Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
16
Ręczna konguracja opóźnienia
głośników
Ponieważ głośniki w systemie dźwięku przestrzennego znajdują się zwykle w różnych
odległościach od słuchacza, amplituner 751R V2 ma możliwość przypisania każdemu
z kanałów zmiennego opóźnienia cyfrowego, aby dźwięk z każdego kanału docierał do
słuchacza w tym samym momencie. Zapewnia to najlepszy efekt dźwięku przestrzennego.
Aby automatycznie skongurować czasy opóźnień, należy przejść do rozdziału
„Automatyczna konguracja Audyssey” niniejszej instrukcji.
Aby ręcznie skongurować czasy opóźnień, zmierz odległość od położenia słuchacza do
każdego z głośników (patrz poniższy schemat):
1 = Głośnik przedni lewy
2 = Głośnik przedni prawy
3 = Głośnik centralny
4 = Głośnik przestrzenny lewy
5 = Głośnik przestrzenny
prawy
6 = Głośnik przestrzenny tylny
lewy (jeśli jest używany)
7 = Głośnik przestrzenny tylny
prawy (jeśli jest używany)
8 = Subwoofer 1 (można go
ustawić w dowolnym miejscu)
9 = Subwoofer 2 (można go
ustawić w dowolnym miejscu)
10 = Głośnik przedni lewy
górny nad głośnikiem
przednim lewym (jeśli jest
używany) 11 = Głośnik przedni
prawy górny nad głośnikiem
przednim prawym (jeśli jest
używany)
10 311
2
1
8
9
4
6
7
5
W menu ekranowym OSD „Speaker Distance” (Odległości od głośników) wprowadź
odległości jako najbardziej zbliżone wartości w metrach (1 stopa = 0,3 metra). Prędkość
dźwięku wynosi około 340 m/s, dlatego też amplituner 751R V2 wprowadza opóźnienie
wynoszące ok. 3 ms na każdy 1 m ustawionej odległości.
Przejdź do opcji „Speaker Distance” (Odległości od głośników) i wybierz kolejno każdy
z głośników. Ustaw przyciskami strzałki w lewo i w prawo wartość najbliższą zmierzonej
odległości (wartości nie muszą być dokładne):
Speaker Distance
Unit :
Front L :
Front R :
Centre :
Surr. L :
Surr. R :
Surr. LB :
Surr. RB :
Subwoofer :
Return I/O
Meters
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Naciśnij przycisk OSD, aby zamknąć menu.
W przypadku wybrania konguracji głośników w systemie 5.1 pojawi się opcja
umożliwiająca przypisanie tylnych kanałów przestrzennych (SBL/R Assign). W takim
przypadku można wybrać nieużywane przestrzenne tylne kanały wzmacniacza lewy i
prawy na potrzeby podłączenia kanałów przednich lewego i prawego przez podwójny
układ wzmacniaczy (w tym celu należy w ustawieniu „SBL/R Assign” „Przypisanie
tylnych kanałów przestrzennych” wybrać wartość „Bi-amp” „Podwójny układ
wzmacniaczy”), skierowania sygnału do pary głośników w stree 2 (w ustawieniu
„SBL/R Assign” wybrać wartość „Zone 2” „Strefa 2”). Można też pozostawić te kanały
niepodłączone (w ustawieniu „SBL/R Assign” należy wybrać wartość „None” „Brak”).
Więcej informacji na temat podwójnego układu wzmacniaczy i strefy 2 można znaleźć w
dalszej części instrukcji.
Po dokonaniu tego wyboru należy w następnej kolejności skongurować głośniki metodą
w pełni ręczną lub za pomocą automatycznej konguracji Audyssey. Aby przeprowadzić
automatyczną kongurację Audyssey z użyciem funkcji Room EQ lub bez niej, należy
przejść do odpowiedniego rozdziału w dalszej części instrukcji.
Zdecydowanie zalecamy jednak zapoznanie się z następnym rozdziałem dotyczącym
ręcznej konguracji głośników, ponieważ wyjaśniono w nim znaczenie poszczególnych
pomiarów i regulacji oraz przyczyny ich wykonywania.
Manually setting speaker size
Wybierz menu Speaker Cong (Konguracja głośników).
Speaker Config Menu
Decode Mode :
Front L/R :
Center :
Surr. L/R :
Surr. LB/RB :
Subwoofer :
[FL R must be Large when
Sub is Off]
Return I/O
7.1
Large
Large
Large
Large
Yes
Przechodząc w dół, wybieraj teraz kolejno każdy głośnik i przy użyciu przycisków strzałek
w lewo i w prawo, wybieraj ustawienie „Large” (Duży), „Small” (Mały) lub „None” (Brak)
dla każdego z nich. Ustawienia „Large” (Duży) lub „Small” (Mały) opisują zdolność
głośnika do odtwarzania tonów niskich, niekoniecznie odzwierciedlając jego rzeczywisty
rozmiar zyczny.
Large (duży) głośniki o rozszerzonym paśmie przenoszenia niskich tonów w zakresie
od około 20–40 Hz do 16–20 kHz (głośniki stojące na podłodze lub wysokiej jakości
większe głośniki montowane na stojakach).
Small (mały) głośniki o mniej rozszerzonym paśmie przenoszenia niskich tonów
w zakresie od około 80–100 Hz do 16–20 kHz (niewielkie głośniki montowane na
stojakach, na półce lub głośniki satelitarne).
Skongurowanie każdego głośnika umożliwia amplitunerowi 751R V2 używanie
funkcji zarządzania tonami niskimi i przekierowywanie dźwięków muzycznych o
niskiej częstotliwości oraz kanału efektów niskiej częstotliwości z sygnału dźwięku
przestrzennego do tych głośników, które najlepiej je odtworzą. Jeśli dany głośnik ma być
nieużywany, należy nadać mu ustawienie „None” (Brak).
Ustawienie wyjścia subwoofera może również mieć wartość Yes (Tak) lub No (Nie). Jeśli
nie jest używany subwoofer, należy ustawić wartość No, aby amplituner 751R V2 mógł
przekierowywać tony niskie z tego kanału do innych głośników.
Uwaga: W pewnych przypadkach amplituner 751R V2 wymusi określone ustawienia
niektórych głośników!
Głośnikom oznaczonym jako lewy przedni i prawy przedni można przypisać ustawienie
„Large” (Duży) lub „Small” (Mały), ale nigdy „None” (Brak), ponieważ głośniki te
zawsze wymagane do odtwarzania muzyki lub ścieżki dźwiękowej.
Tony niskie muszą być zawsze odtwarzane przez kanał głośników przednich lewego i
prawego lub przez kanał subwoofera (bądź przez oba te kanały). Ustawienie wartości
„Small” (Mały) dla głośników przednich lewego i prawego spowoduje automatyczną
zmianę ustawienia subwoofera na „Yes” (Tak). Ustawienie wartości „No” (Nie) dla
subwoofera spowoduje automatyczną zmianę ustawienia na „Large” (Duży) dla głośników
przednich lewego i prawego.
Jeśli głośniki przednie lewy i prawy nie mogą odtwarzać dźwięków o niskiej częstotliwości,
konieczne będzie użycie subwoofera. Oznacza to, że jeśli głośniki przednie lewy i prawy
mają ustawienie „Small” (Mały), wówczas subwoofer musi mieć ustawienie „Yes” (Tak).
Także ustawienie wartości „Small” (Mały) dla głośników przednich lewego i prawego
spowoduje ustawienie wartości „Small” (Mały) dla innych głośników i ustawienie wartości
„Yes” (Tak) dla subwoofera. Jest to spowodowane tym, że tony niskie i efekty LFE nie
powinny być przekierowywane do kanałów dźwięku przestrzennego.
Aby zapisać ustawienia, należy wyjść z menu ekranowego OSD (naciśnięcie przycisku
OSD powoduje zawsze przejście wstecz o jeden poziom menu, do wyjścia i zapisania
ustawień z poziomu ekranu menu głównego).
Konguracja (ciąg dalszy)
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info