Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
34
W takiej konguracji można sterować strefą 2 z pomieszczenia głównego, używając
dostarczonego pilota głównego lub pilota strefy 2 (więcej informacji podano w następnej
części).
Aby ze strefy 2 zdalnie sterować strefą oraz źródłami w niej się znajdującymi,
należy użyć dodatkowego układu wzmacniacza sygnału zdalnego sterowania (nie
jest on dostarczany z zestawem). W tym celu należy wybrać układ z wyjściem typu
nadajnikowego (modulowanym) umożliwiającym podłączenie do wejścia „IR Emitter In”
strefy 2 (dodatkowych informacji może udzielić sprzedawca).
Strefa 2
Odtwarzacz CD
Odbiornik satelitarny
Pilot
Odbiornik podczerwieni
Wzmacniacz
sygnału
zdalnego
sterowania
W tej konguracji system ze wzmacniaczem sygnału zdalnego sterowania odbiera
polecenia w stree 2 i przekazuje je do amplitunera 751R V2 za pośrednictwem
wejścia nadajnika „IR Emitter In” strefy 2. Można więc ze strefy 2 sterować strefą
za pomocą pilota głównego lub pilota strefy 2. Dodatkowo, jeśli podłączy się wyjścia
nadajników podczerwieni (znajdujące się zazwyczaj nad samymi odbiornikami) w
źródłowych urządzeniach zewnętrznych do złączy wyjściowych „IR Emitter Out” strefy 2
w amplitunerze 751R V2, wówczas polecenia z pilotów zdalnego sterowania w stree 2
można będzie przekazywać z powrotem do tych urządzeń.
W stree 2 mogą być używane piloty urządzeń zewnętrznych oraz piloty główne i piloty
strefy 2, a także piloty z funkcją uczenia, które zapewniają dostęp do wszystkich funkcji
wszystkich elementów systemu.
Korzystanie z zewnętrznego stereofonicznego
wzmacniacza mocy w stree 2
Do wyjść strefy 2 amplitunera 751R V2 należy również stale dostępne wyjście
przedwzmacniacza. Można go użyć do podłączenia oddzielnego wzmacniacza mocy
pracującego w stree 2, na przykład w sytuacji, gdy tylne kanały przestrzenne
wzmacniacza są używane w stree głównej.
Zone 2
Optional
subwoofer
Opcjonalnie w stree 2 można również używać subwoofera, co przedstawiono na
rysunku. Wystarczy w tym celu połączyć wyjście Zone 2 Sub (Subwoofer strefy 2) z
subwooferem w stree 2 za pomocą odpowiednio długiego kabla typu „cinch” (RCA-RCA).
Na wyjście przedwzmacniacza strefy 2 nie mają wpływu zmiany przypisania tylnych
kanałów przestrzennych — jest ono zawsze dostępne.
Jeśli w stree 2 jest stosowany wzmacniacz mocy, można użyć tylnych kanałów
przestrzennych wzmacniacza do konguracji 7.1 (ustawić w tym celu „7.1” jako
tryb dekodowania), jako kanałów górnych (ustawić w tym celu „5.1+H” jako tryb
dekodowania), bądź też na potrzeby podłączenia kanałów przednich przez podwójny
układ wzmacniaczy (ustawić „5.1” jako tryb dekodowania oraz „Bi-amp” jako opcję
przypisania tylnych kanałów przestrzennych). Można też pozostawić te kanały
niepodłączone (ustawić „5.1” jako tryb dekodowania oraz „None” jako opcję przypisania
tylnych kanałów przestrzennych).
Jeśli zdalny wzmacniacz mocy użyty w stree 2 obsługuje wejścia sterujące umożliwiające
jego włączanie i wyłączanie, można użyć do tego celu jednego z wyjść sterujących
amplitunera 751R V2. W tym celu podłącz odpowiednio długi kabel monofoniczny z
wtyczkami typu „mini-jack” 3,5 mm do wyjścia Trigger A lub Trigger B (Wyjście sterujące
A lub B), jak pokazano na rysunku.
Strefa 2
Aby sprawić, by wyjście sterujące odzwierciedlało stan włączenia/wyłączenia strefy 2,
wybierz w menu OSD opcję Advanced Setup (Konguracja zaawansowana), po czym
wybierz wyjście sterujące Trigger A (lub Trigger B).
Następnie zaznacz pozycję Follow Standby (Zgodnie z trybem gotowości) i ustaw w niej
opcję Zone 2 (Strefa 2). Wyjście sterujące będzie od tej chwili aktywne (stan wysoki), gdy
strefa 2 będzie włączona i nieaktywne, gdy będzie ona wyłączona.
Uwaga: W menu Trigger (Wyjścia sterujące) można też wybrać opcję Manual Select
(Wybór ręczny) wówczas stan wyjścia sterującego będzie się zmieniał po każdym
naciśnięciu przycisku Trigger A (lub B) na głównym pilocie zdalnego sterowania. Aby
wyłączyć tę funkcję i ustawić wyjście sterujące jako zgodne jedynie ze stanem włączenia/
wyłączenia strefy 2, należy ustawić opcję Manual Select (Wybór ręczny) na wartość No
(Nie). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale dotyczącym menu wyjść
sterujących).
Sterowanie strefą 2 z głównego pomieszczenia
Sterowanie urządzeniami w stree 2
W głównym pomieszczeniu można używać głównego pilota zdalnego sterowania lub
przycisków znajdujących się na panelu przednim urządzenia. W obu przypadkach efekt
będzie taki sam.
Najpierw naciśnij przycisk Zone 2 (Strefa 2) na panelu przednim lub pilocie zdalnego
sterowania, a następnie w ciągu 5 sekund naciśnij inny przycisk wybranej funkcji, która
ma zostać wykonana w stree 2.
Jeśli polecenie nie zostanie odebrane w ciągu 5 sekund, urządzenie powróci do
normalnego trybu działania.
Aby włączyć strefę 2, naciśnij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a następnie w ciągu 5 sekund
przycisk Standby/On (Tryb gotowości/włączenie).
12
LUB
1
2
Po naciśnięciu przycisku Zone 2 (Strefa 2), na wyświetlaczu zostanie początkowo
wyświetlony komunikat „Zone 2: Off” (Strefa 2: Wyłączona), a po naciśnięciu przycisku
Standby/On napis na wyświetlaczu zmieni się na „Zone 2: BD/DVD” (Strefa 2:
Odtwarzacz BD/DVD) lub na nazwę innego ostatnio używanego źródła w stree 2.
Aby wyłączyć strefę 2, wystarczy nacisnąć przycisk Zone 2 (Strefa 2), a następnie
ponownie przycisk Standby/On.
34

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R V2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 12,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Italienisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R V2 Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info