Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
851Eazur
NEDERLANDS
73
Belangrijke veiligheidsregels
Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door
alvorens het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd
van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften
van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de
andere. Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde
aardcontact. De brede contactsteker of het derde aardcontact is
aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde
stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien over
de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt
gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers,
contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespeciceerd door de
fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard,
statief, houder of tafel die gespeciceerd is door de
fabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een
karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen
van het karretje met het apparaat, om omkantelen te
voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of
wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als
er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen,
als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet
normaal functioneert of is gevallen.
WAARSCHUWING
om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u
deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan
overmatige verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
Dit is een ‘klasse 1’-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden
aangesloten.
De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van
de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt
wordt om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen
stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat
geleverd werd bij deze eenheid.
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat
niet in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank
wilt plaatsen, gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale
ventilatie. Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op
een tapijt of op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en
luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten
zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden
blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats
nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.
Het symbool van de bliksemits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld
om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde
‘gevaarlijke spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg
kan zijn om voor personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.
AEEA-symbool
De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de
Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische
en elektronische apparatuur gescheiden dient te worden
ingezameld. Dit product bevat elektrische en
elektronische
inrichtingen die opnieuw moeten worden
gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het
ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact
op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer
informatie.
CE-teken
Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven
voldoen, adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te
gebruiken en onderhoud en service alleen door gekwaliceerde personen te
laten uitvoeren.
RCM (Regulatory Compliance Mark)
Dit product voldoet aan de veiligheid, EMC en Radio
Communications eisen van de ERAC en ACMA.
CU-TR-markering
Dit product voldoet aan Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan
elektronische veiligheid goedkeuringen.
FCC-wetgeving
LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF
TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN
AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE
GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de
beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens
deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen
om een degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een
huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente
energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in
overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt,
kan het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is
echter geen garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.
Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te
zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of
meer van de volgende maatregelen te corrigeren:
– Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
– Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar
de ontvanger is aangesloten.
– Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio AZUR 851E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio AZUR 851E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info