Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
75
NEDERLANDS
De 751R V2 is voorzien van automatic power down en wordt standaard
uitgeschakeld als er gedurende 30 minuten geen afspelen van audio is
gedetecteerd.
Deze eigenschap kan worden in- of uitgeschakeld in het menu Advanced Audio
Setup. Selecteer het onderdeel Auto Power Down en druk op de ◄ of ► knop op
de afstandsbediening om te wijzigen.
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Pre Out
Normal
Enable
Enable
Return I/O
HDMI-preview
De 751R V2 zijn voorzien van een HDMI-preview die kan worden gebruikt voor de
preview van aangesloten HDMI-bronapparatuur.
Bij het bekijken van een HDMI-video en een andere HDMI-poort met video-ingang
kunt u op de knop HDMI Preview op de afstandsbediening drukken en de Vol Up/
Vol Down-knoppen gebruiken. Druk dan op de enter-knop om de HDMI-poort te
kiezen die u wilt bekijken. U kunt ook gebruikmaken van de HDMI-previewknop
op de voorzijde van de unit.
Opmerking: De grijsgemaakte vakjes stellen HDMI-ingangen zonder actieve
aansluitingen voor.
Aangepaste installatie (C.I.)
Er is een IR-zender-ingang die ervoor zorgt dat
gemoduleerde IR-opdrachten van de afstandsbediening
elektronisch kunnen worden ontvangen door
het apparaat. Een IR-ontvangeringang en
regelbusaansluitingen staat de ontvangst van
ongemoduleerde commando´s toe. Tevens is een RS232-aansluiting aanwezig,
via welke de 751R V2 door C.I.-systemen kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
Aan/Uit- en ‘Mute’-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
worden ‘aangeleerd’:
1.Druk op de toets Stand-by/On op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.
Als eerste genereert de afstandsbediening een stand-by-signaal (toggle). Blijf de
toets ingedrukt houden. Na 12 seconden wordt een signaal voor AV-ontvanger Aan
gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt
een signaal voor AV-ontvanger Uit gegenereerd.
Herhaal deze procedure met de knoppen Mute en Stereo/Mono voor het versturen
van Aan/Uit-commando’s. De AM/FM-toets van de tuner biedt ook unieke
mogelijkheden om naar een bepaalde band te schakelen.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website onder www.cambridge-audio.com.
Auto power down
RS232C
De 751R V2 heeft een functie die het vooringestelde geheugen en andere
instellingen veilig bewaart. Bij stroomuitval of wanneer de stekker van de
voedingskabel uit het stopcontact wordt verwijderd, houdt het back-upgeheugen
de instellingen gedurende ca. een week vast.
Wanneer u alle instellingen wilt terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen
(of in het onwaarschijnlijke geval dat het toestel blokkeert wegens een elektrische
ontlading o.i.d.), druk dan met het toestel ingeschakeld en uit de stand-bymodus
op de toetsen DVD en Analoog Stereo Direct op het voorpaneel en houd die drie
seconden lang ingedrukt.
“RESET” wordt kort weergegeven op het scherm op het voorpaneel en alle
instellingen worden gewist.
Resetten/back-upgeheugen
37

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info