Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
70
Alle drie afstellingen zijn een kwestie van persoonlijke voorkeur. Stel zelf
proefondervindelijk vast waaraan u de voorkeur geeft wanneer u Dolby Pro Logic
II of Dolby Pro Logic IIx-decodering gebruikt.
Advanced Dolby/DTS Setup
Dolby Pro Logic IIx/IIz
Panorama :
Center Width :
Dimension :
Dolby DRC :
DTS HD Spkr Remap :
Return I/O
Off
0
3
Off
1
Dynamic range control
Deze instelling regelt het dynamisch bereik van Dolby Digital- of DTS-lmsoundtracks
door dit in vier stappen te comprimeren, teneinde het niveauverschil tussen luide
en zachte scènes van de lm te beperken.
Dit kan prettig zijn wanneer u bijvoorbeeld ‘s avonds laat lms kijkt. Er zijn drie
instellingen mogelijk:
Auto – Er wordt altijd compressie toegepast voor Dolby Digital- en Dolby Digital
Plus-soundtracks. De mate van compressie voor Dolby True HD-soundtracks wordt
bepaald door de soundtrack zelf.
Uit – Geen compressie (het normale volledige dynamisch bereik wordt afgespeeld)
Aan – Er wordt altijd compressie toegepast voor alle Dolby-soundtracks
(gereduceerd dynamisch bereik wordt afgespeeld).
Bronnaam
Het is mogelijk om de standaardbronnamen zoals die op het voorpaneel van het
apparaat worden weergegeven te veranderen.
Selecteer het menu Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu, selecteer dan Input
Name Assign.
Advanced Setup Menus
Advanced Audio
Input Name Assign
Advanced Dolby/DTS
Advanced Audyssey
Trigger A
Trigger B
OSD Setup/SW Version
Return I/O
Om een bronnaam te bewerken, highlight u die in de OSD en drukt u op
Enter. Gebruik dan de volume ▲/▼ op de afstandsbediening om elk teken te
veranderen.
Input Name Assign Menu
BD/DVD :[
Video1 :[
Video2 :[
Video3 :[
REC1 :[
AUX :[
CD :[
REC2 :[
BD/DVD
Video 1
Video 2
Video 3
Recorder 1
Aux
CD
Recorder 2
]
]
]
]
]
]
]
]
Save/Return I/O
Het indrukken van de Enter-knop op de afstandsbediening zorgt dat u naar het
volgende teken gaat of u kunt de en knop gebruiken om één teken vooruit
of terug te gaan.
Zodra u klaar bent, drukt u op de (I/0) knop om de huidige bronnaam op te slaan.
Opname 2/Zone 2 uitvoerkeuze
Selecteer het menu rec.2/Zone 2 Output Select uit het hoofd-OSD-menu.
Rec.2/Zone2 Output Select
Recorder 2 :
Zone 2 :
Return I/O
BD/DVD
Off
Highlight het onderdeel Recorder 2 en gebruik de en de toets om door
de bronnen te bladeren. De bron die u kiest, wordt verstuurd naar de Recorder
2-uitgangen.
OSD installatie/softwareversie
OSD Setup/SW Version Menu
OSD Language:
Firmware: 1.08/1.12/1.04
(MCU/HDMI/DSP)
Return I/O
English
Het OSD kan in verschillende talen worden weergegeven. Om de OSD-taal te
veranderen, selecteert u het menu Advanced Setup uit het OSD-hoofdmenu en
selecteert u dan het menu OSD-Setup/SW version. Selecteer als u de OSD-taal
wilt wijzigen het menu ‘Language’ en selecteer met de pijlen Links en Rechts
de gewenste taal. U kunt kiezen uit Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans, Noors, Zweeds en Deens. Druk nogmaals op de I/O-toets om het menu
te verlaten en de keuzes op te slaan.
De huidige softwareversies die in uw apparaat zijn geladen, worden ook in dit
menu weergegeven.
Als u een reden hebt om contact op te nemen met onze klantenservice met een
probleem of vraag over uw apparaat is het nuttig om deze nummers aan te geven
als referentie voor ons.
Geavanceerde Dolby-/DTS-afstellingen
De eerste drie afstellingen hebben betrekking op Dolby Prologic II of IIx verwerking
(of post-processing), alleen in de muziekmodus. Indien beschikbaar, zijn lm- en
game-modi vooringesteld, om te voldoen aan de codeerspecicatie of om speciale
effecten te creëren. Deze instellingen hebben in die modi geen effect.
Advanced Dolby/DTS Setup
Dolby Pro Logic IIx/IIz
Panorama :
Center Width :
Dimension :
Dolby DRC :
DTS HD Spkr Remap :
Return I/O
Off
0
3
Auto
1
Panoramamodus - Een Dolby Pro Logic II/IIx modus die de stereoweergave vóór
uitbreidt naar de surround-soundluidsprekers voor een intensere luisterervaring.
Deze modus kan Aan of Uit zijn.
Middenbreedte - De middenweergave kan worden verbreed. Van weergave alleen
door de middenluidspreker (instelling 0), stapsgewijs via weergaveverdeling
tussen het middenkanaal en de linker- en rechterluidsprekers, tot uitsluitend
weergave via de luidsprekers links- en rechtsvoor (fantoommidden, instelling
7). Dit is handig voor het optimaliseren van het geluidsveld links-/rechts-/
middenvoor, voor de beste integratie van de 3 luidsprekers. U kunt dit het best
op het gehoor instellen.
Dimensie - Benadrukt het geluidsveld vóór of achter, zodat dit optimaal voldoet
aan de smaak van de luisteraar, de luidsprekerposities en de grootte van de
ruimte. Bij instelling 0 bevindt het geluidsveld zich het verst vóór, bij 6 het meest
achter.
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info