Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
851Eazur
NEDERLANDS
83
Vast volume
Elke ingang van de 851E kan worden ingesteld op een vast volume. Wanneer
een ingang wordt geselecteerd, wordt het volume automatisch op deze
waarde ingesteld. Het volume kan dan niet meer worden geregeld met de
volumeknop. Dit kan worden gebruikt met bronnen die hun eigen ingebouwde
volumeregeling hebben (zoals sommige set-top-boxen etc.)
Ook kan deze functie worden gebruikt voor het integreren van een AV-
ontvanger die pre-amp-uitgangen heeft (zoals onze eigen 651R- of
751R-modellen) met de 851E.
De linker- en rechter- pre-amp-uitgangen van de AV-ontvanger worden
aangesloten op een gewenste uitgang van de 851E en die ingang wordt
ingesteld op een vaste gain. De AV-ontvanger wordt dan aangesloten op de
verschillende surround-luidsprekers terwijl de 851E/W linksvoor en rechts
aanstuurt.
De 851E/W kan dan worden gebruikt voor stereobronnen zoals normaal
voor de beste geluidskwaliteit. Wanneer het is gewenst om surroundsound
te decoderen, moet de invoer worden geselecteerd die is gekozen voor
vaste gain op de 851E. Nu kan de AV-ontvanger worden gebruikt voor het
decoderen van zijn surroundsoundbronnen. Het regelt het volume van alle
kanalen en de eigen volumeregeling van de 851E wordt uitgeschakeld.
U wilt misschien de vast-niveau-ingang hernoemen als AV-modus of
soortgelijke aanduiding op de 851E. Omdat het vaste volume op elke waarde
kan worden ingesteld, is het eenvoudig om het niveau van de 851E aan te
passen aan dat van de andere AV-kanalen.
Om een vast volume in te stellen voor een bron, houdt u de vereiste
ingangsbrontoets ingedrukt en selecteert u vervolgens Fixed Vol in het
submenu:
Mode
Volume
Enable Apply
Save
Fixed Vol
Minimum
Maximum
Druk op de Enable-toets en stel met de volumeregeling de vaste gain in. De
balans van een ingang met vast volume wordt altijd ingesteld op neutraal.
Druk op de Apply-toets om tijdelijk de nieuwe gain-instellingen te horen, stel
indien nodig de gain bij en druk opnieuw op de Apply-toets. Druk op de Save-
toets om op te slaan en het submenu te verlaten.
De andere twee instellingen stellen de gain als volgt in:
Minimum – Stelt de minimum vaste gainwaarde in op -90dB.
Maximum – Stelt de maximum vaste gainwaarde in op 0dB.
Vol Clip
Gebruikt in combinatie met 851W via Control Bus. De 851E verlaagt het
volume als er een clippingmelding van de 851W is.
Regelmenu
Gebruikt in combinatie met Custom Installation (C.I.) systemen of IR-
repeatersystemen. Het kan wenselijk zijn om de IR-functie uit te schakelen
door IR op uit te zetten. Druk in het menu Systeeminstellingen op de
selectietoets Control input voor toegang tot het submenu. Als u op de IR-
ingangselectietoets drukt, bladert u door de IR-geactiveerde opties van Front,
Back, Front + Back en IR IC (uitschakelen voor en achter IR). Druk op de
Mode-toets om het submenu te verlaten.
Mode
Volume
Frn+Bck
Control
C-Bus
RS232C
Druk in het menu Systeeminstellingen op de selectietoets Control input voor
toegang tot het submenu. Als u op de RS232C invoerselectietoets drukt,
bladert u door de databitrate-opties van 115200b, 38400b, 9600b en
RS232C (uitgeschakeld).
Mode
Volume
Front IR
Control
C-Bus
115200b
Devices-menu
Opmerking: Het Device-menu-item is verborgen as de C-Bus is gedeactiveerd.
Wanneer de stand-by modus wordt in- of uitgeschakeld, kan de 851E
automatisch andere aangesloten Cambridge Audio Azur-modellen in- en
uitschakelen, mits deze zijn voorzien van een controlbus-aansluiting. Deze
functie werkt alleen als de apparaten onderling zijn verbonden via RCA/
phono-kabels (zie diagram). De controlbusaansluitingen op het achterpaneel
van compatibele Azur-modellen zijn oranje van kleur. Sluit de Control Bus
Out aan vanuit de 851E op de Control Bus In op een ander model Azur (bijv.
de 851W). Desgewenst kunt u zo een hele reeks Azur-modellen aansluiten.
851C
851W
851E
BELANGRIJK! Als u een daisy-chain uitvoert van andere Azur-modellen via
de controlbus, moet de 851E de hoofdstroombron zijn, anders werkt het
niet.
Schakel eerst de controlbusfunctie in. Druk in het systeeminstellingenmenu
op de keuzetoets Control input voor toegang tot het submenu. Druk dan op
de C-Bus inputselectietoets om de functie te activeren.
Mode
Volume
Front IR Devices
Control
C-Bus
RS232C
Druk op de inputselectietoets Devices voor toegang tot het submenu.
Selecteer de aangesloten Azur-modellen door op de desbetreffende
inputselectietoets te drukken. Bijvoorbeeld CA xxxC voor een Azur cd-speler
(851C), CA xxxD voor een Azur dvd, CA xxxR voor een Azur AV-ontvanger, SMx/
xxxD voor een Azur StreamMagic en DACs etc.
Volume
Enable CA XXXN
CA FM T
CA DAB T
Devices
CA 851C
CA XXXD
CA XXXR
Mode
Druk op de inputselectietoets Enable om te bladeren door de opties van
On+Off (schakelt alle Azur-units in en in de Standby-modus), Off (schakelt alle
Azur-units alleen in de Standby-modus), On (schakelt alleen alle Azur-units in)
of Enable (dit deactiveert de functie Control Bus).
Volume
CA XXXN
CA FM T
CA DAB T
Devices
CA 851C
CA XXXD
CA XXXR
Mode
On+Off
Druk op de Mode-toets om het submenu te verlaten.
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio AZUR 851E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio AZUR 851E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info