497528
11
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
11
651Cazur
POLSKI
Korzystanie z instalacji niestandardowej
Odtwarzacz 651C jest wyposażony w wejścia i wyjścia magistrali sterującej, które
umożliwiają odbieranie niemodulowanych poleceń zdalnego sterowania w postaci
sygnałów elektrycznych (logika dodatnia, poziom TTL) i kierowanie ich do urządzenia
zewnętrznego. Te polecenia zdalnego sterowania są zwykle generowane przez
urządzenia wchodzące w skład niestandardowych instalacji (obsługujących wiele
pomieszczeń) lub zdalne odbiorniki podczerwieni. Gniazda magistrali sterującej
mają kolor pomarańczowy.
Dostępne jest także wejście nadajnika podczerwieni, które umożliwia odbieranie
przez odtwarzacz modulowanych poleceń zdalnego sterowania w postaci sygnałów
elektrycznych. Polecenia na tym wejściu są przeznaczone tylko dla odtwarzacza i
nie są wyprowadzane ani demodulowane na wyjściu magistrali sterującej.
Ponadto odtwarzacz obsługuje kody bezpośredniego sterowania w podczerwieni
oraz kody zmiany stanu dla niektórych funkcji, co upraszcza programowanie
niestandardowych systemów. Dostarczony w zestawie pilot udostępnia specjalne
bezpośrednie polecenia włączania/wyłączania i wyciszania, które umożliwiają
„uczenie” niestandardowych systemów:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu gotowości. Po upływie 12 sekund pilot
wygeneruje polecenie „tryb gotowości” (zmiana stanu) dla odtwarzaczy CD serii
Azur. Nie zwalniaj przycisku. Po upływie kolejnych 12 sekund zostanie
wygenerowane polecenie „włączanie” dla odtwarzacza CD. Jeśli przycisk będzie
nadal naciśnięty, po dalszych 12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie
„wyłączanie” dla odtwarzacza CD. Po kolejnych 12 sekundach pilot wygeneruje
polecenie „tryb gotowości” (zmiana stanu) dla wzmacniaczy serii Azur. Po
upływie następnych 12 sekund zostanie wygenerowane polecenie „włączanie”
dla wzmacniacza. Jeśli przycisk będzie nadal naciśnięty, po dalszych 12
sekundach zostanie wygenerowane polecenie „wyłączanie” dla wzmacniacza.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszania. Pilot wygeneruje najpierw polecenie
„wyciszanie” (zmiana stanu) dla wzmacniaczy serii Azur. Nie zwalniaj przycisku.
Po upływie kolejnych 12 sekund zostanie wygenerowane polecenie „włączanie
wyciszenia” dla wzmacniacza. Jeśli przycisk będzie nadal naciśnięty, po
dalszych 12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie „wyłączanie
wyciszenia” dla wzmacniacza.
Pełna tabela kodów do tego produktu jest dostępna w witrynie internetowej firmy
Cambridge Audio, pod adresem www.cambridge-audio.com.
Dane techniczne
651C
Przetworniki cyfrowo-analogowe Dwa przetworniki Wolfson Microelectronics
WM8742 (24 bity/192 kHz)
Filtrowanie Podwójny, 2-biegunowy filtr
Bessela, różnicowy, z wirtualną masą
Pasmo przenoszenia (przy +/- 0,1 dB)
Od 20 Hz do 20 kHz
Współczynnik THD przy 1 kHz, 0 dBFs
< 0,003%
Współczynnik THD przy 1 kHz, -10 dBFs
< 0,0005%
Współczynnik THD przy 20 kHz, 0 dBFs
< 0,002%
Zniekształcenia intermodulacyjne (19/20 kHz), 0 dBFs
< 0,0005%
Liniowość sygnału przy -90 dBFs +/- 0,5 dB
Dokładność taktowania +/- 20 ppm
Tłumienie zaporowe (> 24 kHz) > 90 dB
Stosunek sygnał/szum > -115 dB
Całkowity poziom zakłóceń jitter < 140 pS
Przesłuch, 1 kHz < -100 dB
Przesłuch, 20 kHz < -99 dB
Impedancja wyjściowa < 50 omów
Maksymalny pobór energii 25 W
Pobór energii w trybie gotowości < 0.5 W
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 85 x 430 x 305 mm
Masa 4,8 kg
Rozwiązywanie problemów
Brak zasilania
Sprawdź, czy przewód zasilania prądem przemiennym jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy wtyk został całkowicie włożony do ściennego gniazda elektrycznego i
czy urządzenie jest włączone.
Sprawdź na panelu tylnym, czy urządzenie jest włączone.
Sprawdź bezpiecznik wtyku sieciowego lub adaptera tego wtyku.
Odtwarzacz nie odczytuje płyty
Sprawdź, czy płyta nie jest włożona na odwrót.
Sprawdź, czy płyta nie jest silnie porysowana lub zanieczyszczona.
Brak dźwięku
Upewnij się, że wzmacniacz jest prawidłowo podłączony i przygotowany do pracy.
Sprawdź, czy przewody sygnałowe są prawidłowo podłączone.
Występują przeskoki w odtwarzaniu
Sprawdź, czy płyta nie jest silnie porysowana lub zanieczyszczona.
Upewnij się, że odtwarzacz stoi na stabilnej powierzchni, nienarażonej na drgania.
Z głośników słychać buczenie
Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodowe zostały poprawnie wykonane.
Nie działa pilot zdalnego sterowania
Sprawdź, czy nie rozładowały się baterie.
Upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem podczerwieni nie ma żadnych
przeszkód.
Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy dodatkowo
zapoznać się z listą często zadawanych pytań (FAQ) w naszej witrynie internetowej:
www.cambridge-audio.com/sts/faqs
Z poziomu tej witryny internetowej można również zadać pytanie działowi pomocy
technicznej.
W razie konieczności oddania urządzenia do serwisu gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego należy się skontaktować ze sprzedawcą.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651C in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 651C

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Holländisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

Cambridge Audio Azur 651C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info