Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
84
De 851C beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde
signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat
desgewenst elektrisch kunnen worden ontvangen. Deze bedieningssignalen worden
gewoonlijk gegenereerd door standaard geïnstalleerde multi-roomsystemen of
externe IR-ontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang. Deze functie is handig
bij systemen in meerdere ruimten (zoals het Cambridge Audio Incognito multi-
room systeem) met geroute IR-zenderuitgangen. In plaats van gebruik te maken
van vensterzender op de IR-ontvanger op het frontpaneel van de cd-speler kan
gebruik worden gemaakt van een ‘3,5 mm ministekker naar 3,5 mm ministekker’-
monokabel voor een betrouwbaardere elektrische aansluiting. Tevens is een
RS232-aansluiting aanwezig, via welke de 851C door C.I.-systemen kan worden
aangestuurd.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
Aan/Uit- en ‘Mute’-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
worden ‘aangeleerd’:
1. Houd de ‘Standby/On’-knop ingedrukt. Als eerste genereert de afstandsbediening
een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12 seconden
wordt een signaal cd-speler ‘On’ gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer
ingedrukt wordt gehouden, wordt een signaal cd-speler “Off” gegenereerd.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com.
Aangepaste installatie (C.I.)
De 851C is een complex product, maar toch is het antwoord vaak eenvoudig als de
dingen niet helemaal in orde lijken.
De speler gaat niet aan
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer de zekering van de stekker en de adapter.
De speler kan de disk niet lezen
Controleer of de disk niet omgekeerd is geplaatst.
Controleer of de disk niet beschadigd of vuil is.
Er is geen geluid
Controleer of de versterker goed is gecongureerd.
Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.
De disk slaat stukken over
Controleer of de disk niet beschadigd of vuil is.
Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet bloot staat aan
trillingen.
Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.
Zet bij het afspelen vanaf USB de USB-aardeschakelaar op “Lift”.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Problemen verhelpen
Bediening (vervolg)
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851C wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851C in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851C

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Italienisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Spanisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Polnisch - 16 seiten

Cambridge Audio Azur 851C Bedienungsanleitung - Schwedisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info