Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
84
Trigger In
Druk in het menu Systeeminstellingen op de selectietoets Power input voor
toegang tot het submenu. Druk op de inputselectietoets Trig In om de functie
te activeren.
Volume
Trig In
Power
Auto PwD
Mode
Druk op Mode-toets om het submenu te verlaten.
Auto Power Down (APD)
Druk in het menu Systeeminstellingen op de selectietoets Power input voor
toegang tot het submenu. Door het indrukken van de inputselectietoets
Auto PwD bladert u door de opties 2 uur, 1 uur, 30 minuten, 15 minuten, 10
minuten, 5 minuten en Auto PwD (uitgeschakeld).
Volume
Trig In
Power
Auto PwD
Mode
Druk op de Mode-toets om het submenu te verlaten.
CAP5: Vijf-wegs beveiligingssysteem
Cambridge Audio heeft een eigen beveiligingssysteem ontwikkeld om
betrouwbaarheid en een lange levensduur te garanderen voor haar
versterkers.
Als de 851E en de 851W zijn gecombineerd, kan de 851E fouten detecteren
van de 851W en knippert kort een foutmelding op het lcd-scherm van de
851E.
Sluit daartoe de 'Control Bus Out' van de 851W aan op de 'Control Bus In'
op de 851E.
851E
851W
Dit beveiligingssysteem bestaat uit vijf primaire beveiligingsmethodes:
1. W DC Offset – DC detectie
Indicator – Unit is tijdens gebruik uitgeschakeld.
Beschrijving – CAP5 biedt luidsprekerbeveiliging indien de uitvoer van de
versterker overschakelt naar een constant hoog voltage (DC). Dit is een
zeldzame fout, hoewel het detecteren ervan die dure luidsprekers wellicht
kan redden.
Oplossing – Als gevolg van de noodzakelijke gevoeligheid van het DC-
beveiligingscircuit, kan sterke afvlakking van de versterker ervoor zorgen
dat de DC-beveiliging geactiveerd wordt. Schakel, als deze fout optreedt,
de unit uit, start deze opnieuw op en controleer de werking met een lager
volumeniveau. Neem als de DC-fout nogmaals optreedt contact op met uw
verkooppunt voor onderhoud.
2. W Overtemp – Detectie van te hoge temperatuur
Indicator – Unit is tijdens gebruik uitgeschakeld.
Beschrijving – De CAP5 bevat temperatuurdetectie die constant de warmte
controleert die wordt gegenereerd door de uitvoertransistors. Indien de
gemeten temperatuur een hoog niveau bereikt (passend binnen de limieten
van de uitvoerapparaten) zal de versterker automatisch overschakelen
naar een foutmodus. Als de impedantie van de luidspreker laag is, kan de
temperatuur van de versterker sneller stijgen wanneer de versterker harder
werkt. Als de versterker in een kast is geplaatst of de ventilatieopeningen
afgedekt zijn, kan de oververhittingsdetectie zich na een korte luisterperiode
activeren/heractiveren.
Oplossing – De unit is niet beschadigd, hoewel u deze 15 minuten moet laten
afkoelen vóór deze uit stand-by wordt geschakeld.
3. W Overload – Detectie van te hoog voltage/te
hoge stroom
Indicator – Unit is tijdens gebruik uitgeschakeld.
Beschrijving – CAP5 biedt V/I-beveiliging door de outputtransistors constant
te bewaken, zodat deze binnen hun veilige bedrijfsbereik (Safe Operating
Area, SOA) blijven werken. De SOA is een set limieten die worden gesteld door
de fabrikant van de uitvoertransistor om betrouwbaarheid te garanderen. V/I
beschermt de versterker tevens tegen kortsluiting in de luidsprekeruitgangen
tijdens gebruik.
Oplossing – De versterker wordt gebruikt buiten zijn prestatiebereik. Beperk
het volume. Controleer ook of er (gedeeltelijke) kortsluiting is tussen de
luidsprekeraansluitingen.
NB: Indien de indicatie hetzelfde blijft en meerdere luidsprekers worden
gebruikt op elke luidsprekeruitgang, verwijder dan een paar en probeer het
opnieuw. Indien er te veel luidsprekers zijn aangesloten op een willekeurige
versterker, waardoor de belastingsweerstand te ver zakt, zal de versterker
overbelast raken. CAP5 zal deze situatie waarnemen. Indien de indicatie
gelijk blijft terwijl er slechts één set luidsprekers is aangesloten, kan het zijn
dat er een storing zit in één of beide luidsprekers.
4. W Skp shrt – Detectie van kortsluiting
Indicator – Als de unit uit de Standby-modus probeert te komen.
Beschrijving – Tijdens het opstarten vanuit stand-by, voert CAP5 een controle
uit bij de luidsprekeraansluitingen om te zien of er per ongeluk kortsluiting in
de aansluitingen is veroorzaakt. Indien de weerstand die wordt gemeten bij
de luidsprekeraansluitingen te laag is, blijft de eenheid in stand-bymodus tot
de fout is opgelost en is geprobeerd opnieuw op te starten.
Oplossing – Gebruikergerelateerde fout. Er is wellicht kortsluiting tussen de
luidsprekeraansluitingen. Controleer alle luidsprekerverbindingen vóór u
probeert de eenheid uit stand-by te schakelen.
5. W Clipping – Detectie van intelligente afvlakking
Indicator – Het volume wordt langzaam automatisch verlaagd. NB Deze
functie werkt alleen als 'Vol Clipping' is geactiveerd in het submenu Input.
Beschrijving – De CAP5 beschikt over het vermogen om waar te nemen
wanneer de versterker begint met afvlakken of overbelast raakt bij de
uitvoer, wat de luidsprekers kan beschadigen en afbreuk doet aan het geluid.
Afvlakkingsvervorming wordt veroorzaakt bij hoge volumeniveaus wanneer
het uitvoersignaal kort boven het maximale voltage gaat dat de versterker
kan bieden, wat ervoor zorgt dat de bovenste delen van het signaal afvlakken.
Wanneer de CAP5 afvlakking waarneemt, wordt het volume automatisch
langzaam verlaagd tot de CAP5 een onverstoorde uitvoer waarneemt.
De afvlakkingsdetectie is standaard uitgeschakeld. Om de afvlakkingsdetectie
in te schakelen, kunt u echter de Standby/On-toets ingedrukt houden tijdens
het opstarten (terwijl u de eenheid inschakelt met de voedingsschakelaar
op het achterpaneel). De unit geeft dit aan door enkele seconden het
beveiligingslampje te laten knipperen.
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio AZUR 851E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio AZUR 851E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info