Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
46
Hoofdafstandsbediening
De 751R V2 wordt geleverd met een Azur Navigator
afstandsbediening. Plaats hierin de meegeleverde
AAA-batterijen. Zie voor meer informatie over de diverse
instelfuncties via de afstandsbediening verderop in deze
handleiding.
Deze afstandsbediening kan worden gebruikt in de hoofdzone
of in zone 2 (via een IR repeatersysteem) en heeft automatisch
alleen invloed op de zone waarin hij wordt gebruikt.
Achterverlichtingsknop
Indrukken om de achterverlichting aan te zetten en de
knoppen van de afstandsbediening te verlichten. Een paar
seconden ingedrukt houden (alle knoppen beginnen snel
te knipperen) om de achterverlichtingsfunctie te activeren
door het indrukken van willekeurige knoppen op de
afstandsbediening. Opnieuw ingedrukt houden om de functie
te deactiveren en terug te gaan naar de standaardinstelling.
‘Standby/On’ (Stand-by/Aan)
Schakelt het toestel in de stand-bymodus en Aan.
HDMI preview
Indrukken om de previews te bekijken van verschillende
HDMI-bronnen aangesloten op de unit. Gebruik de Vol Up/Vol
Down-knoppen om te navigeren. Zie het hoofdstuk verderop
in deze handleiding.
Analoog Direct
Selecteert rechtstreeks een analoge stereo-ingang voor de
actuele bron, zonder A/D-conversie of DSP-verwerking.
Stereomodi
Selecteert stereo- of stereo+sub-modi voor analoge of digitale
bronnen (digitaal verwerkt).
Surround-modi
Selecteert digitale surround-verwerkingsmodi en verschillende
matrixgecodeerde surround-verwerkingsmodi bij analoge of
digitale bronnen (digitaal verwerkt).
Stereo mono
Wanneer u naar FM luistert, kunt u met deze toets tussen
stereo en mono schakelen.
Store (opslaan)
Druk (in de tunermodus) op deze toets om de frequentie
waarnaar u luistert op te slaan.
‘Mode’ (Modus)
Druk (in de tunermodus) op deze toets om automatisch/
handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren.
Audio-invoersoort
Schakelt de audio tussen de voor de actuele bron beschikbare
soorten. Afhankelijk van de geselecteerde bron en of u
daaraan en HDMI-invoer hebt toegewezen, kan analoog,
digitaal en HDMI beschikbaar zijn.
Bass/Treble
Als u deze knop Ingedrukt houdt, kunt u met de volume hoger/
lager-toetsen de lage/hoge tonen afstellen. Opmerking: In de
modi analoge Stereo Direct en 7.1 Direct wordt Bass/Treble
omzeild.
Zone 2
Selecteert zone 2 en geeft de status ervan op het scherm
weer. De volgende bronverandering, Standby/Aan of
volumeregeling, heeft invloed op zone 2 in plaats van op de
hoofdzone. Zie verderop voor meer informatie.
Weergave op het scherm (OSD)
Druk hierop om de menu’s op het scherm weer te geven of
te verlaten.
Source-knop
Indrukken om door verschillende bronnen te bladeren.
Volume
Verhoogt of verlaagt het volume van de AV-ontvangeruitvoer.
Ook voor omhoog/omlaag gaan in de OSD-instelmenu’s.
Enter
Wordt gebruikt bij de OSD-instelmenu’s
Tune / Left & Right (Afstemmen
links/rechts)
Druk op de rechterpijl om naar een hogere frequentie te gaan
of een voorinstelling te wijzigen. Druk op de linkerpijl om naar
een lagere frequentie te gaan of een voorinstelling te wijzigen.
Ook voor naar links/rechts gaan in de OSD-instelmenu’s.
‘Mute’ (Stil)
Onderdrukt het geluid van de AV-ontvanger. Druk nogmaals op
deze knop om het geluid weer aan te zetten.
Beeld instellen
Druk hierop om verschillende beeldinstellingen te selecteren
voor bronnen waarop de scaler is ingesteld op alleen
verwerken.
Op de tv verschijnt een instelbalk voor het huidige item
(Helderheid, Contrast etc.). Druk nogmaals op deze knop om
naar het volgende item te gaan. Gebruik de volumeknoppen
om de instellingen uit te voeren.
Indrukken en ingedrukt houden van Pic. Adj. wanneer de OSD
actief is, schakelt de actieve HDMI-uitgang. Zie verderop het
hoofdstuk ‘HDMI A- en B-uitgangen’.
Lipsync
Druk op deze toets om de lipsync-vertraging te activeren en bij
te stellen, wanneer de synchronisatie tussen audio en video
niet correct is. De lipsync-vertragingsstatus wordt op het
display weergegeven. Met Vol
en Vol kunt u de
vertragingstijd bijstellen. Als u de waarde op nul zet, is de
lipsync-functie uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk verderop in
deze handleiding.
Info
Druk op deze toets om het actuele bronmateriaal en de actuele
decodeermodus weer te geven. Druk tijdens het doorlopen van
de decodeermodi nogmaals op deze knop (wanneer het geluid
niet wordt onderdrukt) om de ingaande sample rate weer te
geven. Als u luistert naar FM met RDS, kunt u met deze toets
bladeren door verschillende RDS-informatiemodi.
Dim
Stel de achterverlichting op het scherm op het voorpaneel in;
off, dim, bright en very bright.
Tuner AM/FM, BD/DVD, Video 1, Video 2,
Rec 1, Aux/TV, CD, Rec 2, Vid 3/MP3, USB,
Exp.
Druk op de corresponderende brontoets om de gewenste
invoerbron te selecteren. Door nogmaals op de AM/FM-toets
van de tuner te drukken, kunt u tussen AM- en FM-modus
wisselen.
Als u nogmaals op de cd/aux/tv-knop drukt, terwijl ARC is
geactiveerd (zie verderop), wordt TV-ARC geselecteerd (Audio
Return Channel).
Opmerking: Expansion-knop (Exp) wordt uitsluitend gebruikt
met oudere AV-ontvanger.
Bovenstaande toetsbeschrijvingen zijn beknopt gehouden.
Raadpleeg voor meer informatie over de betreffende functies
het hoofdstuk ‘Bediening’ in deze handleiding.
7.1 Direct
Selecteert de 5.1/7.1 rechtstreekse invoer.
& Trigger A/B
In- en uitschakelen van de triggeruitgangen. Zie het hoofdstuk
over triggers voor meer informatie en installatie.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info