Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
851Aazur
73
NEDERLANDS
Het toestel krijgt geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.
Er is geen geluid
Controleer of het toestel niet in de stand-bymodus staat.
Controleer of de broncomponent correct is aangesloten.
Controleer of 'REC IN' is uitgeschakeld (behalve wanneer opname-invoer vereist is).
Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Als u luidsprekeraansluitingen B gebruikt, controleer dan op deze zijn ingeschakeld.
Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
Er is geen geluid op één kanaal.
Controleer of de balanstoets in de juiste stand staat.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Controleer de onderlinge aansluitingen.
Er is een luid gezoem of gebrom hoorbaar.
Controleer de draaitafel of arm op aarding en aansluitfout.
Controleer of de onderlinge aansluitingen niet loszitten of defect zijn.
Zorg ervoor dat uw tapedeck/draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.
Tapes kunnen niet worden opgenomen of afgespeeld.
Controleer of ‘Rec In’ en ‘Rec Out’ juist zijn aangesloten.
Zwakke bas- of verstrooide stereoweergave.
Controleer de luidsprekerbekabeling op correcte fase.
Bericht in display knippert
Zie het hoofdstuk over het CAP5-beveiligingssysteem.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie over hoe u het
meest uit uw 851A kunt halen, vindt u onder Support op de website van Cambridge
Audio:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Problemen verhelpen
Technische specicaties
Uitgangsvermogen 120W RMS in 8 Ohm
THD (ongewogen) < 0,001% 1 kHz op 80% van nominaal
vermogen
< 0,01% 20 Hz - 20 kHz
op 80% van nominaal vermogen
Frequentierespons 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
S/N ratio (ref 1W/8 Ohm) > 93 dB
Ingangsimpedanties Ingang 1 en 2 (gebalanceerd) 20 kOhm
Ingangen 1-7 niet-gebalanceerd 20 kOhm
Rec-ingang 20 kOhm
Dempingsfactor vermogensversterker
> 110 bij 1 kHz
Max. stroomverbruik 800W
Min. stroomverbruik Actief (geen signaal) 70W
Stand-by <0,5W
'Bass/Treble'-bediening Shelving type
Max versterking/verzwakking lage tonen +/- 10
dB op 10 Hz
Max versterking/verzwakking hoge tonen +/-
7,5 dB op 20 kHz
Afmetingen (H x B x D) 115 x 430 x 385mm
(4,5 x 16,9 x 15,2”)
Gewicht 15 kg (33lbs)
Aangepaste installatie (C.I.)
De 851A beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde
signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat
elektrisch kunnen worden ontvangen en desgewenst naar een ander apparaat
kunnen worden doorgeschakeld. Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk
gegenereerd door standaard geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-
ontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
Tevens is een RS232C-aansluiting aanwezig, via welke de 851A door C.I.-systemen
kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
Aan/Uit- en 'Mute'-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
worden 'aangeleerd':
1. Druk de 'Standby/On'-knop in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
afstandsbediening een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden.
Na 12 seconden wordt een versterker 'On' (Aan) commando gegenereerd. Als de
toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een versterker 'Off'
(Uit) commando gegenereerd.
2. Druk de 'Mute'-knop (Stil) in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
afstandsbediening een Stil-signaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12
seconden wordt een commando 'Mute on' (Stil aan) gegenereerd. Als de toets 12
seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een commando 'Mute off' (Stil
uit) gegenereerd.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851A in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info