Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Inhoud
Bedankt voor uw aanschaf van de Azur 851A Class XD geïntegreerde versterker.
De 8 serie is essentieel voor onze toezegging de Azur-serie te blijven ontwikkelen.
Wij hopen dat u de resultaten zult waarderen en er nog vele jaren luisterplezier
van zult hebben. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de 851A
gebaseerd op onze drie basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak
en ongelooijke waarde.
De 851A is uitgerust met onze eigen unieke versterkertopologie: Class XD™,
ontworpen om crossover-vervorming bij lage signaalniveaus te elimineren.
Door het crossover-punt actief te verplaatsen, creëert deze technologie een gebied
van zuivere Class-A-kwaliteit, waar zich normaal gesproken de crossover-zone zou
bevinden, voordat deze overgaat in een versterkte vorm van Class B bij hogere
niveaus. Dit moet niet worden verward met Class AB, waarbij een klein gebied van
Class A ontstaat, wat echter leidt tot een grotere vervorming zodra het signaal het
AB-gebied verlaat. De Class XD-circuits elimineren de crossover-vervorming niet
alleen bij de nuldoorgang, maar ze verminderen de vervorming ook in andere delen
van het uitgangsbereik van de versterker.
Deze 851A is gebaseerd op onze meest recente ontwikkeling van Class XD, met
tal van aanpassingen en verbeteringen die het resultaat zijn van voortdurend
onderzoek; dit heeft geleid tot onze best klinkende implementatie tot op heden.
Een witboek over deze technologie, waarop inmiddels patent is aangevraagd, is
verkrijgbaar via onze website: www.cambridge-audio.com
NB: Vanwege de Class XD-technologie wordt de 851A iets warmer dan een
conventionele Class B/AB-versterker; de ventilatieopeningen aan de bovenzijde
van het apparaat mogen dan ook nooit worden afgedekt.
Voor de volumeregeling van dit model is gebruik gemaakt van een nieuwe,
uitgebalanceerde topologie, dat over het grootste deel van het bereik regelbaar is
in stappen van 1 dB, met als resultaat een uiterst jne afstelling, een nauwkeurig
logaritmisch verloop en een superieure kanaalbalans.
Ingangsschakeling verloopt via vergulde relaiscontacten van hoge kwaliteit.
De 851A is uitgerust met aparte secundaire transformatoren voor het linker- en
rechterkanaal, dubbele gelijkrichters en aparte voedingseenheden voor dubbel-
mono-bediening van de linker en rechter vermogensversterker. Een aparte
transformator voedt de voorversterker, waardoor de 851A in feite een combinatie
van voor- en eindversterker in één behuizing is.
De 851A beschikt over gebalanceerde en niet-gebalanceerde ingangen voor
bron 1 en 2, wat resulteert in een optimale prestatie met apparatuur zoals de
overeenkomende 851C Upsampling cd-speler met gebalanceerde uitgangen.
De behuizing combineert een enorme structurele rigiditeit met nauwgezette
demping en controle van de akoestische resonantie. Een Azur Navigator
afstandsbediening wordt meegeleverd; hiermee kunt u uw versterker via één
aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke handset bedienen.
Dankzij de controlbus-ingang/-uitgang, IR-signaalingang en RS232 controle
kan de 851A desgewenst eenvoudig worden geïntegreerd in een speciaal
installatiesystemen.
Uw versterker kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of bekabeling.
Vanzelfsprekend raden we vooral versterkers aan uit het Cambridge Audio-
assortiment. Die apparaten voldoen aan dezelfde strenge kwaliteitsnormen als
deze versterker. Uw verkooppunt kan u tevens voorzien van aansluitingen van
Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende kwaliteit, zodat u zeker weet dat u
alles uit uw systeem haalt.
Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij
de hand te houden voor toekomstig gebruik.
Matthew Bramble,
Technisch directeur van Cambridge Audio
en van het ontwerpteam voor de 8 serie
Inleiding
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/
sts
Als u zich registreert, bent u altijd als
eerste op de hoogte van:
Nieuwe producten
Software-upgrades
Nieuws, evenementen, exclusieve
aanbiedingen en wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
voortdurende verbetering. Ontwerp en specicaties kunnen derhalve
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendoms-
en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
de respectievelijke eigenaren.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken
van Cambridge Audio.
Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve
eigenaren en worden uitsluitend ter referentie weergegeven.
Het beleid van Cambridge Audio is gericht op voortdurende
verbetering. Ontwerp en specicaties kunnen derhalve zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Inleiding ......................................................................................................................62
Belangrijke veiligheidsregels .....................................................................................63
Beperkte garantie ......................................................................................................64
Aansluitingen op het achterpaneel ...........................................................................65
Bedieningselementen aan de voorzijde ...................................................................66
Afstandsbediening .....................................................................................................67
Aansluitingen ..............................................................................................................68
Bedieningsinstructies ................................................................................................69
Versterker instellen ....................................................................................................70
CAP5 - Vijfweg beveiligingssysteem ..........................................................................72
Aangepaste installatie (C.I.) .......................................................................................73
Technische specicaties ............................................................................................73
Problemen verhelpen .................................................................................................73
62
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info