Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
44
Zet het volume altijd op minimum, of schakel de 751R
V2 uit voordat u kabels in de USB-input steekt of eruit
verwijdert of terwijl u uw pc/Mac opstart.
Zie verderop het hoofdstuk met de volledige informatie over USB-audio.
4
Opto ingangen/uitgangen
Toslink digitale ingangen voor Video 1, Rec 1, BD/DVD en cd-bronnen en ook twee
Toslink digitale uitgangen voor Rec 1 en 2.
5
A/B HDMI-uitgangen
Via de On Screen Display kunnen A, B of A en B uitgangen worden geselecteerd
(voor aansluiting op bijvoorbeeld twee tv’s of een tv en een projector).
Als beide uitgangen worden geselecteerd, tonen beide dezelfde content.
HDMI A ondersteunt ook een HDMI 1.4 audioretourkanaal vanuit tv’s die deze
eigenschap ook ondersteunen.
Dit maakt mogelijk dat audio uit de eigen ingebouwde tuner van de tv wordt
ontvangen door de 751R V2. Zie verderop voor meer informatie in het hoofdstuk
over TV-ARC.
20
Beeldinstelling
Druk hierop om verschillende beeldinstellingen te selecteren voor bronnen waarop
de scaler is ingesteld op ‘alleen verwerken’ (zie het hoofdstuk ‘Bronnen instellen’
in deze handleiding). Op de tv verschijnt een instelbalk voor het huidige item
(Helderheid, Contrast etc.). Druk nogmaals op deze knop om naar het volgende
item te gaan.
Gebruik de volumeknop voor het instellen van het niveau van de huidige
parameter.
Opmerking: De scaler kan niet verwerken voor bronmateriaal (zoals diepe kleur of
3D content). Pic. Adj. heeft geen effect.
Deze knop wordt tevens gebruikt om de scaler-uitvoerresolutie te wijzigen. Als u
deze knop 10 seconden ingedrukt houdt, verschijnt de huidige uitvoerresolutie
op het display op het voorpaneel van de 751R V2s. Als u de knop nog langer
ingedrukt houdt, schakelt de 751R V2 over naar de volgende beschikbare
resolutie. Ook deze wordt op het display op het voorpaneel weergegeven. Zie
verderop.
21
Zone 2
Indrukken voor het kiezen van Zone 2 en het weergeven van de status ervan. De
volgende bronverandering of volume-instelling heeft nu invloed op zone 2. Zie
verderop het hoofdstuk in deze handleiding voor meer informatie.
22
Video 3/MP3
Druk hierop om de bron te selecteren die op de Video 3- of mp3-ingang is
aangesloten (als een apparaat via de 3,5 mm stekkeraansluiting is aangesloten).
Opmerking: De L-audio-ingang is ook voor de meegeleverde automatisch
instellende microfoon. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk ‘De 551R
instellen’ in deze handleiding.
Bedieningselementen aan de voorzijde (vervolg)
Alleen voor
Een HDMI 1.3 invoer is ook beschikbaar.
Opmerking: De HDMI-aansluiting aan de voorzijde ondersteunt 4K-videoformaat
niet.
23
7.1 Direct
Druk op deze toets om een 7.1- of 5.1-bron (dvd-a of sacd-speler etc.) te
selecteren die is aangesloten op de 7.1 Direct In-aansluitingen.
24
Analoog stereo direct
Druk op deze toets om rechtstreeks te luisteren naar de analoge invoer
vanuit de actuele bron, zonder analoog-naar-digitaal- of DSP-verwerking voor de
hoogstmogelijke stereokwaliteit.
25
Volume
Geruiken om het geluidsniveau van de uitvoerbronnen van de 751R V2 harder
en zachter te zetten.
26
Mute/Info
Druk op deze toets om het geluid van de hoofd- en de pre-ampuitvoer van de
751R V2 te onderdrukken. Druk nogmaals op deze toets om het geluid weer aan
te zetten.
Opmerking: Wanneer een andere bron wordt geselecteerd, wordt mute altijd
opgeheven.
Houd deze knop ingedrukt om de actuele decodeermodus opnieuw weer te geven.
Aansluitingen op het achterpaneel
1
FM/AM-antennes
Aansluitingen voor alle antennes van de tuner. Raadpleeg voor meer informatie
het hoofdstuk ‘Antenneaansluitingen’ in deze handleiding.
2
RS232C
Voor het bedienen van de 751R V2 in bijzondere installatieomstandigheden. Een
volledig protocol voor de 751R V2 is te vinden op onze website.
3
USB
Er is voorzien in een USB-uitgang type B op de 751C om het afspelen van audio
vanaf een personal computer met het Microsoft Windows of Apple Mac OS X
besturingssystemen mogelijk te maken. Sommige uitvoeringen van Linux zijn ook
geschikt.
Opmerking: Gebruik altijd een hoge kwaliteit USB-aansluitkabel gecerticeerd als
USB Hi-Speed. USB-kabelaansluitingen die langer zijn dan 3 m kunnen resulteren
in inconsistente audioprestatie.
1
2
3
4
7
8
9 10 11 12
21
20
19
15 16 17 18
13 145 6
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info