Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
45
NEDERLANDS
6
HDMI
HDMI-ingangen compatible met de HDMI 1.4 standaard. Standaard worden drie
van de vier HDMI-ingangen toegewezen aan bd/dvd, Video 1 en Video 2 en blijft
de vierde vrij.
Deze ingangen kunnen naar eigen keuze worden toegewezen (zie het hoofdstuk
over het toewijzen van video-ingangen verderop in deze handleiding).
Alle video-invoersignalen, zowel analoog als HDMI, worden getranscodeerd en
uitgevoerd via de HDMI-uitgangen.
Opmerking: Alle HDMI-achteraansluitingen (A/B HDMI-uitgangen en de HDMI-
ingangen) zijn 4K-compatible. Zie het hoofdstuk verderop in deze handleiding.
7
Video 1/2, Recorder 1/2, BD/DVD, cd en Aux
Zie de aansluitingsoverzichten verderop in deze handleiding voor meer informatie
over deze in- en uitgangen.
8
Ventilatierooster warmteafvoerkanaal
Voor het koelen van de interne circuits via het eigen X-TRACT-warmteafvoerkanaal
van de 751R V2. NIET BLOKKEREN!
9
Service (USB)
Uitsluitend voor gebruik door de dealer Gebruikt voor toekomstige rmware-
update.
10
Voorste IR-schakelaar
Schakelt de ingebouwde IR-ontvanger in/uit indien men een IR-repeatersysteem
wil gebruiken dat is ingeplugd in de hoofdzone IR-zender op de achterzijde.
11
Zone 2
Onafhankelijke stereo-audio- en analoge video-uitgangen naar een tweede zone
(d.w.z. een kamer of ruimte apart van de hoofdruimte). De IR-zender maakt
controle mogelijk van de 751R V2 en de bronnen ervan op afstand van die zone.
Zie het hoofdstuk van deze handleiding over zone 2 voor meer informatie.
12
Component video-ingangen
Standaard zijn deze ingangen vrij en kunnen ze naar eigen keuze worden
toegewezen (zie het hoofdstuk over het toewijzen van video-ingangen verderop
in deze handleiding).
Opmerking: De beste aansluitoptie voor video-invoer is altijd composiet video,
dan S-video, dan component video, en dan HDMI - in volgorde van toenemende
kwaliteit (HDMI is de hoogste kwaliteit). De HDMI- en componentbronnen
ondersteunen vaak tevens progressive scan dat, indien deze functie door zowel
uw bd/dvd-speler als uw tv wordt ondersteund, een betere beeldkwaliteit geeft.
13
Multikanaal In
Aansluiten op de uitgangen van een dvd-a-, sacd-speler of een andere analoge
5.1/7.1-bron.
14
Multikanaal preamp uit
Aansluiten op de 5.1/7.1-kanaalingangen van een ander versterkersysteem,
afzonderlijke boosters, subwoofer of actieve luidsprekers. Twee subwoofer-
uitgangen worden ondersteund, waarbij beide hetzelfde signaal ontvangen.
15
IR-zender uit
Gebruik met ER-zenders voor afstandsbediening van de bronnen uit zone 2. Zie
verderop.
16
Trigger out
12V triggers voor het regelen van de externe versterkers, gordijnen, gemotoriseerde
schermen en andere dergelijke apparatuur. Zie verderop.
17
Hoofdzone IR-zender in
Hier ontvangt de 751R V2 gemoduleerde IR-signalen van multi-roomsystemen of
IR-herhalingssystemen.
18
Regelbus
In - Maakt de ontvangst door de speler van ongemoduleerde commando’s
mogelijk van systemen in meerdere ruimtes en van andere componenten. (Alleen
hoofdzone)
Out - Via deze uitgang worden regelbus-opdrachten aan een ander apparaat
doorgegeven.
Opmerking: De zenderingangen zijn niet gelust uit de regelbusuitgang.
19
Stroom aan/uit
Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
20
Netaansluiting
Steek pas nadat u alle apparaten hebt aangesloten de stekker van de
AC-voedingskabel in het stopcontact. De AV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.
21
Luidsprekeraansluitingen
Sluit luidsprekers aan met een impedantie van 8 ohm. 7.1, 5.1 of lager mogelijk.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info