Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Aansluitingen op het achterpaneel
1
'Power On/Off' (Stroom aan/uit)
Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
2
Voltagekeuzeschakelaar (alleen de CU versie)
Schakelt het 851A netvoltage tussen 100V en 115V.
Opmerking: Uitsluitend bedoeld voor gebruik door een deskundige installateur of
een leverancier van Cambridge Audio.
3
AC-stopcontact
Wanneer u alle kabels op de versterker hebt aangesloten, steekt u de stekker
van het AC-netsnoer in een geschikt stopcontact en zet u het apparaat aan. Uw
versterker is nu klaar voor gebruik.
4
Luidsprekeraansluitingen
Er zijn twee sets met luidsprekeraansluitingen beschikbaar: A (primaire
luidsprekeraansluitingen, bovenste rij) en B (secundaire schakelbare
luidsprekeraansluitingen, onderste rij). Sluit de kabels van de linkerluidspreker
aan op LINKS positief en negatief en die van de rechterluidspreker op RECHTS
positief en negatief. In alle gevallen is de rode ingang de positieve en de zwarte de
negatieve aansluiting.
Zorg ervoor dat geen loshangende of verwarde kabels kortsluiting kunnen
veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig vastzitten, zodat
een goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
minimale nominale impedantie van 16 ohm.
5
IR (infrarood)-signaal in
Hier ontvangt de versterker gemoduleerde IR-signalen van systemen in meerdere
ruimtes. Hier ontvangen commando's komen niet uit de controlbus. Zie het
onderdeel 'Installatie op maat' voor meer informatie.
6
RS232C
De RS232C-poort maakt externe seriële bediening van de 851A mogelijk, voor
installatie op maat. Een complete commandoset is verkrijgbaar op de website
van Cambridge Audio (www.cambridge-audio.com). Deze poort kan ook worden
gebruikt door onderhoudspersoneel van Cambridge Audio voor software-updates.
7
Controlbus
In - Deze ingang is voor ontvangst van ongemoduleerde commando's van systemen
in meerdere ruimtes of van andere componenten.
Out - Via deze uitgang worden controlbus-opdrachten aan een ander apparaat
doorgegeven. Bovendien kan de 851A via deze uitgang bepaalde apparaten van
Cambridge Audio aansturen.
8
Preamp Out
Verbind deze aansluitingen met de ingangen van de externe stroomversterker(s)
of actieve subwoofers, etc.
9
Rec In
Voor aansluiting op een tapedeck of op de analoge uitvoeraansluitingen van een
MiniDisc, portable digitale muziekspeler of cd-recorder, met een verbindingskabel
tussen de Line Out-aansluitingen van de recorder en de Rec In-aansluitingen van
de versterker.
Het Rec Input-circuit van de 851A is van het 'monitor'-type, anders dan de overige
zeven invoeraansluitingen. Bij de zeven normale aansluitingen wordt de voor
beluisteren geselecteerde bron voor opnamedoeleinden uitgevoerd via de Rec
Out-aansluitingen. De bron waarnaar wordt geluisterd en die (optioneel) wordt
opgenomen, wordt dan weergegeven op de display op het voorpaneel.
Maar als Rec In wordt geselecteerd, verschijnt er een rondje naast REC IN om aan
te geven dat er nu wordt geluisterd naar Rec In, terwijl er een andere bron via Rec
Out wordt verzonden voor opname. De opnamebron wordt tevens aangeduid door
een rondje naast de geselecteerde ingang. U kunt de opnamebron wijzigen door op
een van de andere brontoetsen te drukken.
Om Rec In uit te schakelen, drukt u gewoon nogmaals op de Rec In-toets.
Deze functie is vooral handig wanneer u analoge cassettespelers met drie koppen
gebruikt, waarmee het opgenomen signaal vanaf tape live kan worden afgespeeld
(via een derde kop) terwijl het tegelijkertijd wordt opgenomen. U kunt dan,
door de Rec In-aansluiting in en uit te schakelen, rechtstreeks in real-time het
originele en het opgenomen signaal vergelijken, zodat u de opnameparameters
van het tapedeck kunt bijstellen (zie de handleiding van uw 3-koppige analoge
cassettespeler voor meer bijzonderheden).
Rec Out
Bedoeld voor aansluiting op de lijnniveau-ingangen van taperecorders of andere
analoge opnameapparaten.
10
Audio-ingangen 1 en 2
De 851A is uitgerust met niet-gebalanceerde (phono/RCA) of gebalanceerde (XLR)
ingangsaansluitingen. De gebalanceerde aansluiting biedt een betere geluidskwaliteit
en kan ruis en storing in de kabel wegnemen, mits gebruikt met andere apparatuur
die deze functie ondersteunt. Een XLR-aansluiting is als volgt bedraad: Pin 1 - Aarde;
Pin 2 - Heet (in fase); Pin 3 - Koud (tegenfase).
Opmerking: Door herhaaldelijk op de knop Source 1 of Source 2 aan de voorzijde
van de versterker te drukken, kunt u heen en weer schakelen tussen gebalanceerde
en niet-gebalanceerde invoer.
11
Ingangsaansluitingen 3-7
Deze aansluitingen zijn geschikt voor elk ('line level') bronapparaat, zoals cd-
spelers, DAB- of FM/AM-tuners, etc.
Opmerking:Deze aansluitingen zijn uitsluitend voor analoge audiosignalen.
Gebruik ze niet voor aansluiting op de digitale uitgang van een cd-speler of een
ander digitaal apparaat.
851Aazur
65
NEDERLANDS
1
3
4
5
2
6
10
8 117 9
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info