Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
54
Handmatig instellen van de luidsprek-
ervertraging
Omdat luidsprekers in een surround-systeem in de regel op verschillende
afstanden van de luisteraar staan, kan de 751R V2 de uitvoer van elk kanaal op
eigen wijze digitaal vertragen, zodat het geluid van de verschillende luidsprekers
op hetzelfde moment de luisterpositie bereikt, voor een optimaal surround-sound-
effect.
Zie voor het automatisch instellen van de vertragingstijden het hoofdstuk
‘Automatisch instellen’ in deze handleiding.
Als u de vertragingstijd handmatig wilt instellen, meet u de afstand vanaf de
luisterpositie naar elke luidspreker, zoals in de volgende afbeelding aangegeven.
1 = Luidspreker linksvoor
2 = Luidspreker rechtsvoor
3 = Middelste luidspreker
4 = Surround linkerluidspreker
5 = Surround rechterluidspreker
6 = Surround linksachter (indien
gebruikt)
7 = Surround rechtsachter
(indien gebruikt)
8 = Subwoofer 1 (kan vrijwel
overal worden geplaatst)
9 = Subwoofer 2 (kan vrijwel
overal worden geplaatst)
10 = hoge luidspreker linksvoor
boven de luidspreker linksvoor
(indien gebruikt)
11 = hoge luidspreker
linksachter boven de luidspreker
linksachter (indien gebruikt)
10
3
11
2
1
8
9
4
6
7
5
Stel de afstanden in het OSD-menu ‘Luidsprekervertraging’ in op de dichtstbijzijnde
waarde in meters. De snelheid van het geluid bedraagt ca. 340 meter per seconde,
de 751R V2 geeft daarom 3 m/sec vertraging per ingestelde meter afstand.
Ga naar het menu ‘Luidsprekervertraging’ en selecteer achtereenvolgens elke
luidspreker. Stel met de pijltoetsen Links en Rechts de afstand in op de waarde
die het dichtst bij de gemeten waarde ligt (de waarden hoeven niet exact overeen
te komen).
Speaker Distance
Unit :
Front L :
Front R :
Centre :
Surr. L :
Surr. R :
Surr. LB :
Surr. RB :
Subwoofer :
Return I/O
Meters
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Druk op de OSD-toets om het menu te verlaten.
NB Als u een 5.1 luidsprekerinstallatie selecteert, wordt een optie weergegeven
voor SBL/R Assign. U kunt er nu voor kiezen om het ongebruikte SBL- en SBR-
versterkerkanaal voor het biampen van de kanalen links- en rechtsvoor (stel
SBL/R Assign in op Biamp) te gebruiken of een paar luidsprekers in zone 2 (Stel
SBL/R Assign in op zone 2) of deze gewoon onaangesloten laten (stel SBL/R
Assign in op Geen). Zie verderop voor informatie over Bi-amping en zone 2.
Maak deze selectie eerst en congureer dan geheel handmatig uw luidsprekers of
voer de Audyssey Autosetup uit. Om een Audyssey Autosetup uit te voeren met of
zonder de toevoeging van Room EQ springt u vooruit naar die sectie.
Wij bevelen u echter aan om het onderstaande gedeelte over handmatige
installatie van de luidsprekers door te lezen, want dit geeft inzicht in de betekenis
van al deze metingen en instellingen en waarom de unit deze uitvoert.
Handmatig instellen van de luidsprek-
ergrootte
Selecteer het menu Speaker Cong.
Speaker Config Menu
Decode Mode :
Front L/R :
Center :
Surr. L/R :
Surr. LB/RB :
Subwoofer :
[FL R must be Large when
Sub is Off]
Return I/O
7.1
Large
Large
Large
Large
Yes
Doe ditzelfde achtereenvolgens voor elke luidspreker en selecteer met de
pijltoetsen Links en Rechts voor elke luidspreker de optie ‘ Groot’, ‘Klein’ of
‘Geen’. ‘Groot’ en ‘Klein’ hebben hier betrekking op de lage-tonenweergave van
elke luidspreker, niet per se op de daadwerkelijke afmetingen van de luidspreker.
Groot = Luidsprekers met een groter lage-frequentiebereik van ca. 20-40Hz tot
16-20kHz (vloerluidsprekers of grotere op voet gemonteerde luidsprekers van
hoge kwaliteit).
Klein = Luidsprekers met een minder groot lage-frequentiebereik van ca.
80-100Hz tot 16-20kHz (kleine op voet of boekenplank gemonteerde luidsprekers
of satellietluidsprekers).
Wanneer elke luidspreker is ingesteld, kan de 751R V2 lage tonen ‘beheren’
(basmanagement) en de lage tonen uit de muziek- en LFE-kanalen van surround-
soundmateriaal naar die luidsprekers sturen die deze tonen het best kunnen
weergeven. Als u een of meer luidsprekers niet wilt instellen, selecteer dan ‘Geen’.
De subwoofer-uitgang kan ook op Ja of Nee worden ingesteld. Stel deze optie in
op ‘Nee’ als er geen subwoofer wordt gebruikt. De 751R V2 stuurt dan de lage-
toneninformatie van dit kanaal naar andere luidsprekers.
Opmerking: In bepaalde, hieronder omschreven omstandigheden ‘dwingt’ de
751R V2 sommige luidsprekers in een bepaalde instelling!
De luidsprekers links- en rechtsvoor kunnen worden ingesteld als ‘Groot’ of ‘Klein’,
maar nooit als ‘Geen’, omdat ze bij alle weergavesoorten worden gebruikt.
Lage tonen moeten altijd worden weergegeven door de luidsprekers linksvoor en
rechtsvoor of via het subwooferkanaal (of beide). Als u de luidsprekers links- en
rechtsvoor instelt als ‘Klein’, wordt voor de subwoofer automatisch de optie ‘Ja’
geactiveerd. Als u de subwoofer op ‘Nee’ zet, worden automatisch de luidsprekers
links- en rechtsvoor ingesteld als ‘Groot’.
Als de luidsprekers links- en rechtsvoor geen lage tonen kunnen weergeven, moet
een subwoofer worden gebruikt. Als de luidsprekers links- en rechtvoor dan als
‘Klein’ worden ingesteld, moet de subwoofer op ‘Ja’ worden gezet.
Als u de luidsprekers links- en rechtsvoor instelt als ‘Klein’, geldt dit ook voor de
andere luidsprekers (en wordt de subwoofer op ‘Ja’ gezet). De reden hiervoor
is dat LFE-/lage-toneninformatie niet naar de surround-kanalen moet worden
gestuurd.
Verlaat het OSD om de instelling op te slaan (als u op de OSD-toets drukt gaat u
altijd één menu-item terug tot u het OSD verlaat en de instelling in het hoofdmenu
kunt opslaan).
Uitvoering van de installatie (vervolg)
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info