Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Tack för att du köpte denna phono-förförstärkare i Cambridge Audio
azur-serien. Liksom alla produkter från Cambridge Audio följer dessa
phono-förförstärkare tre grundprinciper – enastående prestanda, enkel
användning och otroligt värde.
Att utforma en högkvalitativ men kostnadseffektiv phono-förförstäkare är
en stor utmaning. Att erbjuda förstklassig prestanda med en begränsad
budget är en sak; att uppnå samma sak med stränga prisgränser är en helt
annan. Det kräver den expertis och erfarenhet som Cambridge Audio kan
tillämpa i designprocessen. Vi tror att vi har lyckats med vårt mål att skapa
en produkt av högsta kvalitet som kunderna har råd med.
551P har ett rörligt magnetstadium och 651P erbjuder både ett rörligt
magnetstadium och rörliga spolstadier. Användning av diskreta transistorer
med lågt brus för de viktiga ingångsstadierna istället för de vanligare
integrerade kretsarna.
Båda har utformats för att skapa hög nivå och linjäritet utan att kräva
stora mängder negativ feedback för att uppnå låg förvrängning. Båda
modeller använder också ett envägs ‘Klass A’ nivåstadium med passiv
RIAA-utjämning.
Komponenter med hög kvalitet används för hela produkten, t.ex. resistorer
med 1 % metalllm och polypropylenkondensatorer för nära tolerans.
651P använder er exotisk förstärkningskretsar för att ge även lägre
förvrängning och brus samt ett andra högre nivåstadium för MC-patroner.
Dessutom använder 651P multiparallella kondensatorer för att uppnå
enastående RIAA-precision på endast 0,3dB upp till 50kHz och har ett
övervinningsbart underljudslter.
Inledning
Båda enheter kan stängas av från frontpanelen och har en mycket effektiv
extern transformator som förbrukar mindre än 0,5W när huvudenheten är
avstängd.
Tack för att du tar tid att läsa denna handbok. Vi rekommenderar att du
behåller den för framtida referens.
Matthew Bramble
Teknikchef vid Cambridge Audio
och designgruppen bakom 551P/651P
551P/651Pazur
3
SVENSKA
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 651P wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 651P in der Sprache / Sprachen: Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info