Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
60
Een nieuwe Dolby matrixtechnologie die extra hoogtekanalen levert boven de
luidspreker links- en rechtsvoor. Dolby Pro Logic IIz identiceert ruimtecues
die natuurlijk optreden in de meeste content plus omgevingsgeluid en amorfe
effecten zoals regen of wind en richt deze op extra hoogtespeakers aan de
voorzijde.
Film- en gamesproducenten kunnen ook extra hoogtekanalen mixen in een 2ch,
5.1 of 7.1 soundtrack, die Dolby Pro Logic IIz dan decodeert als een proces
achteraf.
Indien het gewenst is om Dolby Pro Logic IIz te gebruiken, moet u de 751R V2
op 5.1 + hoogtemodus instellen, twee luidsprekers aansluiten op de SBL- en
de SBR-uitgang en deze fysiek positioneren boven uw linker- en rechter voorste
luidsprekers, dan Dolby Pro Logic IIz selecteren na verwerking. Zie verderop.
Een DTS-technologie die 6-kanaals surround-sound (linksvoor, rechtsvoor,
midden, surround links, surround rechts, surround achter) kan weergeven vanaf
geschikt analoog matrixgecodeerd stereo-bronmateriaal. DTS Neo:6 kan worden
afgespeeld op normale stereoapparatuur (als stereo) of gedecodeerd als 7.1,
waarbij de surround-back decodering naar de surround-luidsprekers links- en
rechtsachter wordt gezonden (wat resulteert in twee mono back-surrounds).
Opmerking: Neo:6 heeft geen Low Frequency Effects-kanaal voor de subwoofer,
maar de 551R kan subwoofer-uitvoer creëren via het basmanagement. Zie het
hoofdstuk ‘Toon-/sub-/LFE-conguratie’ in het deel ‘Bedieninginstructies’ van
deze handleiding.
Een DTS-technologie die 5.1 kanalen met 96kHz / 24bit audio levert (desgewenst
met video) op dvd-video en dvd-audio (videozone) disks (indien correct gecodeerd
in DTS 96/24). Dvd-spelers met ‘DTS-signaal uit’ geven de DTS 96/24-bitstream
door via S/P DIF of HDMI voor decoderen in de 751R V2.
DSP-modi
Met deze modi is een surround-soundervaring mogelijk vanaf bronmateriaal dat
op geen enkele manier is gecodeerd. Het surround-soundeffect wordt bereikt door
digitale signaalverwerking van de gebruikte analoge of digitale stereobron. Er zijn
twee mogelijke modi: Movie en Music.
Stereo/Stereo + Sub
Alleen de luidsprekers links- en rechtsvoor (en de subwoofer, indien geselecteerd)
voeren in deze modus uit. Indien een analoge bron is geselecteerd, wordt die
geconverteerd via 24 bit A/D-converters die digital-domain-sub-creation en
regelen van de lage en hoge tonen mogelijk maken.
Wanneer een digitale bron is geselecteerd, zal de 751R V2 ofwel LCPM-stereo
verwerken (bijv. van de digitale uitgangen van een cd-speler) of een stereo-
downmix van DD- of DTS-materiaal (bijv. van de digitale uitgang van een dvd-
speler).
Andere modi
Analoog stereo direct
Selecteert rechtstreeks de analoge ingangen voor de gebruikte bron, zonder A/D-
conversie, DSP-verwerking of actief hoge-lage-tonenkanaal of subwoofer. Levert
de meest natuurgetrouwe weergave voor analoge hi-bronapparatuur. In deze
modus werkt de 751R V2 als een gewone geïntegreerde versterker.
Multi-channel PCM
Bepaalde spelers (met name Blu-ray spelers) kunnen een aantal van de hierboven
beschreven formaten zelf intern decoderen en vervolgens de gedecodeerde
audio als multi-channel PCM naar de 751R V2 uitvoeren. Daarnaast kunnen Blu-
ray disks ongecodeerde oorspronkelijke multi-channel PCM-soundtracks (tot 8
kanalen) op de disk zelf ondersteunen. Als uw speler deze signalen kan uitvoeren
via HDMI, kan de 751R V2 die ontvangen in de multi-channel PCM-modus.
Multi channel stereo
Voor stereo-ingangen kan de 751R V2 desgewenst een multi-channel
stereopresentatie maken waarbij het binnenkomende linker- en rechterkanaal
een uitgang hebben naar respectievelijk het kanaal linksvoor/surround-links/
surround linksachter en rechtsvoor/surround rechts/surround rechtsachter.
Het midden krijgt een L+R signaal en een mono-subwooferkanaal wordt ook
aangemaakt.
Ook bekend als DD (3/3) of DD 6.1, een verbeterde versie van Dolby Digital.
Naast de afzonderlijk gecodeerde 5.1-kanalen biedt DD EX een extra zesde kanaal
(surround-back, maakt 6.1) matrixgecodeerd voor surround-back, voor een grotere
beelddiepte en een stabielere geluidsweergave achter de luisteraar. Voor DD EX
is een DD EX-gecodeerde disc nodig. DD EX is achterwaarts compatibel met DD
5.1-decodering. Wanneer DD EX wordt gedecodeerd als normaal DD, wordt het
surround-backsignaal weergegeven via de surrounds links- en rechtsachter (en
vormt zo een fantoom midden-achter). Het kan ook worden gedecodeerd als 7.1,
waarbij de surround-back decodering naar de surround-luidsprekers links- en
rechtsachter wordt gezonden (wat resulteert in twee mono-back-surrounds).
Ook bekend als DTS (3/3) Matrix, een verbeterde versie van DTS. Naast de
afzonderlijk gecodeerde 5.1-kanalen biedt DTS ES een extra zesde kanaal
(surround-back, maakt 6.1) matrixgecodeerd voor surround-back, voor een
grotere beelddiepte en een stabielere geluidsweergave achter de luisteraar. Voor
DTS ES is een DTS ES-gecodeerde disc nodig. DTS ES-materiaal is achterwaarts
compatibel met DTS 5.1-decodering. Wanneer DTS ES wordt gedecodeerd als
normaal DTS, wordt het surround-backsignaal weergegeven via de surrounds
links- en rechtsachter (en vormt een fantoom midden-achter). Het kan ook worden
gedecodeerd als 7.1, waarbij de surround-back decodering naar de surround-
luidsprekers links- en rechtsachter wordt gezonden (wat resulteert in twee mono
back-surrounds).
Een andere uitgebreide vorm van DTS, ook bekend als DTS (3/3) Discrete, of
DTS ES Discrete 6.1. Ook DTS ES Discrete biedt een extra kanaal (surround-
back) voor een grotere beelddiepte en een stabielere geluidsweergave achter de
luisteraar, maar in dit geval bevat de bitstream extra gegevens, zodat alle kanalen
afzonderlijk zijn gecodeerd. De scheiding tussen surround-back en de andere
kanalen is groter dan met matrixgecodeerde technieken mogelijk zou zijn. Voor
DTS-ES Discrete is een DTS-ES Discrete-gecodeerde disk nodig.
DTS ES Discrete is achterwaarts compatibel met zowel DTS 5.1- als DTS ES
Matrix 6.1-decodering. Wanneer DTS ES Discrete wordt gedecodeerd als normaal
DTS, wordt het surround-backsignaal weergegeven via de surrounds links- en
rechtsachter (en vormt een fantoom midden-achter). Indien DTS ES Discrete
is gecodeerd met DTS ES Matrix, wordt het surround-backsignaal afzonderlijk
gedecodeerd (d.w.z. als 6.1), maar in dit geval door een matrixproces, wat
resulteert in een identieke kanalenscheiding als bij echte DTS ES Matrix (maar
minder goed dan DTS EX Discrete).
Het kan ook worden gedecodeerd als 7.1, waarbij de surround-back decodering
naar de surround-luidsprekers links- en rechtsachter wordt gezonden (wat
resulteert in twee back-surrounds).
De vervanger van het oorspronkelijke ProLogic, ProLogic II, is een techniek waarbij
vijf kanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts) via
een analoog matrixproces worden gecodeerd in een stereomix. Dolby Pro Logic
II-materiaal kan worden afgespeeld op normale stereoapparatuur (als stereo) of
worden gedecodeerd naar 5-kanaals surround-sound.
Dolby Pro Logic II is compatibel met het eerdere 4-kanaals Dolby ProLogic-systeem
(links, midden, rechts en mono-surround - de tegenhanger van Dolby Surround-
codering) dat vaak wordt gebruikt bij videobanden, tv-uitzendingen en oudere
lms.
Opmerking: Pro Logic heeft geen Low Frequency Effects-kanaal voor de
subwoofer, maar de 751R V2 kan subwoofer-uitvoer creëren (voor 5.1) via het
basmanagement. Zie het hoofdstuk ‘Toon-/sub-/LFE-conguratie’ in het deel
‘Bedieningsinstructies’ van deze handleiding.
Een nieuwere versie van Dolby Pro Logic II, die 7 surround-soundkanalen kan
weergeven op basis van stereo bronmateriaal met de juiste codering. Pro Logic
IIx heeft ook modi voor de naverwerking van stereomateriaal of 5.1-materiaal voor
7-kanaalsuitvoer, al dan niet Pro Logic IIx-gecodeerd. Wanneer 5.1-decodering
nodig is, zal de 751R V2 altijd Dolby Prologic II gebruiken in plaats van Dolby
Prologic IIx, omdat IIx alleen werkt bij 6- of 7-kanaalsuitvoer.
Opmerking: Dolby Pro Logic heeft geen Low Frequency Effects-kanaal voor de
subwoofer, maar de 751R V2 kan subwoofer-uitvoer creëren (voor 7.1) via het
basmanagement. Zie het hoofdstuk ‘Toon-/sub-/LFE-conguratie’ in het deel
‘Bediening’ van deze handleiding.
Surround-soundmodi (vervolg)
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info