Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
751R V2azur
15
POLSKI
1 Głośniki przednie lewy i prawy
Odtwarzają dźwięk stereofoniczny i wielokanałowy.
2 Głośnik centralny
Odtwarza dialogi i dźwięk kanału środkowego. Jego idealne położenie znajduje się na
tej samej wysokości, co głośniki lewy przedni i prawy przedni (nad lub pod telewizorem/
monitorem). Zalecane jest zastosowanie głośnika centralnego tego samego producenta,
co głośników lewego przedniego i prawego przedniego. Dzięki takiemu dopasowaniu
barwy dźwięku zapewniony będzie bardziej naturalny przepływ efektów dźwięku
przestrzennego ze strony lewej do prawej, bez zauważalnych przejść między głośnikami.
3 Głośniki przestrzenne lewy i prawy
Odtwarzają dźwięk przestrzenny i wielokanałowy. Głośniki stojące na podłodze powinny
być ustawione w kierunku położenia odsłuchu. Głośniki półkowe lub na stojakach
powinny być zamontowane na ścianie lub na dedykowanych stojakach i umiejscowione
na wysokości uszu lub ponad nimi.
4 Subwoofer
Poprawia w układzie odtwarzanie tonów niskich, a także odtwarza specjalizowane,
kinowe efekty LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiej częstotliwości) podczas
odtwarzania płyt w systemie Dolby Digital lub DTS. Subwoofer może być ustawiony w
dowolnym miejscu pomieszczenia, gdyż tony niskie mają mało kierunkowy charakter.
Zaleca się jednak eksperymentalne dobranie najlepszej lokalizacji.
5 Głośniki przestrzenne tylne lewy i prawy
Indywidualne głośniki tylne zamiast pojedynczego tylnego głośnika dźwięku
przestrzennego. Używane w typach konguracji 7.1. Położenia głośników należy dobrać
eksperymentalnie tak, aby być zadowolonym z odsłuchu.
6 Głośniki przednie górne lewy i prawy
Głośniki górne umieszczone nad głośnikami przednimi lewym i prawym zapewniają
pionową składową pola dźwięku za pomocą odpowiednio zakodowanego materiału lub w
przypadku zastosowania obróbki końcowej w systemie Dolby Pro Logic IIz.
Oznaczenie 5.1/5.1+H/7.1 odnosi się w każdym przypadku do maksymalnej liczby
głośników, których można użyć, gdyż głośnik centralny, subwoofery i głośniki dźwięku
przestrzennego można w razie potrzeby usunąć (powodując oczywiście pogorszenie
przestrzennego odwzorowania dźwięku). Jeśli na przykład nie będzie używany głośnik
centralny, należy w ustawieniach przypisać mu opcję „None” (Brak), co opisano w
dalszej części rozdziału. Amplituner 751R V2 automatycznie przekieruje sygnał kanału
środkowego do kanałów przednich lewego i prawego, tworząc tzw. pozorny kanał
środkowy.
W podobny sposób można zrezygnować z używania subwoofera, jeśli głośniki lewy
przedni i prawy przedni mają możliwość zadowalającego odtwarzania tonów niskich
na potrzeby muzyki i lmów. W takim przypadku amplituner 751R V2 przekieruje
automatycznie tony niskie z kanału subwoofera/efektów niskiej częstotliwości do
głośników lewego przedniego i prawego przedniego.
Procedura konguracji
Uwaga: Ta procedura konguracji jest bardzo istotna, ponieważ amplituner 751R V2
będzie automatycznie korzystał z zapamiętanych danych do wyboru odpowiednich trybów
dekodowania Dolby i DTS, w zależności nie tylko od sygnału wejściowego, ale również od
zapisanych informacji dotyczących używanego systemu głośników.
Enter
Vol
Vol
azur 651R Main Menu
Speaker Setup
HDMI/Component Assign
Video Input Select
Scaler Assign
Video Processing Settings
Audio Input Select
Tone/Sub/LFE Config.
Rec.2/Zone2 Output Select
Advanced Setup
Quit I/O
Aby wprowadzić dane dotyczące używanego zestawu głośników, uruchom menu
ekranowe OSD, naciskając przycisk na pilocie (patrz rysunek). Wybierz menu „Speaker
Setup” (Ustawienia głośników) przy użyciu przycisków regulacji głośności w górę/w dół na
pilocie, a następnie przejdź do tego menu, naciskając przycisk Enter:
Ustaw tryb dekodowania jako 5.1, 7,1 lub 5.1+H (5.1 + kanał górny), podświetlając
pozycję Decode Mode (Tryb dekodowania) i używając przycisków strzałek w lewo i w
prawo do dokonania wyboru spośród dostępnych opcji:
Speaker Config Menu
Decode Mode :
Front L/R :
Center :
Surr. L/R :
Surr. LB/RB :
Subwoofer :
[FL R must be Large when
Sub is Off]
Return I/O
7.1
Large
Large
Large
Large
Yes
Konguracja amplitunera 751R V2
Informacje podstawowe
Procedura konguracji amplitunera 751R V2 obejmuje 3 nieskomplikowane etapy. Etap
konguracji głośników można wykonać ręcznie lub przy użyciu procedury automatycznej
konguracji Audyssey.
Etap 1: Konguracja głośników (opóźnienia głośników, kalibracja częstotliwości
granicznej i poziomu za pomocą funkcji Audyssey lub ręcznie)
Etap 2: Przypisanie wejść HDMI i analogowych wejść wideo
Etap 3: Ustawienia źródłowych urządzeń zewnętrznych
Konguracja głośników
Aby wykonać ręczną kongurację głośników, należy zawsze najpierw poinformować
urządzenie o typie podłączonego zestawu głośników.
W przypadku wyboru procesu automatycznej konguracji Audyssey przekazanie
informacji o podłączonym zestawie głośników nie będzie konieczne, jeśli jest to
standardowy system 5.1 lub 7.1, ponieważ funkcja Audyssey samodzielnie rozpozna
taki system.
Jeśli jednak ma być używany system 5.1 z kanałem górnym, system 5.1 z tylnymi
kanałami przestrzennymi lewym i prawym przypisanymi do kanałów przednich w celu
zastosowania podwójnego układu wzmacniaczy bądź też system 5.1 z wyjściami tylnych
kanałów przestrzennych lewym i prawym połączonymi z głośnikami w stree 2, wówczas
przed wykonaniem automatycznej konguracji Audyssey należy przekazać te informacje
do urządzenia.
We wszystkich przypadkach ustawienie konguracji głośników przed uruchomieniem
procedury Audyssey nie spowoduje żadnych problemów.
Dostępne opcje (patrz poniżej) to 5.1, 7.1 lub 5.1+H (5.1 + kanał górny). Amplituner
751R V2 może obsługiwać maksymalnie kongurację 9 głośników oznaczaną 7.2, czyli 7
głośników (lewy przedni, prawy przedni, centralny, lewy przestrzenny, prawy przestrzenny,
lewy przestrzenny tylny, prawy przestrzenny tylny) oraz dodatkowo dwa zasilane z sieci
subwoofery (.2).
Na poniższych rysunkach przedstawiono typowe przykłady konguracji głośników. Zawsze
należy ustawiać głośnik i położenie odsłuchu tak, aby być zadowolonym z odsłuchu.
Więcej informacji na temat ustawiania głośników można znaleźć w instrukcjach obsługi
zestawu głośników i subwoofera.
5.1
5.1 + kanał górny
7.1
11
2
4
3
3
2
6
1
6
1
4
3
3
2
1
1
4
3
3
5
5
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info