Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
13
POLSKI
Bezpośrednie wejście dźwięku 5.1/7.1
Odtwarzacz DVD-A lub wielokanałowy odtwarzacz
SACD — podłączenia 5.1
Kable typu „cinch”
(2RCA-2RCA)
Lewy
Prawy
Przestrzenny lewy
Przestrzenny prawy
Centralny
Subwoofer
Można też przypisać to samo wejście HDMI do wejścia bezpośredniego 7.1, aby nie utracić
obrazu.
to „czyste” połączenia analogowe, zapewniające najwyższą jakość dźwięku. W przypadku ich
użycia w amplitunerze 751R V2 nie jest możliwa regulacja tonów niskich i wysokich ani cyfrowa
obróbka sygnału (DSP).
Odtwarzacze DVD-A lub SACD można podłączyć do amplitunera 751R V2 przy
użyciu bezpośrednich wejść dźwięku 5.1/7.1, umożliwiając odtwarzanie dźwięku
wielokanałowego z tych urządzeń.
Odtwarzacze DVD-A i SACD obsługują wyjście dźwięku w formacie 5.1. Bezpośrednie
wejścia amplitunera 751R V2 umożliwiają także opcjonalne podłączenie sygnału
dźwięku przestrzennego dla głośników tylnego lub lewego i prawego, w celu zapewnienia
zgodności z przyszłymi urządzeniami 7.1 lub dekoderami zewnętrznymi.
Aby wybrać wejście bezpośrednie, należy nacisnąć przycisk 7.1 Direct na panelu
przednim lub pilocie zdalnego sterowania.
Przydatne może być podłączenie odtwarzaczy DVD-A/SACD do amplitunera 751R V2 za
pomocą obu metod jednocześnie.
Wejście cyfrowe lub HDMI może służyć do dekodowania dźwięku przestrzennego przez
amplituner 751R V2, a analogowe złącze 5.1 do podłączenia bezpośredniego wejścia
7.1 w celu odtwarzania zawartości z urządzeń DVD-A/SACD.
Jeśli odtwarzacz zostanie wybrany przyciskiem BD/DVD, można oglądać przekazywany
z niego sygnał wideo i dekodować odpowiadającą mu przestrzenną ścieżkę dźwiękową.
W takim przypadku naciśnięcie przycisku 7.1 Direct sprawi, że dźwięk zacznie być
odbierany z analogowych wyjść odtwarzacza.
Analogowe złącza wejściowe wideo
W amplitunerze 751R V2 dostępne są trzy rodzaje analogowych złączy wideo:
1. Zespolony sygnał wideo (Composite) podłączenie przy użyciu pojedynczego kabla
typu „cinch” (RCA-RCA) 75 omów.
2. S-Video — podłączenie przy użyciu kabla S-Video.
3. Komponentowy sygnał wideo (Component) — podłączenie przy użyciu potrójnego kabla
typu „cinch” (3RCA-3RCA) 75 omów.
Jeśli urządzenie zewnętrzne jest wyposażone w interfejs HDMI, jest to zawsze najlepszy
wybór.
W przypadku urządzeń zewnętrznych, które obsługują tylko analogowy sygnał wideo,
najlepszą jakość obrazu można uzyskać przy użyciu złączy komponentowego sygnału
wideo, a następnie uzyskując coraz gorszą jakość złącza S-Video i złącza
zespolonego sygnału wideo.
Amplituner 751R V2 obsługuje transkodowanie, tj. podnoszenie rozdzielczości
analogowego sygnału wideo do rozdzielczości HDMI dla wyjścia głównego monitora/
telewizora.
Odtwarzacz BD/DVD
Odtwarzacz wideo
Konsola do gier
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info