Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
71
NEDERLANDS
Gebruik van zone 2 met de ingebouwde SBL/SBR
versterker-uitgangen
Als u alleen de 5 hoofduitgangen (of minder) in de hoofdzone gebruikt, kunt u de
SBL/SBR versterkerkanalen toewijzen aan zone 2.
Selecteer in het scherm het menu Speaker Setup.
azur 751R Main Menu
Speaker Setup
HDMI/Component Assign
Video Input Select
Scaler Assign
Video Processing Settings
Audio Input Select
Tone/Sub/LFE Config.
Rec.2/Zone2 Output Select
Advanced Setup
Quit I/O
Selecteer dan het menu Speaker Conguration.
Speaker Setup Menu
Speaker Configuration
Speaker Level Calibration
Speaker Distance
Speaker Crossover
Audyssey Autosetup
Audyssey Autosetup & 2EQ
Return I/O
Selecteer nu het onderdeel Decode Mode en selecteer 5.1.
Speaker Config Menu
Decode Mode :
Front L/R :
Center :
Surr. L/R :
Subwoofer :
SBL/R Assign :
[FL R must be Large
when Sub Off]
Return I/O
5.1
Large
Large
Large
Yes
Zone 2
Er wordt dan een menu-onderdeel weergegeven met de naam SBL/R Assign.
Als er geen gebruik van wordt gemaakt in de hoofdruimte (voor een 7.1
luidsprekeropstelling) stelt deze functie de SBL/R-kanalen in staat tot hertoewijzing
aan bi-amping van de voorkanalen (Bi-amp zie verderop) of zone 2 of ongebruikt
(Geen).
Selecteer gebruik van zone 2 en ga terug uit de menustructuur.
Sluit nu een geschikt paar luidsprekers aan (4-8 ohm) voor zone 2, zoals hieronder
aangegeven, op de SBL- en de SBR-uitgang.
Opmerking: Wees voorzichtig en zorg dat er geen kleine ‘haartjes’ of stukjes draad
kortsluiting kunnen veroorzaken in de luidsprekerpolen.
Optioneel kan een subwoofer ook worden gebruikt in zone 2. Sluit een RCA/
Phono – RCA/Phono snoer van voldoende lengte aan vanuit de zone 2-sub op de
subwoofer in zone 2.
Zone 2
Optionele
subwoofer
Gebruik van de 751R V2 met een IR-
repeatersysteem
Desgewenst kan de 751R V2 in een goed geventileerde kast worden geplaatst
en kan een IR-repeatersysteem worden gebruikt voor het op afstand besturen
van het apparaat.
Zowel een IR-zenderuitgang (geschikt voor IR-repeatersystemen met
gemoduleerde IR-zender-uitgangen) en een IR-ontvanger-ingang (geschikt
voor IR-repeatersystemen met ongemoduleerde TTL-niveau-uitgangen) voor de
hoofdzone zijn beschikaar.
Een IR Aan/Uit-schakelaar voor op het achterpaneel maakt het uitschakelen van
de IR-ontvanger op het voorpaneel desgewenst mogelijk.
Regelbus In/Out maakt ook mogelijk dat sommige Cambridge Audio producten
met App. control zoals de StreamMagic 6 Network Player de basisfuncties van de
751R V2 op afstand besturen.
Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.
Zone 2-installatie en gebruik
De 751R V2 zijn voorzien van een set zone 2-uitgangen die onafhankelijk toegang
hebben tot stereo audio/video-bronnen die zijn aangesloten op het apparaat via
een reeks analoge aansluitingen.
Digitale ingangen (S/PDIF/Co-ax, Toslink/Opto of HDMI) kunnen niet rechtstreeks
worden geselecteerd door zone 2.
Echter voor elke bron, eenvoudigweg door het maken van een parallelle analoge
aansluiting voor audio of video met de 751R V2, naast eventuele digitale
aansluitingen wordt mogelijk gemaakt dat de bron nu ook wordt gebruikt in zone
2.
Bronnen die rechtstreeks selecteerbaar zijn in zone 2 zijn BD/DVD, Video 1, Video
2, Rec 1, Aux, CD, Rec 2, Vid 3/Mp3 plus de uitreidingsingang en de ingebouwde
tuner.
Er is ook een Follow Main functie. Stuurt een analoog 2-kanaal down-mix (L+C,
R+C) van de bron geselecteerd in de hoofdzone naar zone 2.
Dit is nuttig als u wilt luisteren naar een digitaal aangesloten of surroundbron in
zone 2 die niet rechtstreeks kan worden geselecteerd in zone 2.
U kunt ervoor kiezen om dezelfde bron te bekijken als in de hoofdruimte of een
andere bron. Zone 2 kan ook Aan of Uit (in standby) ongeacht of de hoofdruimte-
uitgang Aan of Uit (in standby) is.
De audio-output kan plaatsvinden door het gebruiken van de linker- en rechter
Surround Back kanalen als deze niet worden gebruikt in de hoofdruimte (als de
hoofdruimte is gecongureerd als 5.1 of minder) of door geruik van de zone 2
preamp-uitgangen en een externe power amp. De Zone 2 video-uitgang kan via
Composiet (CVBS), S-Video of Component (YUV/YCbCr/YPbPr) zijn.
Opmerking: De 751R V2 transcodeert niet tussen analoge videotypen voor zone
2, de drie typen worden parallel geschakeld.
Daarom is het meestal beter om te kiezen voor één type analoge videoaansluiting
naar de 751R V2 voor gebruik in zone 2. Als dit niet mogelijk is, kunt u meer dan
één zone 2 video/ingang aansluiten op de zone 2-tv en de tv schakelen naar het
juiste type ingang voor die bron.
33

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info