497528
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
2
Spis treści Wprowadzenie
Wprowadzenie .............................................................................................2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa............................................3
Ograniczona gwarancja...............................................................................4
Złącza na panelu tylnym .............................................................................5
Elementy sterujące na panelu przednim...................................................6
Informacje pokazywane na wyświetlaczu..................................................6
Zgodność z urządzeniami firmy Apple........................................................7
Pilot zdalnego sterowania...........................................................................7
Zasady obsługi urządzenia .........................................................................8
Ustawienia filtrów......................................................................................10
Korzystanie z instalacji niestandardowej ................................................11
Rozwiązywanie problemów.......................................................................11
Dane techniczne .......................................................................................11
Dziękujemy za zakup odtwarzacza CD Cambridge Audio Azur 651C. Podobnie jak
wszystkie produkty sygnowane marką Cambridge Audio odtwarzacz 651C
wyróżnia się trzema ważnymi zaletami: doskonałymi parametrami technicznymi,
niezrównaną łatwością obsługi i wysoką wartością.
Prowadzone nieustannie prace badawczo-rozwojowe i testy odsłuchowe pozwalają
nam wprowadzać coraz to nowe udoskonalenia w podzespołach, obwodach i
rozplanowaniu poszczególnych elementów urządzeń. W ten sposób realizujemy swój
główny cel: zapewnienie najlepszej możliwej jakości dźwięku.
W modelu 651C zastosowaliśmy serwomechanizm S3 trzeciej generacji, który w
sposób dynamiczny koryguje ogniskowanie, śledzenie i moc lasera w czasie
rzeczywistym. Gwarantuje to wierny odczyt danych cyfrowych i zminimalizowanie
zakłóceń typu jitter (błędów synchronizacji).
Całości dopełnia wysoce precyzyjny oscylator zegara głównego i starannie dobrane
schematy buforowania z dopasowaniem falowym. Odtwarzacz odczytuje także
informacje tekstowe, zapisane na płytach zgodnych ze standardem CD-Text.
Za kluczowe dla jakości dźwięku przetwarzanie sygnału cyfrowego na analogowy
odpowiadają dwa przetworniki Wolfson WM8742, obsługujące rozdzielczość do 24
bitów/częstotliwość próbkowania do 192 kHz, współpracujące z naszą autorską
topologią podwójnego filtra z wirtualną masą. W urządzeniu zastosowano również
starannie dobrane rezystory MELF i kondensatory polipropylenowe, a także
wytwarzane zgodnie z naszymi specyfikacjami kondensatory elektrolityczne. Ich
cechą wspólną jest możliwość uzyskania najwyższej jakości dźwięku.
Transformator toroidalny zapewnia niższy poziom zakłóceń i zniekształceń przebiegu
sygnału, a co za tym idzie – cichszą pracę bloku zasilania.
Na uwagę zasługuje także przyjazny dla środowiska naturalnego tryb gotowości, w
którym odtwarzacz zużywa wyjątkowo mało energii (< 0.5 W). Obsługujący go obwód
całkowicie wyłącza pozostałe obwody odtwarzacza, a podczas normalnej pracy
urządzenia jest od nich odseparowany, dzięki czemu nie wpływa w żaden sposób na
jakość dźwięku.
Należy pamiętać, że jakość dźwięku jest zależna od parametrów systemu, do
którego zostanie podłączony odtwarzacz CD. Dlatego odradzamy zakup gorszej
jakości wzmacniacza, a także głośników i okablowania niższej klasy.
Polecamy nasze wzmacniacze serii Azur, ponieważ spełniają one tak samo wysokie
standardy jak ten odtwarzacz. W sprzedaży dostępne są także doskonałej jakości
przewody połączeniowe firmy Cambridge Audio, dzięki którym można w pełni
wykorzystać możliwości systemu.
Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z tą instrukcją obsługi i prosimy
o zachowanie jej na przyszłość.
Matthew Bramble
Dyrektor techniczny firmy Cambridge Audio
oraz zespół konstruktorów odtwarzacza 651C
Prosimy o zarejestrowanie zakupionego
urządzenia.
W tym celu należy przejść do witryny: www.cam-
bridgeaudio.com/sts
Rejestracja umożliwia otrzymywanie informacji
na temat:
Gprzyszłych produktów;
Gaktualizacji oprogramowania;
Gnowości, ważnych wydarzeń, atrakcyjnych
ofert o ograniczonym zasięgu i konkursów.
Celem instrukcji jest maksymalne ułatwienie instalacji i obsługi
tego produktu. Przedstawione w tej publikacji informacje były
aktualne w momencie oddania jej do druku. Jednak firma
Cambridge Audio nieustannie wprowadza kolejne udoskonalenia
w swoich produktach, w związku z czym zastrzega sobie prawo
do zmiany danych technicznych i konstrukcji urządzenia w
dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeżone informacje,
które stanowią własność firmy i są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może
być powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób,
metodami elektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie znaki
towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do odpowiednich
właścicieli.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2013
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651C in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 651C

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info