Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
62
In bepaalde gevallen (zie tabellen) wordt, wanneer nogmaals op de toets wordt
gedrukt, overgegaan op een andere decodeeroptie.
Dolby ProLogic en Neo:6 zijn beide in verschillende vormen beschikbaar om
uiteenlopend gecodeerde soundtracks te kunnen decoderen. Bovendien zijn DSP-
modi beschikbaar voor het verwerken van bronnen zonder codering. Wegens het
matrixcodeerproces heeft geen van deze modi een markering die de 751R V2
informeert welke soort codering voor het bronmateriaal is gebruikt. Daarom moet
u deze modi handmatig selecteren.
Als u op de toets Surround Modes drukt wanneer de 751R V2 op een DD-/
DTS-bitstream is vergrendeld, krijgt u waar mogelijk meer opties aangeboden,
waaronder postprocessed-modi.
Dit zijn modi waarbij na het surround-sound decoderen extra verwerking kan
worden toegepast. Bijvoorbeeld Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II Music.
Hierbij wordt een 5.1 Dolby ProLogic-decodering toegevoegd aan een Stereo Dolby
Digital-decodering, om 2-kanaalsstereo om te zetten naar 5.1.
Bij 7.1 Luidsprekerinstellingen neemt het aantal decodeermogelijkheden toe,
zoals weergegeven in de volgende tabellen met decodeermodi. Bij Dolby Prologic
IIx of Neo:6 zijn meerdere extra post-processingmodi beschikbaar.
Inkomende Dolby Digital-/DTS-gegevensstromen worden altijd getoond op het
display op het voorpaneel als Dolby Digital (x/x).x of DTS (x/x).x, waarbij de
nummers tussen haakjes de actieve kanalen aangeven in het bronmateriaal.
Actieve uitvoerkanalen worden weergegeven door de pictogrammen rechts van
het display op het voorpaneel. Mogelijke inkomende DD-/DTS-soorten zijn:
(1/0) – Mono, alleen middenkanaal
(2/0) – Stereo links/rechts
(2/0).1 – Stereo links/rechts en LFE (sub)
(2/2) – Stereo links/rechts en links/rechts-surround
(3/0) – Links, midden, rechts
(3/0).1 – Links, midden, rechts en LFE (sub)
(3/2).1 5.1: links, rechts, midden, surround links, surround rechts en LFE
(sub)
(3/4).1 7.1: links, rechts, midden, surround links, surround rechts, surround
linksachter, surround rechtsachter en LFE (sub)
Bedieningsinstructies
Zet om de 751R V2 in te schakelen de voedingsschakelaar aan de achterkant in
de stand Aan en druk dan op de toets Standby/Aan op het bedieningspaneel aan
de voorzijde.
De bron selecteren
1. Selecteer de gewenste bron door op de betreffende brontoets op het
voorpaneel of de afstandsbediening te drukken.
2. Druk zonodig op de toets Audio-invoertype om de invoermodus voor de
bronapparatuur te selecteren: analoog, digitaal of HDMI (afhankelijk van de
aansluiting aan de achterkant). Mogelijk hebt u dit al gedaan in het menu ‘Audio
In/Out Setup’ (audio in/uit instellen) in het OSD.
De pictogrammen op het display voor digitaal, analoog of HDMI geven aan welke
invoersoort is geselecteerd.
Opmerking: De 751R V2 slaat voor elke bron de invoersoort op, zodat deze
automatisch wordt opgeroepen wanneer die bron opnieuw wordt geselecteerd.
De gewenste luistermodus selecteren
Selecteer een geschikte modus voor het bronmateriaal/-type waarnaar u luistert.
Druk daartoe op de toets Stereomodus of Surround-modus en blader door de
submodi waar die beschikbaar zijn.
Altijd wanneer voor het eerst op een modustoets wordt gedrukt, geeft de 751R
V2 de bestaande decodeermodus weer op het display van het voorpaneel. Door
nogmaals op de toets te drukken, gaat u naar de volgende beschikbare modus
(indien beschikbaar). Als gedurende 4 - 5 seconden niet op een toets wordt
gedrukt, keert de 751R V2 terug naar normale werking zonder de modus te
wijzigen.
Stereomodi - Selecteert 2-kanaals stereoweergave voor stereomateriaal; nogmaals
drukken selecteert stereo + submodus.
Dit is een digitale verwerkingsmodus waarbij hoge en lage tonen kunnen worden
geregeld en waarbij desgewenst subgenereren mogelijk is. De invoer kan analoog
zijn (in welk geval het via 24 bits A/D-conversie wordt omgezet naar digitaal) of
oorspronkelijk digitaal.
Surround-modi – Selecteert een reeks digitale surround-modi voor materiaal met
de juiste digitale codering.
Opmerking: Sommige surround-soundsoorten (zoals Dolby en DTS HD) zijn alleen
beschikbaar vanaf Blu-ray disk via HDMI.
Als op de toets Surround-modi wordt gedrukt, vergrendelt de 751R V2 op de
inkomende bitstream en selecteert de eerstbeschikbare modus voor de actuele
bitstreamsoort.
24

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info