Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
72
Cambridge Audio heeft een eigen beveiligingssysteem ontwikkeld om
betrouwbaarheid en een lange levensduur te garanderen voor haar versterkers en
voor de aangesloten luidsprekers. Opmerking: Vanwege de vereiste gevoeligheid
van het CAP5-systeem, kan het gebeuren dat door een storing in het lichtnet CAP5
onbedoeld wordt geactiveerd extreme situaties. Dit beveiligingssysteem bestaat uit
vijf primaire beveiligingsmethodes:
1. DC-detectie
Indicatie - Het apparaat is uitgeschakeld tijdens gebruik; in de display knippert
het bericht 'DC ERROR'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor een korte
beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor meer
informatie.
Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbeveiliging indien de uitvoer van de versterker
overschakelt naar een constant hoog voltage (DC) vanwege een interne fout. Dit is
een zeldzame storing, hoewel het detecteren ervan die dure luidsprekers wellicht
kan redden.
Oplossing - Als gevolg van de noodzakelijke gevoeligheid van het DC-
beveiligingscircuit, kan extreme afvlakking van de versterker ervoor zorgen
dat de DC-beveiliging wordt geactiveerd. Als deze fout optreedt, drukt u op de
ingangsselectieknop RESET, drukt u vervolgens op de knop 'Standby/On' om het
apparaat weer in te schakelen en controleert u de werking bij een lager volume.
Neem als de DC-fout nogmaals optreedt contact op met uw verkooppunt voor
onderhoud.
2. Detectie van oververhitting
Indicatie - Het apparaat is uitgeschakeld tijdens gebruik; in de display knippert
het bericht 'OVER TEMP'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor een korte
beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor meer
informatie.
Beschrijving - Oververhitting wordt veroorzaakt door een combinatie van hoge
volumeniveaus en lage luidsprekerimpedanties. CAP5 bevat temperatuurdetectie
die constant de warmte controleert die wordt gegenereerd door de uitvoertransistors.
Indien de gemeten temperatuur een hoog niveau bereikt (passend binnen de
limieten van de uitvoerapparaten) zal de versterker automatisch overschakelen
naar een foutmodus. Het apparaat kan het beste 15 minuten in deze stand
worden gelaten om af te koelen. Als de versterker niet volledig is afgekoeld, kan
de temperatuur kort na het inschakelen opnieuw de limiet overschrijden. Als de
impedantie van de luidspreker laag is, kan de temperatuur van de versterker
sneller stijgen wanneer de versterker harder werkt. Als de versterker in een kast is
geplaatst of de ventilatieopeningen afgedekt zijn, kan de oververhittingsdetectie
na een korte luisterperiode worden geactiveerd/gereactiveerd.
Oplossing - Gebruikergerelateerde fout. De interne temperatuur van de
uitvoertransistors heeft de bovenste temperatuurlimiet bereikt. Druk op de RESET-
ingangsselectieknop, laat het apparaat 15 minuten afkoelen en druk dan pas op
'Standby' om de normale werking te hervatten.
3. Detectie overspanning/overstroom
Beschrijving - CAP5 biedt V/I-beveiliging (spanning/stroom) door de
uitvoertransistors constant te bewaken, zodat ze binnen hun veilige bedrijfsbereik
(Safe Operating Area, SOA) blijven werken. De SOA is een set limieten die worden
gesteld door de fabrikant van de uitvoertransistor om betrouwbaarheid te
garanderen. De V/I-beveiliging is in het circuit van de versterker opgenomen voor
een snelle reactie bij tijdelijke overbelasting. Wanneer de V/I-beveiliging wordt
geactiveerd, blijft het apparaat werken, maar kan vervorming hoorbaar zijn doordat
de uitvoertransistors worden beschermd.
Oplossing - Beperk het volume. Is er nog steeds vervorming hoorbaar, controleer
dan de luidsprekeraansluitingen en de nominale vermogens.
CAP5 - Vijfweg beveiligingssysteem
4. Kortsluitingsdetectie
Indicatie - Het apparaat is niet uit de stand-by modus gekomen, in de display
verschijnt het bericht 'SPKR SHORT'. Druk op de INFO ingangsselectieknop voor
een korte beschrijving en oplossing op het scherm, of lees hieronder verder voor
meer informatie.
Beschrijving - Tijdens het opstarten vanuit stand-by voert CAP5 een controle uit
bij de luidsprekeraansluitingen om te zien of er per ongeluk kortsluiting in de
aansluitingen is veroorzaakt (in de display knippert de tekst 'SPKR CHECK'). Indien
de weerstand die wordt gemeten bij de luidsprekeraansluitingen te laag is, blijft de
eenheid in stand-by modus tot de fout is opgelost en is geprobeerd opnieuw op te
starten (in de display knippert de tekst 'SPKR CHECK').
Oplossing - Gebruikergerelateerde fout. Er is wellicht kortsluiting tussen de
luidsprekeraansluitingen. Druk op de RESET-ingangsselectieknop en controleer
alle luidsprekeraansluitingen voordat u probeert het apparaat uit stand-by te
krijgen (in de display knippert eerst 'SPKR CHECK' en daarna 'SPKR OK' wanneer
de kortsluiting is verholpen).
Het is mogelijk om de kortsluitingdetectie-functie uit te zetten door in het
conguratiemenu de knop SHORT DT op Uit (Off) te zetten, maar dit wordt niet
aanbevolen. Dit is alleen nodig als de luidsprekers een zeer lage DC-weerstand
hebben.
5. Intelligente afvlakkingsdetectie
Indicatie - Volume wordt automatisch lager gezet; in de display op het voorpaneel
verschijnt de tekst 'CLIPPING'.
Beschrijving - CAP5 kan waarnemen wanneer de versterker begint met afvlakken
of overbelast raakt bij de uitgang, wat de luidsprekers kan beschadigen en
afbraak doet aan het geluid. Afvlakkingsvervorming wordt veroorzaakt bij hoge
volumeniveaus wanneer het uitvoersignaal probeert uit te komen boven het
maximale voltage dat de versterker kan bieden, waardoor de uitersten van het
signaal worden afgevlakt. Wanneer CAP5 afvlakking waarneemt, wordt het volume
automatisch langzaam verlaagd tot CAP5 een ongestoorde uitvoer waarneemt.
Het is mogelijk om de afvlakkingsdetectie-functie uit te zetten door in het
conguratiemenu de knop CLIP DT op Uit (Off) te zetten.
Opmerking: Het uitzetten van de afvlakkingsdetectie wordt afgeraden omdat deze
functie bewust is opgenomen om de versterker en luidsprekers te beschermen.
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
Mode
Volume
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info