Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
Twoja muzyka, nasza pasja
851N
ODTWARZACZ SIECIOWY
azur
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich möchte das Handbuch Cambridge Audio 851 N downloaden um es auszudrucken (7 Seiten).
  Wie kann ich das erreichen? Eingereicht am 26-8-2021 21:36

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich an dem Gerät die verschiedenen Lieblingsradiosender auf Dauer abspeichern? Eingereicht am 20-11-2017 13:28

  Antworten Frage melden
 • wenn ich Azur 581 n einschalte habe ich im Display nur das Cambridge Logo Great Britisch Sound since 1968 Eingereicht am 17-8-2017 17:20

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur851NODTWARZACZ SIECIOWYTwoja muzyka, nasza pasja
 • Page 2

  Spis treciZcza na panelu tylnym...............................................................................................3Poczenia kabli panelu przedniego............................................................................3Wane!Pilot zdalnego sterowania.............................................................................................4Odtwarzacz 851N w duej mierze opiera si na oprogramowaniu, wicod czasu do czasu dostpne bd nowe funkcje i aktualizacje. Patrzznajdujcy si na kocu tej instrukcji akapit o aktualizowaniu systemuoperacyjnego, aby dowiedzie si, jak sprawdza przez Internetdostpno aktualizacji oraz jak automatycznie aktualizowa system.Ten proces trwa tylko kilka minut.Poczenia.....................................................................................................................4Poczenia sieciowe......................................................................................................4Wprowadzanie znakw.................................................................................................5Instrukcje obsugowe....................................................................................................5Wejcia...........................................................................................................................6Ustawienia.....................................................................................................................6Zachcamy do sprawdzenia dostpnych aktualizacji przed pierwszymuyciem odtwarzacza 851N i powtarzania tej procedury od czasu doczasu.Take prosz sprawdzi stron wsparcia dla 851N nahttp://techsupport.cambridgeaudio.com szczegy wszelkich nowychfunkcji, porady na temat kompatybilnoci z innymi produktami iformatw audio i najnowszej kopii tej instrukcji.Upewnij si, e produkt zostazarejestrowany.Odwied stron: www.cambridgeaudio.com/vipJeli si zarejestrujesz, jak pierwszy dowieszsi o: Przyszych wersjach produktu Aktualizacjach oprogramowaniaN owociach, wydarzeniach iekskluzywnych ofertach oraz konkursach! Copyright Cambridge Audio Ltd 2016.Stream Magic to zastrzeony znak handlowy firmy Audio Partnership Plc,zarejestrowany w krajach Unii Europejskiej oraz innych.Ten produkt zawiera licencjonowane oprogramowanie GNU PublicLicence w wersji 2 oraz GNU Lesser Public Licence w wersji 2.1. Kodrdowy tego oprogramowania jest dostpny tutaj:http://gpl.stream-magic.com/Produkt zawiera technologi, bdc wasnoci firmy MicrosoftCorporation, objt licencj Microsoft Licensing GP. Uywanie lubdystrybucja tej technologii poza uywanym produktem bez uzyskanialicencji od Microsoft Corporation i/lub Microsoft Licensing GP jestprawnie zabronione.Program Spotify jest objty licencjami stron trzecich, dostpnymi tutaj:www.spotify.com/connect/third-party-licenses.2
 • Page 3

  azur851NZcza na panelu tylnym3189101112132451Przecznik zasilania5Wejcia cyfrowe2Gniazdo zasilania6Wyjcia cyfrowe3Gniazda USB7Gniazdo [USB Audio In]Do podczania znajdujcej si wwyposaeniu anteny Wi-Fi, dyskutwardego USB lub pendrivea alboopcjonalnego odbiornika BluetoothBT100.1011WybierzpooenieLift,abywyeliminowa przydwik sieciowy,syszalny w gonikach.Uwaga: Ukad pocze wtyczki XLRpowinien by nastpujcy: Bolec 1:Masa, Bolec 2: Sygna (zgodny w fazie)i Bolec 3: PrzeciwfazaAES / EBU zrwnowaoneDlacyfrowychpoczeaudio,odpowiednich dla 16-24 zawartoci bitdo 192 kHz.Zcze RS232CGrupa Unbalanced AudioOutput12Dosterowaniawinstalacjiniestandardowej (dla odnonie protokouodwied nasz stron internetow).Gniazdo [Ethernet]13 Grupa Balanced AudioOutputDo wykonywania pocze kablami XLR.Grupa Control BusDo podczenia do innych produktwserii azur 8. Wasnoci zmieniajsi w zalenoci od funkcjonalnocipodczonego urzdzenia.Przecznik [Ground/LiftSwitch]879 Gniazdo [IR IN] (wejcieemitera podczerwieni)Do podczania komputera PC lub MAC.Uwaga: Na anten Wi-Fi, to musiby podczony do portu USB 1.Gniazda USB nie su do podczaniaurzdze mobilnych firmy Apple, brakfunkcjonalnoci, adowania i innychusug.46Elementy sterowania na panelu przednim1812132134Gniazdo USB5657Przycisk [Filter]Do uywania z urzdzeniami pamicimasowej USB AUDIO. Maksymalny pobrprdu 1 ANacinij przycisk, aby przeczy trzechalternatywnych charakterystyki filtrwcyfrowychUwaga: Ten port USB nie nadaje si dopodczania urzdze mobilnych firmyApple.Faza2 Przycisk STANDBY/ON(Czuwanie/wczANIE)3(i) Przycisk InfoWywietlanie ekranu Now Playing.Naciskanie umoliwia przeczaniernych ukadw ekranu.4Przycisk HomeWcinij i przytrzymaj przez okoodwie sekundy, aby wybra normalne iodwrcone (dioda LED wieci) wyjciefazy.6Czujnik podczerwieni7Przycisk MorePodczas suchania radia internetowegoprzycisk MORE umoliwia wywietlanieopcji, zwizanych z aktualnie suchanstacj, takich jak alternatywne metodytransmisjistrumieniowej,rodzaje910zawartoci lub podobne radiostacje.Podczas odtwarzania dwiku zerde UPnP przycisk ten umoliwiawywietlanie opcji i oczekujcychutworw.8EkranWywietlanie stanu urzdzenia.9Przycisk Play/Pause10Przycisk Stop/Delete1112Koo nawigacji i wybieraniaKrcenie koem umoliwia przewijaniei nawigacj po elementach menu.Nacinicie koa zatwierdza element lubfunkcj, pokazywan na ekranie.13Przycisk ReturnNacisn, aby wrci do poprzedniegomenu.Nacisn podczas odtwarzania, abyzatrzyma lub aby skasowa elementy wrnych menu.11Przycisk Skip3
 • Page 4

  Pilot zdalnego sterowaniaPoczenia1. PrzyciskSTANDBY/ON (Czuwanie/wczANIE)2 Przycisk regulacjijasnoci ekranu.3. Grupa PresetsPodstawowe poczenia audioPrzed wykonaniem pocze wyczy zasilanie.1W y w o y w a n i ezaprogramowanych ustawie1 4.4. Przycisk [Mute](Tryb przedwzmacniacza)5. Wpisz / Tryb6. Przyciskiregulacji gonoci(Tryb przedwzmacniacza)7. Przycisk Home8. Przycisk Return9. Przycisk SkipPrzeczanie utworw.10. PodwietlenieprzyciskuKabel CINCH(2xCINCH 2xCINCH)2345678Poczenia sieciowe99Do uywania funkcji wspdzielenia nonikw UPnP niezbdne bdzie poczenie zprzewodow sieci Ethernet albo bezprzewodow sieci Wi-Fi.101161213141516851N / wzmacniaczDo uywania radia internetowego, usug strumieniowych lub do odbieraniaaktualizacji oprogramowania produktu niezbdne bdzie szerokopasmowe czeinternetowe.W celu uzyskania pynnego odtwarzania plikw o wysokiej rozdzielczoci 24bity/176 kHz i 24 bity/192 kHz naley stosowa poczenie przewodowe.Sieciowe poczenie przewodowewieci przyciskw.11. Przycisk InfoPrzeczanieinformacji.wywietlanych12.Przyciskinawigacji13. Przycisk Stop/Delete14. Przycisk Play/Pause15. Kolejka17InternetKabel Ethernet18Tylko dla nonikw USB audio.16. Przycisk MorePodczassuchaniaradiainternetowego przycisk MOREumoliwiawywietlanieopcji, zwizanych z aktualniesuchanstacj,takichjakalternatywnemetodytransmisjistrumieniowej,rodzajezawartocilubpodobne radiostacje. Podczasodtwarzaniadwikuzerde UPnP przycisk tenumoliwia wywietlanie opcji ioczekujcych utworw.17. Wejcia cyfrowe18. Przycisk Random19. Przycisk Repeat20. Przycisk [Filter]Nacinij przycisk, aby przeczy trzech opcji filtrw cyfrowych.41920Szerokopasmowy router lub modemPoczenie midzy odtwarzaczem 851N i routerem naley wykona za pomoczwykego kabla ethernetowego (skrtka 5-yowa).
 • Page 5

  azur851NInstrukcja obsugiSieciowe poczenie bezprzewodoweBiblioteka muzycznaOpcja Music Library wywietla wszystkie odnalezione serwery UPnP oraz nonikiUSB.Dla komputerw PC i Mac istnieje wiele odpowiednich pakietw oprogramowaniaserwerw UPnP. Dostpne s rwnie serwery autonomiczne oraz urzdzeniaNAS (Network Attached Storage) z wbudowanymi funkcjami serwera UPnP.Przewodnikw konfiguracji naley szuka na stronie: www.cambridgeaudio.com/networksetupUwaga: W przypadku uywania serwera UPnP do wspdzielenia zasobw, strukturamenu oraz kryteria wyszukiwania i wyboru s okrelane przez ten serwer, a nieodtwarzacz 851N.Odtwarzacz 851N nie skanuje caej zawartoci nonika USB w celu budowaniabazy danych wykonawcw lub utworw. Dlatego zaleca si, aby przechowywanepliki dwikowe byy grupowane wedug wykonawcy lub albumu w celu uatwieniawyszukiwania utworw.InternetOdtwarzanie utworw i dodawanie do wykazuOdlego 10 30 mDodawanie pojedynczych utworwWybranie jednego utworu spowoduje wywietlenie nastpujcego menu:Bezprzewodowy router lubmodem szerokopasmowy PLAY NOW (odtwarzaj teraz) PLAY NEXT (odtwarzaj jako nastpny)Doczon do amplitunera anten podczy do waciwego wejcia USB na tylnympanelu odtwarzacza 851N Antena musi znajdowa si w zasigu dziaaniabezprzewodowego routera.Wana uwaga: Nie podcza ani nie odcza anteny, gdy urzdzenie jestwczone.W urzdzeniu z systemem iOS przej do ustawie Wi-Fi i wybra opcj 851N.Albo podczy odtwarzacz 851N bezporednio do sieci Wi-Fi: Wybra sie Wi-Fi, anastpnie wprowadzi haso. ADD TO QUEUE dodaj utwr na kocu wykazu. REPLACE QUEUE usu wszystkie elementy wykazu i zastp nowym utworem.Przegldanie wykazuAby w dowolnym momencie przejrze wykaz, naley nacisn przycisk ' ' (MORE).Odtwarzanie mona przenie w dowolne miejsce wykazu, uywajc przyciskwnawigacji i naciskajc przycisk [Enter].Uwaga: W hasach sieci Wi-Fi rozrniane s wielkie i mae litery.Edycja wykazuWicej informacji o ustawieniach sieciowych odtwarzacza 851N mona znale wakapicie Ustawienia>>Sie w dalszej czci niniejszej instrukcji.Utwory mona usuwa z wykazu, podwietlajc je za pomoc przyciskw nawigacjii naciskajc przycisk STOP.Aby usun ca zawarto wykazu, naley przej na sam koniec wykazu, abypodwietli opcj Clean Queue i nacisn przycisk [Enter].Wprowadzanie znakwUwaga: Przeczenie odtwarzacza 851N w tryb czuwania spowoduje skasowaniewykazu, chyba e parametr Standby Mode bdzie mie warto NetworkStandby.To typowa procedura w przypadku: Hasa sieci WI-FiEkran Now Playing Przeszukiwania stacji radiowych i zawartoci serwerw UPnP. Redagowania przyjaznych nazw w odtwarzaczu 851N oraz nazw wejcyfrowych.A B C D E F G HIJ K L M N O P Q R S TNaciskanie przycisku 'i' bdzie przecza nastpujce opcje: Wywietlanie informacji o utworze lub serwisie strumieniowym na przemian zobrazem okadki lub logo serwisu Tylko obraz okadki lub logo serwisuU V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <|= > Tylko informacje o utworze lub serwisie+-_!? @ # $ % & *.,/[]{}Istnieje rwnie moliwo wywietlania logo stacji lub okadki albumw, jeli sdostpne. W przypadku nonikw USB okadka albumu musi znajdowa si w tymsamym katalogu, co utwr.():;`"\~Format pliku okadki albumu.Obsugiwane s wycznie pliki graficzne PNG i JPG.Obrazy mog mie dowoln nazw, ale obrazy o nazwie Folder.png i Folder.jpg majpierwszestwo.Aby wprowadzi tekst:1. Koem na panelu przednim wybiera znaki.2. Za pomoc pilota zdalnego sterowania nawigowa po ustawieniachpionowo i poziomo.Osadzone w utworze obrazy nie s obsugiwane.Wykazy odtwarzaniaOdtwarzacz 851N obsuguje nastpujce formaty wykazu odtwarzania:3. Na panelu przednim lub na pilocie zdalnego sterowania nacisn przycisk[Enter], aby wybra podwietlony znak. ASX (format firmy Microsoft)Usuwanie ostatnio wybranego znaku (odpowiednik przycisku napanelu przednim lub pilocie). PLSAnulowanie procedury wprowadzania tekstu.Zatwierdzanie wprowadzonego tekstu. M3UW celu trwaego przechowywania ulubionych wykazw odtwarzania, do ichtworzenia zaleca si stosowanie odpowiednich aplikacji. Tak stworzone wykazymona przeglda za pomoc odtwarzacza 851N po umieszczeniu ich nanonikach USB lub serwerach UPnP, wyposaonych w tak usug.Obecnie nie ma moliwoci zachowywania wykazw odtwarzania, utworzonych zapomoc odtwarzacza 851N.5
 • Page 6

  WejciaUSB AudioWejcie USB AUDIO odtwarzacza 851N suy do bezporedniego czenia zkomputerem PC lub Mac.Domyln konfiguracj odtwarzacza 851N jest profil USB AUDIO 1.0, ktry dziaapraktycznie ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi i komputeramibez koniecznoci instalowania dodatkowych sterownikw. W tej konfiguracjiobsugiwane s czstotliwoci prbkowania od formatu 16 bitw/44,1 kHz doformatu 24 bity/96 kHz.Wicej informacji o USB AUDIO w naszych poradnikach online:www.cambridgeaudio.com/USB-audio.Display brightness (jasno ekranu)Device name (nazwa urzdzenia)Zmie nazw 851N.Audio Tryb przedwzmacniacza cyfrowego.On moliwo regulacji poziomu gonoci.Off stay poziom sygnau wyjciowego.D1-D5Dwa wejcia cyfrowe mog odbiera stereofoniczny dwik PCM o czstotliwociprbkowania do formatu 24 bity/192 kHz.Balance opcja dostpna tylko wtedy, gdy parametr Digital Pre-Amp Modema warto On. USB audio class (format USB AUDIO).1.0 dla lepszej kompatybilnoci z komputerami.BluetoothDo dowolnego dostpnego gniazda USB mona podczy opcjonalny adapterBluetooth BT100 firmy Cambridge Audio.2.0 dla lepszej czstotliwoci prbkowania (do formatu 24 bity/192 kHz).Moe by potrzebne pobranie i zainstalowanie sterownika USB AUDIO 2.0 firmyCambridge Audio.czno z serwisem SpotifyWicej informacji o USB AUDIO: www.cambridgeaudio.com/USB-audio.Serwis Spotify umoliwia suchanie milionw utworw ulubionych wykonawcw,najnowszych przebojw i premierowych utworw. Uytkownik wersji SpotifyPremium moe sterowa odtwarzaczem 851N za pomoc aplikacji Spotify.Remote control (zdalne sterowanie)1. Odtwarzacz 851N podczy do tej samej sieci Wi-Fi, do ktrej jest podczonytablet lub smartfon z zainstalowan aplikacj Spotify. 8 suchawki z serii (24) (domylnie).2. Otworzy aplikacj Spotify i uruchomi odtwarzanie dowolnego utworu..5. Wybierz 851N z listy.Wicejinformacjiodnonieuywania aplikacji Spotify Connect na stronie:www.spotify.com/connect. 8 suchawki z serii (27) alternatywny zestaw komend dla pilota zdalnegosterowania. No IR control wyczenie reakcji odtwarzacza 851N na komendy, przesyaneprzez pilota zdalnego sterowania.3. W lewym, dolnym rogu ekranu dotkn ikon utworu.4. Dotkn ikon poczeniaOpcja uywana w przypadku konfliktu z innymi urzdzeniami.konfiguracjiiProgram Spotify jest objty licencjami stron trzecich, dostpnymi tutaj:www.spotify.com/connect/third-party-licenses.W celu uywania alternatywnego zestawu komend zdalnego sterowania,zarwno odtwarzacz 851N, jak i pilot odtwarzacza 851N musz by odpowiednioskonfigurowane: 851N - wybierz 8 suchawki z serii (27) W powyszym menu. Pilot zdalnego sterowania wykona ponisze czynnoci:Wyj baterie z pilota zdalnego sterowania odtwarzacza 851N.Przytrzyma wcinity przycisk 851D/N i woy baterie do pilota.UstawieniaUwaga: Aby przywrci domylny zestaw komend, wyj baterie z pilota i woy jeponownie bez naciskania adnego przycisku.Get registration keyLanguage (jzyk)Generowanie unikalnego kodu tymczasowego, umoliwiajcego zarejestrowanieodtwarzacza 851N na koncie strony Stream Magic pod adresem www.streammagic.com.Network (sie)Set-up Wi-Fi: (konfiguracja Wi-Fi) Inicjalizacja konfiguracji Wi-Fi.Enter network name: (wpisa nazw sieci) Rczne wpisywanie nazwy sieci.Current config: (bieca konfiguracja) Wywietlanie ustawie aktualnie uywanejsieci.Edit config: (konfiguracja edycji) Auto (DHCP).Standby Mode (tryb czuwania) Network Standby poczenia sieciowe pozostan aktywne i odtwarzacz 851Nbdzie mona wczy za pomoc aplikacji Cambridge Connect. ECO Mode wszystkie obwody dwiku, sieciowe i sterowania zostan wyczone.Automatic Power-down (automatyczne wyczaniezasilania)Ustawianie okresu bezczynnoci, po ktrym odtwarzacz zostanie automatycznieprzeczony w tryb czuwania.YES (zalecana opcja).Edit Input Names (edycja nazw wej)NO ustawienia s wprowadzane rcznie.Moliwo tworzenia wasnych nazw dla wej cyfrowych; USB AUDIO oraz D1 i D5.Po wybraniu opcji NO naley rcznie (za pomoc nawigatora i przyciskw wyboru)wpisa adres IP, mask podsieci, adres bramy i serwera (lub serwerw) DNS.Factory ResetWi-Fi strength (sia sygnau Wi-Fi)Resetowanie odtwarzacza 851N do ustawie fabrycznych.Signal warning: (ostrzeenie o sile sygnau) Ostrzeenie na ekranie o niskimpoziomie sygnau Wi-Fi.Uwaga: Ta funkcja skasuje z pamici odtwarzacza wszystkie sieci Wi-Fi oraz kluczezabezpiecze; jednake ustawienia, zwizane z kontem internetowym StreamMagic, nie zostan skasowane.Wi-Fi region: (rejon Wi-Fi) Wybieranie regionu, najbliszego miejscu uytkowaniaodtwarzacza.Wired/Wi-Fi: (przewodowo lub Wi-Fi) Auto (domylna opcja). Tylko przewodowo. Tylko Wi-FiFirmware (aktualizacja) Sprawdzanie aktualizacji i wywietlanie numeru wersji.6
 • Page 7

  Cambridge Audio jest mark firmy Audio Partnership PlcSiedziba: Gallery Court, Hankey PlaceLondon SE1 4BB, Wielka BrytaniaZarejestrowana w Anglii pod numerem 2953313 2016 Cambridge Audio LtdAP33356/2www.cambridgeaudio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 851N wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 851N in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 851N

Cambridge Audio Azur 851N Bedienungsanleitung - Deutsch - 7 seiten

Cambridge Audio Azur 851N Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten

Cambridge Audio Azur 851N Bedienungsanleitung - Holländisch - 7 seiten

Cambridge Audio Azur 851N Bedienungsanleitung - Französisch - 7 seiten

Cambridge Audio Azur 851N Bedienungsanleitung - Italienisch - 7 seiten

Cambridge Audio Azur 851N Bedienungsanleitung - Spanisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info