Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
70
De 851A kent een groot aantal geavanceerde instellingen waarmee de werking
van de versterker kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Aan de
ingangen kan een naam worden toegewezen, om de aangesloten bronapparatuur
aan te duiden. Bovendien kunnen de ingangen zo worden ingesteld dat het volume
van alle ingangen even hard klinkt.
Namen van bronnen wijzigen
Houd de relevante ingangsselectieknop vier seconden ingedrukt om de bronnaam
te wijzigen. Als u op ingang 1 bijvoorbeeld een cd-speler hebt aangesloten, geeft u
deze de naam 'CD', etc. U selecteert letters door met de volumeknop door de lijst
met tekens te bladeren. Druk op LEFT of RIGHT om het teken te selecteren dat u
wilt wijzigen. Met EXT CHAR kunt u een uitgebreide tekenset weergeven. Druk op
OK om uw keus te bevestigen en het menu te verlaten.
Conguratiemenu
Als u de knop 'Mode' ingedrukt houdt, gaat u naar het conguratiemenu van de 851A.
De menu-opties zijn Clip detector (Clipping-detectie), LCD brightness (Helderheid
display), Speaker short detector (Detectie luidsprekerkortsluiting), Input gain trim
(Ingangscompensatie), Volume ramp (Automatische volumeaanpassing), Volume
display (Volumeweergave), Front IR en Fixed input gain (Ingang met vast volume).
Om het conguratiemenu te verlaten, drukt u nogmaals op de knop 'Mode'.
Clipping- en luidsprekerkortsluitingsdetectie
Zie het hoofdstuk ‘CAP5’ in deze handleiding voor meer informatie over de
detectiefuncties voor clipping en luidsprekerkortsluiting van de 851A; beide
functies kunnen worden ingeschakeld (standaard) of uitgeschakeld.
Helderheid display
Druk in het conguratiemenu op de LCD-selectieknop om de achtergrondverlichting
van de display op het voorpaneel in te stellen op Helder (Bright), Gedimd (Dim) of
Uit (Of). Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Automatische volumeaanpassing
De 851A brengt het volume automatisch omlaag wanneer de stand-by modus wordt
geactiveerd en omhoog wanneer de stand-by modus wordt uitgeschakeld. Als u de
functie wilt uitschakelen, drukt u in het conguratiemenu op de selectieknop VOL
RAMP en zet u de functie uit. Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Volumeweergave
Om de volumeweergave van decibels (van -95 tot 0dB) te wijzigen in speciale volume-
eenheden (van 0 tot 96), selecteert u de optie VOL DB in het conguratiemenu.
Druk vervolgens op de selectieknop om de weergave in decibels uit te schakelen.
Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Front IR
Bij gebruikt in combinatie met Aangepaste Installatie (C.I.)-systemen of IR-
herhalingssystemen kan het wenselijk zijn om de IR-regeling op het voorpaneel uit
te schakelen door FRONT IR uit te zetten (druk hiertoe op de ingangsselectieknop).
Druk op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Ingangscompensatie
De relatieve volumeniveaus van de ingangen kunnen worden aangepast met
de functie Input gain trim (Ingangscompensatie). Hiermee kunt u de niveaus zo
aanpassen dat het gemiddelde geluidsniveau voor alle ingangen gelijk is. Kies de
bron met het luidste volume en verlaag het volume tot het volgens uw waarneming
overeenkomt met het gemiddelde niveau van de andere bronnen. Herhaal dit
proces voor de andere ingangen die te luid staan afgesteld.
Om voor elke bron de ingangscompensatie in te stellen, selecteert u de functie
INP TRIM in het conguratiemenu. Selecteer de gewenste ingang en gebruikt de
volumeknop om de compensatie in te stellen op een waarde tussen 0 en -12 dB
(het beschikbare bereik is beperkt indien het volume zeer laag is ingesteld). Druk
op de knop 'Mode' om de modus te sluiten.
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Versterker instellen
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info