Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Inhoud
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de Azur 851C Upsampling Compact
Disc Player / DAC / Digital Preamp. De 8 serie is essentieel voor onze inzet om
de Azur-serie te blijven ontwikkelen. Wij hopen dat u de resultaten zult waarderen
en er nog vele jaren luisterplezier van zult hebben. Net als alle andere producten
van Cambridge Audio, is de 851C gebaseerd op onze drie basisprincipes –
verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelooijke waarde.
De 851C is voorzien van talrijke geavanceerde technologische snufjes en
kenmerken. De sleutel tot deze kenmerken is ATF2™ (Adaptive Time Filtering), ons
tweede-generatie upsampling-proces - ontwikkeld in samenwerking met Anagram
Technologies in Zwitserland. Dit proces zorgt voor een intelligente interpolatie
van alle binnenkomende audiogegevens (zoals 16-bit/44,1kHz van cd) tot
24bit/384kHz via het gebruik van een 32-bit Analog Devices Black Fin DSP (Digital
Signal Processor). Het ATF2-systeem past polynomiale curve-tting interpolatie toe
en omvat een time domain model dat databuffering en re-clocking mogelijk maakt,
zodat er vrijwel geen digitale instabiliteit is, wat bijdraagt aan het verzekeren van
de best mogelijke geluidskwaliteit. Ons nieuwe ATF2 geluidvormende algoritme
biedt nu ook verbeterde lineariteit met 24-bit bronnen.
Twee topkwaliteit analoge apparaten AD1955 24-bit DAC’s (Digital to Analog
Converters) worden gebruikt in dubbele differentiële modus. Elk kanaal heeft zijn
eigen DAC om informatie te verwerken en volledig afzonderlijke en symmetrische
analoge ltercircuits te implementeren. Hierdoor kunnen de circuits van zowel het
linker- als het rechterkanaal identiek functioneren, waardoor gegarandeerd wordt
dat de 851C fantastische soundstaging- en stereoweergave-eigenschappen levert.
Alle lteractiviteiten uit DAC´s naar uitvoer zijn ook volledig differentieel van aard.
Deze volledig gebalanceerde conguratie dempt de reeds zeer lage ruis en de
verstoring in de DAC’s en lters en zorgt voor een ongeëvenaard prestatieniveau.
Gebalanceerde (XLR) uitgangen zijn volledig uitgeruste en summed conventionele
niet-uitgebalanceerde geluids-/RCA-uitgangen. Automatische DC servo-circuits
nivelleren alle DC offsets waardoor er geen condensators in het signaalpad
toegestaan zijn.
Voor dit nieuwe model zijn in twee 24-bits digitale ingangen voorzien, waardoor
andere digitale bronnen in de 851C kunnen worden ingebracht.
Ook is in een 24-bits isochrone USB audio-interface voorzien die de 851C in
staat stelt om audio af te spelen op een pc/laptop. Deze is geschikt voor tot
24-bits/96kHz inhoud van de meeste Windows, Mac en Linux apparatuur.
In bepaalde omstandigheden kan tot 24-bits/192kHz materiaal ook worden
ondersteund. Zie de paragraaf verderop over Mac/pc/Linux-instellingen en met
name onze eigen gratis Windows driver.
Digitaal volume en uitgangs mute-functies zijn voorzien en deze zorgen dat de
851C kan functioneren als een gecombineerde cd-speler en digitale voorversterker
die desgewenst rechtstreeks kan worden aangesloten op een afzonderlijke
vermogensversterker.
Naast deze audioele eigenschappen zijn Control Bus Input/Output, IR Emitter
Input en RS232 controle voorzien die het gemakkelijk maken om deze eenheid
desgewenst te integreren in speciale installatiesystemen.
Een nieuw 8-serie casework combineert een enorme structurele rigiditeit met
nauwgezette demping en controle van de akoestische resonantie. Een Azur
Navigator handset met afstandbediening wordt ook geleverd; deze biedt u
volledige controle over uw cd-speler, Azur versterkers en ons iD100 digitale iPod/
iPad/iPhone-dock in een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke handset.
Uw 851C kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.
Bespaar daarom niet op uw bronapparatuur, luidsprekers of bekabeling.
Vanzelfsprekend bevelen we versterking uit het Azur-assortiment van Cambridge
Audio aan en in het bijzonder de 851A geïntegreerde versterker die is ontworpen
volgens dezelfde precieze normen als de 851C. Uw verkooppunt kan u tevens
voorzien van aansluitingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende
kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.
Dank u dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij de
hand te houden voor toekomstig gebruik.
Matthew Bramble
Cambridge Audio Technical Director
En het 851C ontwerpteam
Inleiding
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/
sts
Als u zich registreert, bent u altijd als
eerste op de hoogte van:
Nieuwe producten
Software-upgrades
Nieuws, evenementen en exclusieve
aanbiedingen en wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
voortdurende verbetering. Ontwerp en specicaties kunnen derhalve
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendoms-
en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag
geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
de respectievelijke eigenaren.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken
van Cambridge Audio.
Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve
eigenaren en worden uitsluitend ter referentie weergegeven.
72
Inleiding ......................................................................................................................72
Belangrijke veiligheidsregels .....................................................................................73
Beperkte garantie ......................................................................................................74
Bedieningselementen aan de voorzijde ...................................................................76
Afstandsbediening .....................................................................................................77
Compatibiliteit met Apple-apparaten ........................................................................77
Bedieningsinstructies ................................................................................................78
Filters ..........................................................................................................................82
Aangepaste installatie (C.I.) .......................................................................................84
Problemen verhelpen .................................................................................................84
Technische specicaties ............................................................................................85
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851C in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851C

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Italienisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Spanisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Polnisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info