Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
47
NEDERLANDS
Compatibiliteit met Apple-apparaten
Met de afstandsbediening van de 751R V2 Navigator kunnen de basisfuncties
van Apple-apparaten zoals de Apple tv en het assortiment iPods/iPhones/iPads
van Apple, worden bediend, indien deze apparaten in een dockingstation van
Cambridge Audio of Apple zijn geplaatst.
Houd de bronknop die correspondeert met de ingang waarop het Apple-product
is aangesloten, ingedrukt en druk tegelijk op een van de onderstaande knoppen.
De functies verschillen enigszins per Apple-product.
Enter, Menu, Play/Pause, Gebruikt voor het regelen van
het volume en/of het navigeren door de menu’s.
Gebruikt om door menu’s te navigeren of om over te slaan of te
scannen, afhankelijk van het gebruikte Apple-product.
De afstandbediening van de Azur kan bovendien worden gekoppeld aan maximaal
zes specieke Apple-apparaten met behulp van de zes bronknoppen. Dit kan
handig zijn als u meer dan één Apple-product hebt.
Raadpleeg de handleiding van uw Apple-apparaat voor meer informatie over
koppeling.
Koppelen – Om een Apple-apparaat te koppelen, houdt u de vereiste bronknop en
de knop ‘Mode’ tegelijk zes seconden lang ingedrukt. Sommige apparaten, zoals
de Apple tv, geven op een display aan wanneer de koppeling is geslaagd.
Ontkoppeling – Om een Apple-apparaat te ontkoppelen, houdt u een willekeurige
bronknop en de knop Stereo mono tegelijk zes seconden lang ingedrukt.
Zone 2 afstandsbediening
De zone 2 afstandsbediening heeft alleen invloed op de zone-twee-uitgangen. Het
heeft geen invloed op de hoofdzone.
Volume
Gebruiken voor het verhogen/verlagen
van het geluidsniveau in zone 2.
Stand-by
Schakelt het toestel in de stand-
bymodus en Aan.
Vorige/Volgende
Bladert door de tunerinstellingen die
vooraf zijn ingesteld.
‘Mute’ (Stil)
Schakelt het geluid uit van de audio-
output in zone 2. Druk opnieuw om
mute uit te schakelen.
‘Sources’ (Bronnen)
Druk op de bijbehorende toets om de
bron voor zone 2 te wijzigen. Het voor
de tweede maal indrukken van de Tuner
AM/FM schakelt tussen de AM- en de
FM-modus.
Zone 2 is analoog van aard en alleen
bronnen met audio/video-aansluitingen
(alsmede digitale) kunnen worden
gebruikt in zone 2.
Opmerking: Het is niet mogelijk om rechtstreeks TV/ARC of USB te selecteren in
zone 2, want deze bronnen zijn uitsluitend digitaal.
Volg Hoofd
Stuurt een analoog 2 kanaal down-mix (L+C, R+C) van de bron geselecteerd in de
hoofdzone naar zone 2.
Dit is nuttig als u wilt luisteren naar hetzelfde in beide zones (misschien voor een
feestje) of digitale of surroundbronnen wilt horen in zone 2 die niet rechstreeks
kunnen worden geselecteerd door zone 2.
Omdat de downmix is ontwikkeld uit de hoofdzones kan gedecodeerde output
van elke bron geselecteerd in de hoofdzone inclusief die aangesloten via digitale
(opto/coax) en HDMI-ingangen op deze manier naar zone 2 worden gestuurd.
Zone 2 Remote
Tuner
AM/FM
BD
DVD
Vid 3
MP3
Video 1
Aux
Video 2
Exp
Follow
Main
Rec 1
Rec 2
CD
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info