Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
851Eazur
NEDERLANDS
85
Er is geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op
de stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer de zekering van de stekker en de adapter.
Zorg dat de aan/uit-schakelaar op de achterzijde van de unit is aangesloten
Er is geen geluid
Controleer of de unit niet in de stand-bymodus staat.
Controleer of de broncomponent correct is aangesloten.
Controleer of 'REC IN' is uitgeschakeld (behalve wanneer opname-invoer
vereist is).
Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
Zorg als u een uitgebalanceerde aansluiting gebruikt dat "balanced input" is
geselecteerd. Dit wordt aangegeven door een ring om de ingangsindicatorcirkel
op het scherm
Er is geen geluid op één kanaal.
Controleer of de balanstoets in de juiste stand staat.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Controleer de onderlinge aansluitingen.
Er is een luid gezoem of gebrom hoorbaar.
Controleer de draaitafel of arm op aarding en aansluitfout.
Controleer of de onderlinge aansluitingen niet loszitten of defect zijn.
Zorg ervoor dat uw tapedeck/draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.
Tapes kunnen niet worden opgenomen of
afgespeeld.
Controleer of ‘Rec In’ en ‘Rec Out’ juist zijn aangesloten.
Zwakke bas- of verstrooide stereoweergave.
Controleer de luidsprekerbekabeling op correcte fase.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Controleer of de IR-ontvanger in het systeemmenu niet is gedeactiveerd.
Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie over hoe u
het meeste uit uw 851E kunt halen, vindt u onder Support op de Cambridge
Audio-website:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Problemen verhelpen
THD (+ noise) < 0,00045% @1kHz
< 0,00057% @20kHz
S/N (unweighted) < 110dBr
< 90dBu
Frequentierespons 10Hz - 100kHz ± 0,1dB
Crosstalk @1kHz > 95dB
Inputisolatie > 110dB
Maximum output 8V rms ongebalanceerd
8V + 8V rms gebalanceerd
Outputimpedantie 100 ohm (ongebalanceerd of gebalanceerd)
Subwoofer uit Flat of 200Hz 2nd Order Butterworth LPF
Max. stroomverbruik 36 W
Bass & Treble bediening Shelvingtype
Max bass boost/cut ± 10 dB bij 10 Hz
Max treble boost/cut ± 7,5 dB bij 20 kHz
Afmetingen (H x B x D) 115 x 430 x 385 mm
(4.5 x 16.9 x 15.2")
Gewicht 8,1 kg (17,9 lbs)
Technische specicaties
De 851E beschikt over controlbus in- en uitgangen,
waarmee niet-gemoduleerde signalen van de
afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau)
door het apparaat desgewenst elektrisch kunnen
worden ontvangen. Deze bedieningssignalen
worden gewoonlijk gegenereerd door standaard
geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-ontvangersystemen. De
controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden
niet gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
Tevens is een RS232-aansluiting aanwezig, via welke de 851E
door C.I.-systemen kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan de unit voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties
te vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale
rechtstreekse Aan/Uit- en Mute-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-
systemen kunnen worden 'aangeleerd':
1. Druk de 'Standby'-knop in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert
de afstandsbediening een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets
ingedrukt houden. Na 12 seconden wordt een versterker 'On'-commando
gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden,
wordt een Uit-signaal gegenereerd.
2. Druk de knop Mute in en houd deze ingedrukt.. Als eerste genereert de
afstandsbediening een Mute-commando. Blijf de toets ingedrukt houden.
Na 12 seconden wordt een commando "Mute on" gegenereerd. Als de toets
12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een commando
"Mute off" gegenereerd.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com
Aangepaste installatie (C.I.)
IR Emitter
In In Out
RS232C
Control Bus
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio AZUR 851E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio AZUR 851E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info