeld.Er is geen geluid640P(MC)5WControleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.Controleer of uw draaitafel correct is aangesloten.Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.Controleer of alle aansluitingen in orde zijn en of de juisteversterkeringang is geselecteerd.Controleer of het juiste type element is geselecteerd (MM of MC).Nominaal uitgangsvermogen300mV300mV300mVGevoeligheid voor nominaaluitgangsvermogen3,35mV3,35mV0,5mVTHD 20Hz-20kHz<0,009%<0,005%<0,002%Er is geen geluid aan n kanaalRIAA-curvelimieten<+/-0,65dB<+/-0,3dB<+/-0,3dB25Hz-20kHz20Hz-50kHz20Hz-50kHz>85dB>86dB>72dB>76dB>83dB>69dBControleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.Signaal/ruis-verhoudingEr is een hard zoem- of bromgeluid(met gebruikmaking van Audio PrecisionRIAA-1 met geaarde ingangen)Controleer de draaitafel of toonarm op aarding en fouten in deaansluitleiding.Controleer of er geen aansluitingen los zitten of defect zijn.Zorg ervoor dat de draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.Overspraak bij 20kHzHet volume is te hoog/laagControleer of het type element overeenstemt met het type ingang dat isgeselecteerd. Als er een MC-element is aangesloten via de MMingangen, zal het volume zeer laag zijn (en vice versa). Het is overigensmogelijk MC-elementen met hoog vermogen te krijgen die ontworpenzijn voor een MM-ingang.36 Azur phono-voorversterkerAfmetingen (HxBxD)mminchesGewichtkglbs46x215x133 46x215x1331,8x8,5x5,2 1,8x8,5x5,20,81,80,9246x215x1331,8x8,5x5,20,92
 • Page 7

  540P/640P Phono-voorversterkerBEPERKTE GARANTIECambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten inmaterialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezettebepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecteonderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze vanCambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot landverschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uwaankoopbewijs.Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op metde geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebtaangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uwCambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancierworden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerdeservicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product teverzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking dieeen gelijke mate van bescherming biedt.Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode,dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van eenverkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat ditproduct binnen de garantieperiode valt.Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachteserienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) ditproduct niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audioleverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van CambridgeAudio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigdserienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij eengeautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan doorovermacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid,commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeelervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuistebediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door iederander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of eengeautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft omgarantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elkereparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantieongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALSZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VANDEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DECONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGEINCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGEEXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERDVOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEFEN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OFIMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VANVERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting ofbeperking van incidentele schade of gevolgschade of implicietegaranties niet toegestaan, zodat de bovengenoemde uitsluitingenmogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijkerechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staattot staat of van land tot land kunnen verschillen.Azur phono-voorversterker 37
 • Page 8

  azur 540P/640Pwww.cambridge-audio.co.ukPart No. AP14509/2Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 640P wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 640P in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 640P

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Dänisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Französisch - 6 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Italienisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 640P Bedienungsanleitung - Spanisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info